Fotoğraf: Evrensel

?H?k?metten e?itime destek yok?

E?itim Sen Genel Ba?kan? Alaaddin Din?er, 59. AKP H?k?meti?nin devam? olan 60. AKP H?k?meti?nin, program?nda e?itime y?nelik farkl? politikalar geli?tirmedi?ini aktararak, bu d?nemde e?itim hizmetlerinin piyasaya ...


E?itim Sen Genel Ba?kan? Alaaddin Din?er, 59. AKP H?k?meti?nin devam? olan 60. AKP H?k?meti?nin, program?nda e?itime y?nelik farkl? politikalar geli?tirmedi?ini aktararak, bu d?nemde e?itim hizmetlerinin piyasaya sunulmas?, ?zel okul a??lmas?n?n te?vik edilmesi ve kadrola?man?n s?rmesini beklediklerini bildirdi.
Din?er, d?n yapt??? bas?n toplant?s?nda, Ba?bakan Erdo?an??n ?e?itim b?t?esini y?zde 186 art?rd?k? s?zlerine at?fta bulunarak, genel b?t?edeki art???n ?e?itim alan?nda yat?r?m? olarak g?sterilmesine tepki g?sterdi. E?itim b?t?esindeki rakamsal art???n, artan ??renci say?s?, derslik, okul ve personel ihtiyac?n? kar??lamad???n?, kamu yat?r?mlar?n?n art?r?lmad???n?n alt?n? ?izen Din?er, ?AKP H?k?meti, di?er t?m alanlarda oldu?u gibi e?itim alan?nda da ?zelle?tirmeyi ilke edindi?i i?in, MEB b?t?esinden yat?r?ma ayr?lan pay yar? yar?ya azalm??t?r? dedi.
?Atamalar adil de?il?
Milli E?itim Bakanl??? (MEB) b?t?esinden yat?r?mlara ayr?lan pay?n 2002 y?l?nda y?zde 17.18, 2007 y?l?nda ise y?zde 7 oldu?unu dile getiren Din?er, MEB?in ??retmen atamalar?nda da adil davranmad???n? tespit ettiklerini, AKP il ve il?e te?kilatlar?n?n kadrola?may? bizzat yapt???n? savundu. AKP?nin, e?itimi devletin s?rt?nda bir y?k olarak kabul etti?i i?in e?itim hizmetlerini h?zla piyasala?t?rarak, ?zel e?itim kurumlar?na maddi destek sundu?unu ifade eden Din?er, ?niversitelerin de AKP ideolojisinin hakim k?l?nd??? e?itim kurumlar? haline getirilmek istendi?ini kaydetti.
Ba?bakan??n, ?derslik, altyap?, ??retmen ve donan?m sorunlar?n? b?y?k oranda ??zd?k? s?zlerinin do?ru olmad???n? belirten Din?er, ??retim y?l?na ba?larken ?stanbul ?l Milli E?itim M?d?r??n?n, ?stanbul?un 400 okula ihtiyac? oldu?unu a??klad???n?, bu rakam?n E?itim Sen?e g?re ise 1000 oldu?unun alt?n? ?izdi.
60. H?k?met program?n?n e?itim konusunda somut bir ?ey s?ylemedi?ini ve e?itim alan?na ayr?lacak kayna??n da belli olmad???na dikkat ?eken Din?er, e?itim sisteminin temel sorunlar?n? ??zmenin, e?itimcilerinin sendikalar?, ??renci, veli ?rg?tlerinin taleplerine kulak t?kayarak ??z?lemeyece?ini s?zlerine ekledi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net