?Bu trajediye son verilmelidir?

DTP Diyarbak?r Milletvekili Ak?n Birdal, trafik kazalar? ile g?ndeme gelen mevsimlik tar?m i??ilerinin ya?ad?klar? trajediye son verilmesini, acil olarak, trafik denetimi, ?cret adaletsizli?inin giderilmesi, ?al??ma saatlerinin ...


DTP Diyarbak?r Milletvekili Ak?n Birdal, trafik kazalar? ile g?ndeme gelen mevsimlik tar?m i??ilerinin ya?ad?klar? trajediye son verilmesini, acil olarak, trafik denetimi, ?cret adaletsizli?inin giderilmesi, ?al??ma saatlerinin uluslararas? normlara uygun hale getirilmesini istedi.
Ak?n Birdal, Adapazar?, Polatl?, Ad?yaman ve Urfa?da mevsimlik tar?m i??ilerine ili?kin izlenim ve tespitlerini, DTP?li Nezir Karaba?, Aysel Tu?luk, Pervin Buldan ve Sebahat Tuncel ile d?zenledi?i bas?n toplant?s? ile aktard?. Birdal, mevsimlik tar?m i??ilerinin ya?ad?klar? trajedilerin, her y?l trafik kazalar? ile g?ndeme geldi?ini s?yledi.
Birdal ?? grup olu?turarak yapt?klar? ara?t?rmayave ??z?m ?nerilerini Meclis?e ta??yacaklar?n?belirtti.
Tar?mda istihdam edilenlerin, toplam istihdam i?inde 2001 y?l?na g?re y?zde 35.4 pay? oldu?unu, kay?t d??? olan y?z binlerin bu rakamlara dahil edilmedi?ini aktaran Birdal, 15 ya??n alt?nda ?ocuklar?n da ?al??t?r?ld??? dikkate ald???nda, 10-12 milyonluk bir n?fusun tar?mda ?al??t???n? s?yledi.
S?rekli ve ge?ici tar?m i??ili?i oldu?unu, 1.5 milyona yak?n ge?ici i??i oldu?unu ??rendiklerini kaydeden Birdal, mevsimlik tar?m i??ilerinin ya?ayabilmek i?in i? g??lerini ?ok ucuza satmaktan ba?ka se?ene?i olmayan, vas?fs?z i??i gruplar? oldu?unu ifade etti. Bu insanlar?n trajedisinin ?al??aca?? yere giderken ba?lad???n?, ?st? a??k kamyon, kamyonet kasalar?nda ya da kapasitesinin ?ok ?st?nde bindirilmi? minib?slerde ya?anan kazalar oldu?unu kaydeden Birdal, ?al??ma ko?ullar?n?n da ya?ama ko?ullar?n?n da a??r oldu?unun alt?n? ?izdi. Birdal, i??ilerin ?ok uzun saatlerde, kimi zaman ya?mur, ?amur, kimi zaman g?ne? alt?nda, kontrols?z, d???k ?cretlerle ?al??t?r?ld?klar?n? kaydetti.
???ilerin gittikleri yerlerde kimi zaman sosyal ve k?lt?rel ?at??malar?n oldu?unu, Sakarya?da ge?ti?imiz y?l 3 ki?inin ya?am?n? yitirmesi ?rne?i ile anlatan Birdal, bu i??ilerin ya?ama ko?ullar?n?n da ?trajedi? oldu?unu dile getirdi. Ordu?da Vali Kemal Yaz?c?o?lu d?neminde oldu?u gibi kimi b?lgelere, illere b?lgeden gelen i??ilerin sokulmad?klar?n? da hat?rlatan Birdal, ?stelik i??ilerin geldikleri yerlere g?re de ?cretlerinin ve ko?ullar?n?n de?i?ti?ini anlatt?. Denizli ve Afyon?dan gelen i??iler 24-25 YTL ile ?al??t?r?l?rken, b?lgeden gelen i??ilerin 18-19 YTL ald?klar?n?, b?lgeden giden i??iler yol masraflar?n? kendileri, di?er b?lge ve illerden gidenlerin ?cretlerinin i?veren taraf?ndan kar??land???n? vurgulayan Birdal, ?Onlar da en ucuza nas?l gideceklerinin hesab?n? yap?yor ve o trajik kazalar ya?an?yor? diye konu?tu. (Ankara/EVRENSEL)

Tar?m i??ilerinin grevi sona erdi
Ankara Polatl??daki tar?m i??ilerinin sefalete kar?? ba?latt?klar? grev, bir hafta s?rd?kten sonra sona erdi.
Urfa, Mardin ve D?rtyol?dan gelen 30 bine yak?n tar?m i??isi, Polatl??n?n ??k???ndaki so?an ve ?ekerpancar? tarlalar?nda ?? ayd?r ?al???yordu. Kurduklar? ?ad?rkentte ya?am sava?? veren i??iler, toz ve pislik i?inde ya??yorlard?. Ayr?ca K?rt i??iler, k?yde ve hastaland?klar?nda gittikleri hastanelerde de ayr?mc?l??a maruz kald?klar?n? s?yl?yorlard?. ?uval ba??na verilen 1.65 YTL ?creti de az bulmalar?n?n ?zerine tar?m i??ileri, 23 A?ustos?ta i? b?rakm??lard?. Greve ??kan i??iler, ?uval ba??na 2.3 YTL istiyorlard?. Bunun ?zerine ise i?veren, talepleri konu?mak yerine ?ad?rlar?n suyunu keserek zaten toz i?inde ya?ayan i??ileri bir de susuzlu?a mahkum etmi?ti.
???iler, ge?ti?imiz cumartesi g?n? anla?maya vard?lar. 2.3 YTL isteyen tar?m i??ileri, 1.7 YTL ?uval ba??na ?creti kabul etmek zorunda kald?lar. Polatl? kaymakam? ve jandarman?n bask?s?yla bu paraya raz? olduklar?n? belirten tar?m i??ileri, ?Hasat sonras? evimize nas?l d?nece?imizi bilmiyoruz. ?oluk ?ocuk a??z. Bize ?Verdi?imiz para bu, be?eniyorsan?z al?n, be?enmiyorsan?z defolup gidin, sizden ba?ka ?al??acak kimse yok mu? dediler? diyerek bu paray? kabul etmeye mecbur kald?klar?n? s?ylediler. Tar?m i??ileri, ?Bize k?y?m?zde toprak versinler, daha fazla peri?an olmayal?m? diye konu?tular. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net