06 Eylül 2007 00:00

B?lge i??isi greve haz?r

Toplus?zle?me g?r??meleri t?kanan Haber-?? ve Harb-?? sendikalar?n?n Diyarbak?r ?ube ba?kanlar?, g?r??melerde i?veren taraf?ndan dayat?lan sendikas?zla?t?rma ve esnek ?al??maya kar?? kararl?l?kla m?cadele edeceklerini s?ylediler.

Paylaş

Toplus?zle?me g?r??meleri t?kanan Haber-?? ve Harb-?? sendikalar?n?n Diyarbak?r ?ube ba?kanlar?, g?r??melerde i?veren taraf?ndan dayat?lan sendikas?zla?t?rma ve esnek ?al??maya kar?? kararl?l?kla m?cadele edeceklerini s?ylediler.
Haber-?? Diyarbak?r ?ube Ba?kan? Salih Da?delen, toplu i? s?zle?mesi g?r??melerinde arabulucu s?recinin uyu?mazl?kla sona erdi?ini, Ankara ?al??ma B?lge M?d?rl????n?n iki tarafa da yapaca?? bildirimin ard?ndan 6 g?n i?inde de grev karar? al?naca??n? hat?rlatt?. Da?delen, ?Grev karar? al?nd?ktan sonra 60 g?n i?inde uygulanabiliyor. Biz ise Diyarbak?r ?ube olarak hemen bir hafta i?inde uygulanmas?n? istiyoruz. Diyarbak?r?daki ?yelerimiz de grev karar?n?n hemen uygulanmas? konusunda bize bask? yap?yor. Telekom y?netimi bizi ciddiye al?p bu i?i masa ba??nda ??zerse iyi olur. Yoksa yasalar?n bize verdi?i son silah olan grevi kullanmaktan ?ekinmeyece?iz? dedi.
Ayr?m yap?l?yor
???ilerin taleplerinin Telekom?u zora sokan talepler olmad???n? dile getiren Da?delen s?zlerini ??yle s?rd?rd?: ?Biz y?llard?r sendikal m?cadele i?inde kazand???m?z haklar?m?z? korumak ve geli?tirmek istiyoruz. ??veren t?m ?yelerimizi kapsam d???na alarak sendikal ?rg?tl?l???m?z? da??tmay? hedefliyor. 1. tip ve 2. tip ad? alt?nda ayn? yerde ayn? unvanla ?al??an i??iler aras?nda ayr?m yap?yorlar. Bir k?s?m tekniker, teknisyen vs. i??iye y?zde 35 zam yapt?lar. Bu zamla ayn? i?i yapan i??iler aras?nda 350 YTL ?cret fark? olu?tu. Biz bu fark?n kapanmas?n? istiyoruz. Bize ilk 6 ay i?in y?zde 4 ikinci 6 ay i?in y?zde 4 zam ?neriyorlar. 60 g?nl?k ikramiyemizi de ortadan kald?rmak istiyorlar. Bunlar kabul edilebilir ?artlar de?il. Diyarbak?r?daki 450 ?yemiz b?lgede Batman, Siirt, Bitlis ve ??rnak?taki 350 ?yemiz bir an ?nce alaca??m?z kararlar? bekliyor. Bir m?cadele kararl?l??? i?indedir.?
?Grev yasa?? kalkmal??
Harb-?? Diyarbak?r ?ube Ba?kan? Ra?it Tu?ar, askeri i? kolunda grev yasa?? bulundu?unu belirterek ???veren bunu bir koz olarak kullan?p sendikam?z?n T?rkiye genelinde ?rg?tl? bulundu?u 490 i?yerinde esnek ?al??ma, telafi ?al??ma gibi k?lelik ko?ullar?n? dayatma cesareti g?steriyor. Askeri i?yerlerinde i?veren 4857 say?l? esnek ?al??may? i?eren yasay? s?zle?meye koymak istiyor. Bizim grev hakk?m?z yok ama bir?ok farkl? eylem ?ekliyle bu dayatmalara kar?? m?cadele edece?iz. Yemek yememe, servise binmeme, vizite eylemi gibi eylemler yapaca??z? dedi. S?zle?me g?r??meleri greve do?ru giden Haber-?? ve TEKS?F Diyarbak?r ?ubeleriyle s?rekli dayan??ma halinde olduklar?n? s?yleyen Tu?ar ?Son olarak Haber-???in yapt??? bas?n a??klamas?na destek verdik. Ortak m?cadeleyi geli?tirmek i?in ?zellikle hafta sonu yap?lacak ortak etkinliklere kat?l?r?z? diye konu?tu.
Askeri i? kolunda m?cadele etmelerinin ?n?ne b?y?k barikatlar ?r?ld???n? s?yleyen Tu?ar, sendika- grev ve lokavt kanunun i??i lehine de?i?mesini istedi. Anayasa?da bulunan i??ilerin grev ve sendikal ?rg?tlenme haklar?n?n ?n?ndeki engellerin kald?r?lmas? gerekti?ini dile getirdi. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
Mehmet Aslano?lu
ÖNCEKİ HABER

?Harb-?? i??isi kazan?mlar?n? koruyacak?

SONRAKİ HABER

‘Rus uçakları İdlib’e hava saldırısı düzenledi’

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa