???i uyar?y? kabul etmiyor

Haber-?? Sendikas? ?yesi Telekom i??ileri toplus?zle?medeki taleplerinin kabul edilmesi i?in eylemlerini s?rd?r?rken, patron i??ileri ceza vermekle tehdit ediyor.


Haber-?? Sendikas? ?yesi Telekom i??ileri toplus?zle?medeki taleplerinin kabul edilmesi i?in eylemlerini s?rd?r?rken, patron i??ileri ceza vermekle tehdit ediyor. Yurt genelinde yap?lan vizite eyleminin ard?ndan, Tokat?taki i??ilere uyar? geldi. 24 A?ustos?ta toplu vizite eylemine ??kan i??iler, 31 A?ustos?ta da bas?n a??klamas? yaparak, taleplerini dile getirmi?ti.
Uyar? ile ilgili a??klama yapan Haber-?? Tokat Temsilcisi Halil Al, ?zelle?tirmenin ard?ndan kazan?lm?? haklar?n gasp edilmek istendi?ini, patronun kendini tek karar merci olmak istedi?ini s?yledi. ???veren anayasal hakk?m?z olan sa?l?k konusunda k?s?tlama yapmaya ?al??t?. ?nsanca ya?ayacak ?cret talebinde bulunan sendika genel merkezinin kararlar?na uyan Tokat Telekom ?al??anlar? olarak i?veren taraf?ndan verilen uyar?y? kabul etmiyoruz. Uzla?ma sa?lanamaz ve bu insanca taleplerimize kulak t?kan?rsa genel merkezimizin karar?yla grev kap?da? diye konu?an Al s?zlerini ??yle tamamlad?: ?Di?er i? kollar? ve sendikalarda ?rg?tl? i??i arkada?lar?m?z?n yak?n s?re?te g?sterdikleri m?cadele ve kazan?mlar bize de m?cadelemizde ???k ve umut kayna?? olacakt?r. ?leriki s?re?te daha kararl? ve kitlesel eylemler yaparak yerelde de destek bulaca??m?za inan?yoruz.? (Tokat EVRENSEL)
Murat G?ne?
www.evrensel.net