Petrol-?? Genel Kurulu yar?n

Petrol-?? Sendikas? 25. Ola?an Genel Kurulu yar?n toplanacak. ?? g?n s?recek olan genel kurul 9 Eyl?l?de yap?lacak se?imlerle sona erecek. Genel Kurul?a ili?kin a??klama yapan Petrol-?? Genel Ba?kan? ...


Petrol-?? Sendikas? 25. Ola?an Genel Kurulu yar?n toplanacak. ?? g?n s?recek olan genel kurul 9 Eyl?l?de yap?lacak se?imlerle sona erecek.
Genel Kurul?a ili?kin a??klama yapan Petrol-?? Genel Ba?kan? Mustafa ?zta?k?n, i??i s?n?f?n?n 200 y?ll?k kazan?mlar?n?n elinden al?nmaya ?al???ld??? bir d?nemde kongrenin yap?laca??n? bildirdi. ??inde bulundu?umuz d?nem, ?yesinden temsilcisine, y?neticisine kadar hepimize a??r g?rev ve sorumluluklar y?klemektedir? diyen ?zta?k?n, ??yle devam etti: ?K?resel sermayenin sald?r?lar? hem d?nya sendikal hareketini hem de T?rkiye sendikal hareketini hedef al?rken, ?lkemiz de bir b?t?n olarak bu sald?r?lara hedef oluyor, toplumsal bar?? engelleniyor. Toplumsal eme?imizle kurulun iktisadi birikimlerimize ta?eron iktidarlar vas?tas?yla uluslararas? sermaye taraf?ndan el konuyor, bu birikimlerimiz ya?malan?yor. T?rkiye toplumu siyasi ve k?lt?rel anlamda, kimlik, din, mezhep ba?lam?nda ayr??t?r?lmaya ?al???l?yor. Fakat, ne yaz?k ki T?rkiye sendikal hareketi ne kendi sorunlar?n? ne de ?ok geni? emek?i kitlelerini ilgilendiren sorunlar? ??zebiliyor. T?rkiye?de ciddi bir sendikal kriz ya?an?yor. Bu krizden ancak ve ancak de?i?im ve yenilenme stratejileri ile ??kabiliriz. Petrol-?? Sendikas? T?rkiye sendikal hareketindeki de?i?im ve yenilenmeye de ?nderlik edebilecek bilgi birikimine ve tecr?beye sahiptir. ?zledi?imiz politikalar bir ?ok anlamda yeni sendikal politikalar?n ne olmas? gerekti?ine ili?kin ipu?lar? vermektedir. ?n?m?zdeki d?nemde Konfederasyonumuz T?rk-?? ve Emek Platformu?nun da bu politikalar? ?z?msemesi konusunda tabandan gelen bask?lar artacakt?r.?
Sendikac?l???n i?yeri ve ?lke s?n?rlar? ile s?n?rl? g?r?lmemesi gerekti?ini, uluslararas? d?zeyde i??i s?n?f?n?n i?birli?i ve dayan??mas?n?n g?ndeme getirilmesi gerekti?ini kaydeden ?zta?k?n s?zlerini ??yle s?rd?rd?: ?Art?k i??i s?n?f?n?n ba?ar?s?, kesinlikle, d?nya i??i s?n?f? ile k?resel d?zeyde i?birli?i ve dayan??maya ba?l?d?r. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net