06 Eylül 2007 00:00

TABLO

H?k?met program?ndan ?ok faaliyet raporunu and?ran metin ge?en hafta R. Tayyip Erdo?an taraf?ndan Meclis?te okundu ve ?zerinde yap?lan g?r??meler de tamamland?.

Paylaş

H?k?met program?ndan ?ok faaliyet raporunu and?ran metin ge?en hafta R. Tayyip Erdo?an taraf?ndan Meclis?te okundu ve ?zerinde yap?lan g?r??meler de tamamland?.
Be? y?ld?r s?rd?r?len ?al??malar? ?zetleyen ve yar?m kalan b?l?mlerini tamamlamay? hedefleyen metin bir ?g?revi? yerine getirme yakla??m?yla sunuldu?u belli olsa da bundan sonra s?rd?r?lecek politikalar? da a??k?a ortaya koymaktad?r.
Programda s?k s?k se?im beyannamesine at?fta bulunmas?, se?im ?ncesi ittifak yapt??? sermaye g??lerine sad?k kalaca??n? a??k?a g?stermektedir. ??nk? se?im beyannamesi sermaye ?rg?tleri T?S?AD, M?S?AD, IMF, DB gibi ?rg?tlere verilen taahh?tlerden olu?maktayd?.
Programda sermaye g??lerine sunaca?? hizmetleri s?ralayan Erdo?an, program?n 22. sayfas?ndan aktard???; ?Devletin bir?ok sekt?rde ?retim ve ticaretten ?ekilmesi, serbest piyasa ekonomisinin geli?mesine imkan sa?lam??t?r? c?mlesi kime hizmet etti?inin a??k itiraf?d?r.
E?itim alan?ndaki yat?r?m? ??cretsiz? kitap da??tmakla, sa?l?k alan?ndaki yat?r?m? verdi?i ye?il kartla, yoksulla?t?rd??? halka yakla??m?; da??tt??? k?m?r ve g?da yard?m?yla a??kland??? ve ??v?n?ld???? programda ?n?m?zdeki d?nem tehlike arz eden konulara ise hi? de?inilmemektedir.
Devletin ?retim ve ticaretten ?ekilmesi sonucu olu?an d?? ticaret a????, y?ksek faiz-d???k kur politikas? ile y?z milyar dolara varan s?cak paran?n olu?turdu?u tehlikeden, ?retimin terk edilmesi ile ithalat?n artmas? ve bor? stokunun ??e katlanmas?, i?sizli?in b?y?mesi gibi sorunlar ge?i?tirilmektedir.
Bu sorunlar?n; ?retimden ?ekilmenin, ?v?n?len ?zelle?tirmelerin, rant ekonomisinin te?vik edilmesi ile y?z milyar dolara yakla?an s?cak paran?n yaratt??? bir sonu? oldu?u bilinmiyor olmas? m?mk?n de?ildir. Bu tercihli bir politikad?r. ??nk? AKP, yoksulla?t?r?c?, rant?? ve ya?mac? bu program? uygulamak ?zere tekelci sermaye ve onun finans ?rg?t? IMF ile ittifak yapmaktad?r. Di?er ifadeyle, bu program AKP?nin varl?k gerek?esidir
S?k s?k milli gelirin b?y?mesinden, ki?i ba??na d??en milli gelirden s?z edilen programda, bu yapay rakamlar?n halk i?in bir anlam ifade etmedi?ini yine kendi bakanlar? memurlarla yapt??? g?r??mede beyan etti. Devlet Bakan? Mehmet Ali ?ahin (?imdi Adalet Bakan? oldu) , memurlar?n; ?B?y?meden pay istiyoruz? s?z?ne kar??l?k; ?B?y?meyi siz sa?lamad?n?z ki, pay istiyorsunuz. B?y?meyi ?zel sekt?r sa?lad?? yan?t? ile a?z?ndaki baklay? ??karm??t?. B?ylesi bir yakla??m ortada iken, halk?n ve emek?ilerin bu programdan beklentileri m?mk?n m??
Sosyal ve k?lt?rel politikalar b?l?m?nde de umut verici bir durum s?z konusu de?ildir. Yukar?dan a?a??ya sermaye i?in yap?lacaklar?n anlat?ld??? programda, K?rt sorununa ili?kin bir tek ??z?me bile de?inilmemi?tir. Di?er farkl? kimliklerin kendilerini ifade etmesi i?in nas?l bir demokratik ortam?n yarat?laca??na ili?kin tek bir ip ucu s?z konusu de?ildir.
Aksine, ?tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan? ?zerine oturttu?u inkarc? yakla??mla bundan sonra s?rd?rece?i bask?c?, yok say?c? yakla??mlar?n?n devam edece?ini g?stermektedir. Ter?r paranoyas? ?zerine oturtulan yakla??mla, gerginlik politikas? ile ?at??ma ortam?n?n devam edece?inin ipu?lar? ortaya konulmaktad?r. Program?n 15. sayfas?nda; ??ktidar?m?z d?neminde yap?lan ?al??malarla, 2002 y?l?nda y?zde 25 olan Silahl? Kuvvetlerimizin ihtiya?lar?n?n yurti?inden kar??lanma pay? bug?n y?zde 50?ye yakla?m??t?r? ifadesi ?n?m?zdeki d?nem sava? politikas? ile yola devam edilece?ini g?stermektedir.
Buna kar??l?k ise G?neydo?u ve Do?u Anadolu B?lgesi?nde yat?r?mlar?n devam edece?inden s?z edilmektedir. Bu bir ?eli?kidir. Sava? ortam?nda ekonomik-sosyal yat?r?mlar?n ve/veya kalk?nman?n olmas? olas? de?ildir. Da?-ta? demeden her taraf?n bombaland???, ormanlar?n yak?ld???, operasyonlar?n s?rekli hale geldi?i bir sava? ortam?nda kalk?nmadan ve yat?r?mdan s?z etmek ger?ek?i de?ildir.
Her zaman oldu?u gibi tekellere te?vik ve her t?rl? olanak sunulurken; emek?iler ve yoksullara olumlu anlamda pay yoktur. Emek?ilerin ve yoksullar?n verilen sadaka ile yetinmeleri dayat?lmaktad?r. Dolay?s? ile bu programda da emek?iler, i??iler, memurlar ve k?yl?ler bir y?k olarak g?r?lmekte ve d??lanmaktad?r. Onlara d??en, daha ?ok ?al??mak, daha ?ok vergi vermek ve ne kadar verilirse o kadarla yetinmektir.
Sermayenin belirledi?i programdan, emek?ilere d??en pay da bu kadar olur. Aksini beklemek de safl?k olur. Aksini ger?e?e d?n??t?rmek i?in birle?ik ve kararl? m?cadeleyi gerektirir.
Hasan H?seyin K?rm?z?toprak
ÖNCEKİ HABER

Sorumlular cezaland?r?ls?n!

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa