K?lelik ko?ullar? intihara s?r?kledi

Mersin Liman??nda Aknsel isimli nakliyat firmas?nda ?al??an Yusuf Durduran, sebepsiz yere i?ten at?ld??? gerek?esiyle intihara kalk??t?. Firman?n b?rosunun bulundu?u 15 katl? i? han?n?n ?at?s?ndan ??kan Durduran, polislerce a?a?? indirilerek g?zalt?na al?nd?.


Mersin Liman??nda Aknsel isimli nakliyat firmas?nda ?al??an Yusuf Durduran, sebepsiz yere i?ten at?ld??? gerek?esiyle intihara kalk??t?. Firman?n b?rosunun bulundu?u 15 katl? i? han?n?n ?at?s?ndan ??kan Durduran, polislerce a?a?? indirilerek g?zalt?na al?nd?.
Mersin Liman??n?n PSA-Akfen ortakl???na sat?lmas?n?n ard?ndan ta?eron firmalar?n yo?unlukta oldu?u Mersin Liman??nda ta?eron firmalarda ?al??an i??ilerin ?ileleri bitmiyor. ?ok a??r i?lerde d???k ?cretlerle ?al??an i??iler, bir de firmalar?n ?i?ler azald?? gerek?eleriyle kap? ?n?ne konuyor. Akansel adl? nakliye firmas?nda ?al??an Yusuf Durduran da kap? ?n?ne konan i??ilerden. Kendisi gibi 70-80 i??inin de ayn? sorunla kar?? kar??ya oldu?unu ifade eden Durduran, firma yetkililerinden i?ten at?lma sebebini a??klamalar?n? istedi. Durduran??n mesai arkada?lar? da i? han?na gelerek arkada?lar?n? ikna etmek i?in ?abalad?. Ayn? firmada ?al??an i??iler, Akansel adl? firmada ortalama 500 YTL ?cretle hamall?k yapt?klar?n? s?ylediler. ???iler, firman?n ?i?ler azald?? gerek?esiyle 3-4 ayda bir i??i ??kard???n? ancak ??kart?lan i??ilerin yerine yeni i??iler al?nd???n? dile getirdiler.
Yo?un ?abalar sonras?nda ikna edilen Durduran, polis arac?na g?t?r?l?rken limanda i?lerin durumunun i?ler ac?s? oldu?unu, namuslu i??ilerin s?rekli ezilip horland???n? belirterek ?Devlet izin versin liman?n i?leyi?ini gazeteciler ?eksin. Liman d??ardan g?r?nd??? gibi de?il biz k?le muamelesi g?r?yoruz ? dedi. (Mersin/EVRENSEL)
www.evrensel.net