?lk?da? medya DTP?ye kar??

Demokratik Toplum Partisi milletvekillerine ve Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Osman Baydemir?e kar?? ba?lat?lan medya kampanyas? devam ediyor. B?t?n gazetelerin DTP?ye kar?? birle?ti?i g?n, H?rriyet genel yay?n y?netmeni ...


Demokratik Toplum Partisi milletvekillerine ve Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Osman Baydemir?e kar?? ba?lat?lan medya kampanyas? devam ediyor. B?t?n gazetelerin DTP?ye kar?? birle?ti?i g?n, H?rriyet genel yay?n y?netmeni Ertu?rul ?zk?k??n ?Bizim mahallenin ?lk?da?lar?? ba?l?kl? bir yaz? yazmas? da, ?anlaml?? bulundu.
Gazetelerin d?nk? say?lar?, Ba?bakan Tayyip Erdo?an??n Osman Baydemir?e verdi?i yan?ta geni? yer veriyordu. Erdo?an??n b?lgeye yat?r?m yapt?klar? iddias?n? ?belirtti? y?klemiyle sunan gazeteler, Baydemir?in s?zlerine ?iddia? dedi. Ba?bakan??n ?Laf ?retme, i? yap? s?z?nden yola ??kan haberlerde, ?laf? de?il ?i?? vurgusunun ?ne ??kmas? dikkat ?ekti. Oysa gazeteler, h?k?metin politikalar?n? yapt?klar? i?e g?re de?erlendirmekten y?llard?r ka??n?yor. D?nk? gazetelerin birinci sayfalar?n?, ?u ba?l?klar s?sledi: ?Laf ?retmeyi b?rak, i? yap? (Ak?am), ?Erdo?an: Laf de?il i? ?retin? (Bug?n), ?Baydemir hakk?nda inceleme ba?lat?ld?? (Cumhuriyet), ?PKK?l? haine ?ehit dedi / Osman?a inceleme? (G?ne?), ?Laf? b?rak i? yap? (H?rriyet), ?Baydemir?in s?zlerine savc?l?k incelemesi / Ate?kes isteyen DTP?li, Milli Savunma Komisyonu?nda? (Milliyet), ?Dokunulmazl?klar? i?e yaramayacak? (Posta), ?Muhatab?m halk / Taslakta ?b?l?c?? d???nce serbest? (Sabah), ?Sava?? b?rak i?ine bak? (Takvim), ?Baydemir i?in jet soru?turma? (Vatan), ?Sava?l? s?zlere savc?l?k incelemesi? (Yeni ?afak), ?Diyarbak?r gerginlik istemiyor? (Zaman). (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net