delilik

 • Adam?n birinin, gece vakti arabas?yla ilerlerken, ak?l hastanesinin ?n?nde lasti?i patlam??. De?i?tirmek i?in arabadan inmi?. Lasti?i s?kt?kten sonra elinde tuttu?u 4 viday? yanl??l?kla d???rm?? ve hepsini kaybetmi?.


  Adam?n birinin, gece vakti arabas?yla ilerlerken, ak?l hastanesinin ?n?nde lasti?i patlam??. De?i?tirmek i?in arabadan inmi?. Lasti?i s?kt?kten sonra elinde tuttu?u 4 viday? yanl??l?kla d???rm?? ve hepsini kaybetmi?. Ne yapaca??n? bilemez halde bak?n?rken, ba??ndan beri camdan onu izleyen bir hasta seslenmi?:
  - Heyy ne ar?yorsun orda fellik fellik?
  - Lasti?in vidalar?n? kaybettim onlar? ar?yorum!
  - Onlar? bulamazs?n. Bence di?er 3 lastikten birer vida s?k?p monte et, bu seni lastik?iye kadar idare eder.
  Adam hemen hastan?n dedi?ini uygulam??. Tam yola koyulacakken merak edip hastaya sormu?:
  - Sen bu kadar pratik bir zekaya sahipsin, ne i?in var orada?
  Hasta cevap vermi?:
  - O?lum biz delilikten yat?yoruz, salakl?ktan de?il!
  www.evrensel.net