06 Eylül 2007 00:00

Genelge keyfi ?ekilde uygulanm?yor

Merhaba. Bir kez daha Tekirda? 2 No?lu hapishanesindeki sorunlar?, ya?anan hak ihlallerini, size aktarmak istiyoruz. ??nk? f tiplerindeki tecrit, keyfi bask? ve hak ihlalleri devam ediyor.

Paylaş

Merhaba. Bir kez daha Tekirda? 2 No?lu hapishanesindeki sorunlar?, ya?anan hak ihlallerini, size aktarmak istiyoruz. ??nk? f tiplerindeki tecrit, keyfi bask? ve hak ihlalleri devam ediyor.
Bildi?iniz gibi bakanl?k 22 Ocak 2007 tarihinde bir genelge yay?nlad?. Buna g?re tutuklu ve h?k?ml?ler haftada 10 saat 10 ki?i bir araya gelecekti. Ancak hapishane idaresi keyfi bir ?ekilde bu genelgeyi uygulam?yor.
Di?er yandan de?i?ik bahanelerle keyfi olarak verilen cezalar devam ediyor. ?Gereksiz yere slogan atmak?, ?Armada zorluk ??karmak?, ?A?l?k grevi yapmak? gibi gerek?elerle bir?ok arkada??m?za aylarca s?ren ?ziyaretten men?, ?haberle?meden men, ?h?cre cezas? gibi cezalar verildi.
En son 22 A?ustos 2007 g?n? arama bahanesiyle bir kez daha h?cremiz da??t?ld?. ??plerimiz keyfi bir ?ekilde ortal??a sa??ld?. Tabii ?arama? bahane, as?l ama? psikolojik bask? olu?turmak, ?istedi?imi yapar?m? keyfiyetini dayatmak.
Bu ve benzeri bask?lara, hak ihlallerine ili?kin yapt???m?z say?s?z su? duyurusu ise cevaps?z kal?yor. Bu da keyfi bask? uygulayanlar? daha da cesaretlendiriyor.
F tiplerinde ya?ananlar?n kamuoyuna aktar?lmas?, demokratl???n, ayd?n olman?n, insan olman?n gere?idir. Kamuoyunu bu konuda duyarl? olmaya ?a??r?yoruz.
Abdi Cang? 2 No?lu F Tipi Hapishanesi (TEK?RDA?)
ÖNCEKİ HABER

Sa?l?k politikalar? ve halk sa?l??? 1

SONRAKİ HABER

İşten atılan işçiler için destek eylemi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa