Mersinli tiyatrocular tepkili

Bu y?l sekizincisi d?zenlenen Uluslararas? Mersin Festivali?nde Mersin?de bulunan sanat gruplar?n?n olmamas? tepki ?ekti. Mersin?de faaliyet g?steren amat?r tiyatro toplulu?u Agon?un ?yeleri yerel y?neticilerin ...


Bu y?l sekizincisi d?zenlenen Uluslararas? Mersin Festivali?nde Mersin?de bulunan sanat gruplar?n?n olmamas? tepki ?ekti. Mersin?de faaliyet g?steren amat?r tiyatro toplulu?u Agon?un ?yeleri yerel y?neticilerin kendi reklamlar?n? yapmak i?in b?yle bir festival d?zenledikleri s?yl?yorlar. Mersin?de 200 y?l?ndan beri amat?r tiyatro ile u?ra?an Tiyatro Agon ?yesi Salih Y?ld?r?m, bir kentte sanatsal ve k?lt?rel anlamda kazan?mlar elde etmenin sadece konser yaparak ve ithal tiyatro gruplar? getirilerek sa?lanamayaca??n? s?yledi. Mersin?de on bir tane amat?r tiyatro toplulu?unun oldu?unun alt?n? ?izen Y?ld?r?m, son ?? y?ld?r d?zenlenen festivallerde yerel sanat gruplar?na yer verilmedi?ini ifade etti. Festivalin son d?nemlerde amac?n?n sadece organizat?rlere para kazand?rmaktan ?teye gitmedi?ini dile getiren Y?ld?r?m, ? Festivalin d?zenlenmesi i?in milyarlarca lira harcan?yor. Ve organizat?rlere ve sanat??lara para ak?yor. Ama bu i?i para kazanman?n d???nda sanat i?in yapan bizlerin ise esamesi bile okunmuyor. Oysa biz sadece reklam i?in haz?rlanan afi?lere verilen para ile bir y?l?m?z? idare ederiz. Bu yap?lan etkinlik yerel y?neticilerin kendilerini i? yapt? gibi g?sterme sava??ndan ?teye gitmiyor. Mersin sanat ve k?lt?r ?ehri yap?lmak isteniyorsa bu ilk ba?ta Mersin?in sanata g?n?l vermi? insanlar?na de?er vermeyle ba?lar? dedi. (Mersin/EVRENSEL)
Cumali Akka?
www.evrensel.net