Avustralya?da Bush?a ?g?venlik? kalkan?

Asya-Pasifik (APEC) Zirvesi i?in Avustralya?n?n Sydney kentine giden ABD Ba?kan? protestolarla kar??land?. Hafta sonunda yap?lacak zirve i?in Sydney?i fel? eden ?g?venlik? ?nlemlerine neden olan Bush?u, y?zlerce sava? kar??t? ...


Asya-Pasifik (APEC) Zirvesi i?in Avustralya?n?n Sydney kentine giden ABD Ba?kan? protestolarla kar??land?. Hafta sonunda yap?lacak zirve i?in Sydney?i fel? eden ?g?venlik? ?nlemlerine neden olan Bush?u, y?zlerce sava? kar??t? protesto etti. ?G?venlik? ?nlemleri bahanesiyle APEC Zirvesi s?ras?nda planlanan b?y?k sava? kar??t? g?sterinin g?zergah?na ise mahkeme taraf?ndan m?dahale edildi. Yerel mahkeme, Irak i?gali ve ABD?nin k?resel ?s?nma konusundaki politikas?na kar?? planlanan ?Bush Koalisyonunu Durdur 2007? ad?yla d?zenlenecek olan ve 20 bini a?k?n ki?inin kat?l?m?n?n beklendi?i y?r?y???n g?zergah?n?n, APEC Zirvesi?nin yak?n?ndan ge?mesini yasaklad?.
Sydney?de 21 d?nya liderinin kat?laca?? APEC Zirvesi i?in ola?an?st? ?g?venlik? ?nlemleri tepkiye de neden oluyor. Kent, kilometrelerce uzunlu?unda bariyerle b?l?nd?. Opera binas?yla di?er ?nemli merkezler de halka kapat?ld?. Sydney polisi ayr?ca, g?steriler i?in kent merkezine gelecek ??rencilerin, ?okulu k?racaklar?? i?in g?zetim alt?na al?naca?? tehdidinde de bulundu. Buna ra?men ilki ?nceki g?n yap?lan eylemlerde ??renci gen?li?in kat?l?m? dikkat ?ekti.
?te yandan, i?gal kar??tlar?, Bush?un ziyaretini protesto i?in Cuma g?n? ??plak kal?alar?n? g?sterecekler. Pasifistlerin yapaca?? g?sterinin organizat?r? Will Saunders, ?eylemin, Sydney?de uygulanan a??r? s?k? g?venlik ?nlemlerine kar?? kent halk?n?n ruh halini anlatmay? ama?lad???n?? belirtti. G?steriye ?Bums not Bombs? (Bombalar de?il Arkalar) ad? verildi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net