AVRUPA GER?E?

 • Almanya?da uzun y?llar marjinal ve toplum d??? kabul edilen g?r?? ile s?ylemlerin ?nemli bir b?l?m? son zamanlarda siyasetin ?nemli simalar? taraf?ndan s?k?a dile getiriliyor.


  Almanya?da uzun y?llar marjinal ve toplum d??? kabul edilen g?r?? ile s?ylemlerin ?nemli bir b?l?m? son zamanlarda siyasetin ?nemli simalar? taraf?ndan s?k?a dile getiriliyor. ?rne?in, bu ?lkede ?Alman olmaktan gurur duyuyorum? (Ich bin stolz, Deutsch zu sein) laf?, ?rk??l?k ve yabanc? d??manl???n?n bir ifadesi olarak kabul edilir ve bunu s?yleyenler genellikle toplum d???na itilir(di).
  Gelin g?r?n ki; daha ?nce sadece ?rk??larca kullan?lan ?Alman olmaktan duyulan gurur? art?k g?nl?k ya?am?n bir par?as? haline getirilip, normal bir kavrama d?n??t?r?lmek isteniyor. Ge?en y?lki Futbol ?ampiyonas? s?ras?nda estirilen ?yurtseverlik havas?? ve buna ba?l? olarak ?Alman bayra??n? sevme? ?zerinden yarat?lan gerici hava bug?n getirilip ?Alman olmak ile gurur duymaya? vard?r?lm?? durumda.
  ?rne?in, 8 Hintlinin 50 ?rk??n?n sald?r?s?na u?rad??? M?geln kasabas?n?n belediye ba?kan?, hi? ?ekinmeden bu ?rk?? laf?, hem de ?rk?? bir yay?n organ?na s?yleyebiliyor ve gelen tepkiler kar??s?nda ?z?r dileme yerine savunmaya ge?iyor. Liberal Parti de bir yapt?r?m uygulamaya yana?m?yor. Ayn? belediye ba?kan?, Neonazilerin ?yabanc?lar d??ar??, ?Burada ulusal direni? var? ?eklinde sloganlar ,atarak Hintlilere sald?rd??? d?nya alemce bilindi?i halde, bunun do?rudan ?rk?? bir sald?r? olarak kabul edilemeyece?ini ileri s?rm?? ve bu t?rden kelimelerin her an herkesin iki duda?? aras?ndan ??kabilece?ini s?ylemi?ti.
  Benzer bir ??k??? bu ay Bavyera Ba?bakanl??? koltu?una oturacak, g??menlere kar?? izledi?i kat? tutumuyla ?o?u zaman yabanc? d??man? parti ve ak?mlar? aratmayan G?nther Beckstein yapt?. Kimi T?rk gazetelerinin ?T?rkiye hayran?? diye tan?tt??? Beckstein, partisinin yeni d?nemde daha sa? bir politika izleyece?inin mesaj?n? verirken, i?i Alman vatanda?? olacak g??menlerin ?Alman olmaktan gurur duymalar?? gerekti?ine kadar vard?rd?. En k?t?s? de Neonazilerce kullan?lan jargonun, ?merkez?deki siyaset?ilerce de a??k bir ?ekilde ifade edilmesine olan tepkinin c?l?zl???...
  Benzer bir durum, fa?ist NPD?nin yasaklanmas? konusunda ya?an?yor. H?k?met ortaklar?ndan SPD, NPD?nin yasaklanmas? i?in yeniden giri?imlerin ba?lat?lmas?n? isterken, H?ristiyan Demokrat politikac?lar?n ?o?u insanl?k d??man? bu partinin yasaklanmas?na yana?m?yorlar. Gerek?eleri de, NPD?nin yasaklanmas? i?in gerekli ko?ullar?n olu?mad???...
  ?lkede a?z?n? a?an herkes NPD?nin, Anayasa d??man? bir parti oldu?undan ??phe duyulmamas? gerekti?ini s?yl?yor. Ancak bu ?Anayasa d??man?? partinin yasaklanmas? konusunda bir t?rl? g?r?? birli?i sa?lanam?yor. ??in p?f noktas? da buras?. 2003?te ?rk?? partinin yasaklanmas? i?in SPD-Ye?iller h?k?metince Federal Anayasa Mahkemesi?ne yap?lan ba?vuru, eylemleri yasaklanmaya gerek?e g?sterilen NPD y?neticilerinin ?o?unun istihbarat elemanlar? oldu?u ortaya ??k?nca reddedilmi?ti. Anayasaya ayk?r? davranma, toplumda kin ve nefreti k?r?kleme konusunda ileri ??kan fa?ist partinin y?neticilerinin devletin maa?l? ajanlar?n?n olmas?, dolay?s?yla bu partinin devlet taraf?ndan idare edildi?i konusundaki savlar? g??lendirmi?ti.
  D?nya ?ap?nda ?kom?nizmle m?cadele? ad? alt?nda ?e?itli Avrupa ?lkelerinde kurulan ?rk??-fa?ist ?rg?tlerin Almanya?daki uzant?s? NPD?nin ger?ekten de istihbarat ?rg?t?nce kuruldu?u yasak ba?vurusu s?ras?nda belgeleriyle ortaya ??km??t?. ?rne?in, bu partinin iki numaral? kurucusu Wolfgang Frenz, Kuzey Ren Vestfalya Anayasay? Koruma ?rg?t??n?n maa?l? eleman? idi.
  ?lk yasak ba?vurusu reddedildi?inde, antifa?ist g??ler hakl? olarak bir dahaki ba?vurunun ba?ar?yla sonu?lanabilmesi i?in devletin bu parti i?erisindeki ajanlar?n? geri ?ekmesi talep edilmi?ti. Ne var ki; muhafazakar politikac?lar?n ?o?u ?rk?? parti i?erisindeki ajanlar? ?ekmeye bir t?rl? yana?m?yor.
  Devletin en tepesindeki yetkililerin yasak ba?vurusunun ba?ar?yla sonu?lanmayaca?? konusundaki ?derin endi?esi?nin elbette nedenleri bulunuyor. ??nk? onlar, hangi ajan?n ?rk?? partide hangi g?revlerde oldu?unu, hangi eylemlere kat?ld???n? ?ok iyi biliyorlar.
  B?t?n bunlara ra?men ?nemli bir kesim ?demokrasi? ve ?d???nce ?zg?rl???? ad?na ?rk?? parti ve ?rg?tlerin mevcut sistemden yararlanmas? gerekti?inden dem vuruluyor. Bunu savunanlar ?rk??l?k ve fa?izmin bir d???nce de?il, su? oldu?unu g?rmek istemiyorlar. Almanya?n?n as?l sorunu da bu.
  Devletin ?e?itli kademelerinde g?rev yapan politikac? ve b?rokratlar ?rk??lar? aratmayacak tarzda a??klamalar yapt?klar?, h?k?metler g??menleri b?t?n sosyal ve toplumsal sorunlar?n sorumlusu olarak g?stermeye devam etti?i takdirde, ?rk??l?k, ?rg?tl? Neonazilerden ibaret olmayan bir olgu haline gelmi? demektir. Bu anlay?? y?k?lmad??? takdirde bir tek NPD?nin yasaklanmas? elbette yeterli olmayacakt?r. ??nk? bug?n NPD ile ayn? g?r??leri payla?an, refleksleri g?steren ?ok say?da ki?i bulunuyor. ?nemli olan b?t?n bu d???nce ve ?rg?tlenmelere kar?? ekonomik ve sosyal temellerini de g?z ?n?nde bulunduran topyek?n bir m?cadele ba?latmakt?r. Sermaye partileri bunu yapamayaca??na g?re, bunu ger?ekle?tirmek Almanya?da ya?ayan b?t?n uluslardan i??i ve emek?ilere d???yor.
  Y?cel ?zdemir
  www.evrensel.net