G?l: ?nanarak s?yledim

Cumhurba?kan? Abdullah G?l, ?Meclis k?rs?s?nde s?ylediklerimi inanarak s?yledim. Konu?ma metnini de kendim haz?rlad?m? dedi.
Cumhurba?kan? Abdullah G?l, TBMM Ba?kan? K?ksal Toptan?a iadeyi ...


Cumhurba?kan? Abdullah G?l, ?Meclis k?rs?s?nde s?ylediklerimi inanarak s?yledim. Konu?ma metnini de kendim haz?rlad?m? dedi.
Cumhurba?kan? Abdullah G?l, TBMM Ba?kan? K?ksal Toptan?a iadeyi ziyarette bulundu. Toptan, Cumhurba?kan? G?l??, TBMM?de askeri t?renle kar??lad?. Daha sonra Toptan??n makam?na ge?en Cumhurba?kan? G?l, Meclis Ba?kan? ile 10 dakika g?r??t?. Ba?kanl?k Divan??n? da ziyaret eden G?l, ?yelerle tokala?t?.
Toptan, ziyaretinden dolay? Cumhurba?kan? G?l?e te?ekk?r ederek, yeni g?revinde ba?ar?lar diledi.
?Metni kendim haz?rlad?m?
Cumhurba?kan? Abdullah G?l de Meclis?i ziyaret etmekten b?y?k mutluluk duydu?unu ifade ederek, 1991 y?l?ndan bu yana TBMM ?at?s? alt?nda, milletvekili, ba?kanvekili ve komisyon ?yesi olarak ?al??t???n? s?yledi. Bu nedenle Meclis?te ?ok arkada??n?n bulundu?unu, bunlarla ayr? ayr? hat?ralar?n?n oldu?unu anlatan G?l, ?Sizin aran?zdan ??k?p sizin aran?zda cumhurba?kan?n?z olarak bulunmak bana b?y?k heyecan ve mutluluk veriyor? dedi.
G?l, cumhurba?kan? se?ildikten sonra Meclis k?rs?s?nden yapt??? konu?maya de?inerek, ?S?ylediklerimi inanarak s?yledim. Konu?ma metnini kendim haz?rlad?m. ?nand???m ?eyleri s?yledim. Hepimizin hedefi belli; T?rk halk?n? mutlu etmek, T?rkiye?yi ?a?da? demokratik ?lke haline getirmek ve zenginliklerden herkese d??en pay? art?rmakt?r? diye konu?tu.
CHP?den protesto
TBMM Ba?kanl?k Divan? toplant?s?na kat?lan CHP?li ?yeler, Cumhurba?kan? G?l??n yapt??? iadeyi protesto ederek ziyarette bulunmad?lar. TBMM Ba?kan Vekili G?ldal M?mcu, TBMM ?dari Amiri Ahmet K???k ve TBMM Katip ?yesi Ya?ar T?z?n, Cumhurba?kan? G?l??n Meclis?e geli?inden yar?m saat ?nce TBMM Ba?kan? Toptan taraf?ndan ani olarak g?ndeme al?nan Ba?kanl?k Divan? toplant?s?nda G?l?le g?r??me emrivakisini reddettiler. (HABER MERKEZ?)

G?l??n dosyas? Ba?bakanl??a gidiyor

TBMM Kanunlar ve Kararlar Dairesi, milletvekili dokunulmazl??? d??en Cumhurba?kan? Abdullah G?l??n ?kay?p trilyon? davas?yla ilgili dosyas?n? Ba?bakanl??a g?nderecek.
G?l??n, ?kay?p trilyon? davas? ile ilgili dosyas? TBMM?den Ba?bakanl??a oradan da Adalet Bakanl????na havale edilecek. Abdullah G?l, TBMM Adalet-Anayasa Karma Komisyonu taraf?ndan 26 May?s 2004?te, Meclis?e davet edilmi?ti. G?l, komisyondan dokunulmazl???n?n kald?r?lmas?n? istemi?ti.
?te yandan 22 Temmuz?da se?ilemeyen eski milletvekillerinin dokunulmazl?k dosyalar? da TBMM taraf?ndan Ba?bakanl??a g?nderildi.
www.evrensel.net