MERCEK

 • ?kinci AKP H?k?meti, izleyece?i politikalar? h?k?met program? kapsam?nda a??klarken, bu h?k?metin i? ve d?? b?y?k sermaye ?evrelerinin deste?inde bir h?k?met oldu?u; ekonomik sosyal ve politik program?n?n bu g??ler ba?ta olmak...


  ?kinci AKP H?k?meti, izleyece?i politikalar? h?k?met program? kapsam?nda a??klarken, bu h?k?metin i? ve d?? b?y?k sermaye ?evrelerinin deste?inde bir h?k?met oldu?u; ekonomik sosyal ve politik program?n?n bu g??ler ba?ta olmak ?zere kapitalistlerin ??karlar?n?n korunmas?n? esas ald??? ve alaca??, sermaye s?zc?leri taraf?ndan da ilk a??zdan itiraf ediliyor. AKP?nin 59. h?k?meti eliyle ABD?nin ve AB ?yesi b?y?k emperyalist ?lkelerin ??karlar? y?n?nde izledi?i politika ve ?zelle?tirme, tekelci i?letmelerden vergi al?nmamas?, y?ksek rant getirilerinin transferine kolayl?klar gibi ?ayr?cal?k?lar, bu g??ler taraf?ndan desteklenmesini sa?lad??? gibi i?birlik?i tekelci burjuvaziyle geni? orta ve k???k sermaye ?evrelerinden de bu partiye ?nemli bir destek verilmi?tir. ?imdi bu parti ve h?k?meti, ?ki?i ba??na geliri 10 bin dolara ??karaca??z? yalan?yla emek?ileri beklentiye s?r?kleyerek desteklerini korumaya ?al???yor. Bug?n yapt??? t?rden bir ?hesaplama?yla, en zenginlerin y?z binlerce-milyonlarca dolarl?k gelirleriyle asgari ?cretin ?ortalamas??n? a?lara ve yoksullara ?gelir? diye mal etme sahtekarl???yla ?gelirleri art?racaklar?!
  AKP?nin ?se?im ba?ar?s??n?n etken ve nedenleri aras?nda ekonomik karakterli olanlar?n?n ?ok ?nemli bir yer tuttu?u bug?n daha geni? kesimlerce kabul ediliyor. KONDA taraf?ndan yap?lan ara?t?rmaya g?re de, se?menin tutumunda ?ekonomik durum y?zde 76.6; asayi? y?zde 17.4; d?? politika y?zde 11.0; A. G?l??n cumhurba?kan? olmas? istemi y?zde 18.3; demokratik haklara ili?kin kayg?lar y?zde 14.4; laiklikle ilgili kayg?lar y?zde 11.3 oran?nda? rol oynam??t?r. Ekonominin politikaya etkisi ve iktisadi ??karlar?yla politik y?netim aras?ndaki ba?a verdikleri ?nemi T?S?AD ve TOBB y?neticileri ?birinci el?den dile getirdiler. Bu ?evrelerin tutumu a??s?ndan dikkat ?ekici bir a??klamay? da Akfen Holding Y?netim Kurulu Ba?kan? H. Ak?n yapt?. Ak?n, ?i? d?nyas?n?n g?r????n?, ?Biz istikrar? kim sa?larsa ona destek veririz. ?? ?evresi, AKP H?k?meti?ne, CHP H?k?meti?ne de?il istikrara destek veriyor... KOB? ?l?e?indeki b?t?n i? d?nyas? AKP?yi destekliyor. KOB??ler bu davran?? i?indeyken T?S?AD??n, TOBB?un bu davran???n d???nda olmas? d???n?lemez? bi?iminde ifade ederek AKP etraf?ndaki g?? y???lmas?na ?daha fazla a??kl?k? getirdi.
  ??birlik?i b?y?k sermaye ?evreleri taraf?ndan ekonomik-??karlar?n politik sahada savunulmas?n?n en etkin ve h?zl? arac?n?n AKP olaca??na karar verilmi?ti. Sermayenin ?teki partileri ise, hizmette ?imdilik geriye d??m??lerdi. AKP?ye ?se?enek olu?turacak? ekonomik-sosyal bir programlar? yoktu. IMF-D?nya Bankas? gibi uluslararas? sermaye kurumlar?n?n dayatmalar?na AKP?den farkl? bir yakla??mlar? olmad??? gibi, i??i ve emek?ilerin talep ve ??karlar?n? temel alan, haklar?n?n korunmas? veya geli?tirilmesi y?n?nden farkl?l?k olu?turan bir politikalar? da bulunmuyordu. Sosyal iktisadi iyile?tirmeler diye bir politikalar? bulunmad??? gibi, siyasal haklar alan?nda da izledikleri ve izleyeceklerini ilan ettikleri politikalar?yla daha ?at??mac?, bask? ve ?iddeti yo?unla?t?rmas? ka??n?lamaz olan askerci-polisiye y?ntemlerde ?srar ediyor, K?rt d??man? ve Irak K?rdistan??na sefere ??kma gibi kan ve ?l?mle ?zde? politikalar? savunuyorlard?. Halk kitlelerinin ?nemli bir b?l?m? ?at??malardan, gerginliklerden ve ?ter?re kar?? m?cadele? ad?na izlenen ter?rist politikalardan b?km??t?, ?rk?yordu. Tutumunu buna g?re belirledi.
  Ancak, i??i ve emek?ilerin ?ok b?y?k ?o?unlu?unun, birbirleriyle de dala?an sermaye partileri ve g??leri etraf?nda b?l?nmesi yine de ger?ekle?ti. Kendilerinin aleyhine olaca?? kesin olan politikalara destek verebildiler. ?zledi?i iktisadi-sosyal politikalar?n yoksulla?t?r?c? a??r etkilerinin i??i ve emek?ilerin ?ok k???k bir b?l?m? d???ndaki geni? kesimleri taraf?ndan hen?z yeterince g?r?lememesi ve bu politikalar?n kendilerine d??man karakterinin kavranamamas? sonucu, bu destek a??rl?kl? olarak AKP etraf?nda somutla?t?. AKP H?k?meti, i? ve d?? sermaye g??lerinin istekleri do?rultusunda, ancak emek?ilerin oyu ile bir kez daha i?ba??na getirildi.
  Bug?n, emek?iler ?o?unlu?unun sermaye partilerinin yede?inde olma durumu devam ediyor. S?n?f ??karlar?n?n bilinciyle hareket eden, ancak hen?z ?ok k???k ve dar kesimi olu?turanlar?n bu geni? kesimlerle ili?kileri zay?f ve bir?ok y?n?yle sorunlu. AKP s?zc?lerinin ekonomik-sosyal ve siyasal alanda ?iyile?tirmeler? s?ylemine ra?men s?rd?rmekte oldu?u politikalar?n asgari ?cretle, sosyal haklardan yoksun ?al??an 4-5 milyonu, i?siz milyonlar?, geni? emek?iler kitlesini ve k???k ?reticiler y???n?n? yoksulla?t?r?c?, i?sizli?e ve a?l??a daha fazla s?r?kleyici ?zelli?inin ?n?m?zdeki s?re?te daha fazla a??kl?k kazanmas?, bug?nk? deste?in zay?flamas?na yol a?acakt?r. Ancak i??i ve emek?ilerin ileri kesimleriyle ilerici ayd?nlar?n ve gen?li?in militan devrimci kesiminin bu ?kendili?inden de?i?imi? beklememeleri gerekti?i de olduk?a a??kt?r. ?e?itli kitle ?rg?tleri y?neticilerinin, sendikac?lar?n ?yapaca??z-edece?iz? s?ylemlerini h?k?met ve sermaye cephesi de art?k ciddiye alm?yor. Sa? ve ?sol? liberal politikac?, yazar ve ayd?nlar?n b?y?k ?o?unlu?u, AKP?nin ?demokratik team?lleri temsil etti?i? propagandas? ile h?k?met partisinden yana beklentiyi g??lendirme ?abas?ndalar. Salt bu durum bile, halk kitlelerinin daha geni? kesimleri i?inde g?nl?k te?hir, ajitasyon ve ayd?nlatma ?al??mas?n?n yo?unla?t?r?lmas? ihtiyac?n? art?r?yor. ???i ve emek?ilerin, burjuva partilerine verdikleri deste?in kendilerinin aleyhine olduklar?n? daha h?zl? g?rebilmelerine yard?m anlam?na da gelecek olan bu ?al??ma, i??i s?n?f? ?rg?tlerinin yeniden bi?imlendirilmesi, devrimci ?rg?t disiplininin ger?ek anlamda sa?lanmas? ve ileri i??inin militan ?al??ma ruhu ve kararl?l???yla donanma bak?m?ndan da yararl? olacakt?r.
  A. Cihan Soylu
  www.evrensel.net