Fotoğraf: Evrensel

Katil u?ak de?il yazar

Polonyal? cinayet roman? yazar? Kyrstian Bala, "Amok" adl? roman?nda anlatt??? cinayetin faili ??kt?. Yetkililerin verdi?i bilgiye g?re, yazar, cinayet romanlar?ndan birinde anlatt??? cinayeti i?leyenin kendisinin oldu?unun ...


Polonyal? cinayet roman? yazar? Kyrstian Bala, "Amok" adl? roman?nda anlatt??? cinayetin faili ??kt?. Yetkililerin verdi?i bilgiye g?re, yazar, cinayet romanlar?ndan birinde anlatt??? cinayeti i?leyenin kendisinin oldu?unun kan?tlanmas?ndan sonra su?lu bulunarak 25 y?l hapis cezas?na ?arpt?r?ld?. Kyrstian Bala 2003'te yazd??? "Amok" adl? roman?nda bir Polonyal? i? adam?n?n vah?ice ?ld?r?lmesini hikaye etti.
Romanla benzerlikler saptan?nca...
Polis, romanda anlat?lan cinayet ile 2000'de Almanya s?n?r?ndaki Wroclaw ?ehrindeki Oder nehrinde bir cesedin bulunmas?yla ortaya ??kan cinayet aras?nda benzerlikler saptad?. Savc?lar, Bala'n?n eski e?iyle ili?kisi olan kurban?, i?kence ettikten ve a? b?rakt?ktan sonra ?ld?rd???n? bildirdi. Wroclaw'daki mahkeme s?zc?s?, mahkemenin Bala'y? eski e?inin sevgilisini ?ld?rd??? i?in 25 y?l hapse mahkum etti?ini s?yledi. Bala ise roman?n? bas?nda yer alan haberlerden yola ??karak yazd???n? hikayenin geri kalan? ise uydurdu?unu s?ylerek kendisini savundu. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net