Engellenen projeler Ba?bakanl?k?ta duruyor

Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Osman Baydemir, Ba?bakan Erdo?an??n, ?Belediyelere ayr?mc?l?k yap?l?yorsa ispatlans?n? s?z? ?zerine engellenen projeleri s?ralayarak, bunlarla ilgili dosyalar?n Ba?bakanl?k?ta oldu?unu s?yledi.


Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Osman Baydemir, Ba?bakan Erdo?an??n, ?Belediyelere ayr?mc?l?k yap?l?yorsa ispatlans?n? s?z? ?zerine engellenen projeleri s?ralayarak, bunlarla ilgili dosyalar?n Ba?bakanl?k?ta oldu?unu s?yledi.
?Diyarbak?r kaledir, d???rmeyece?iz? s?z?ne de a??kl?k getiren Baydemir, ?Pek ?o?umuz ?zmir i?in bir siyasi partimizin kalesi deriz. ?rne?in Konya i?in bir siyasi partimizin kalesi denilir. Ya da Yozgat i?in bir ba?ka siyasi partinin kalesi denilir. Peki her siyasi partinin kalesi var da neden DTP?nin kalesi olmas?n ve ayn? zamanda kalecisi olmas?n? diye sordu.
Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Baydemir, D?nya Birle?ik Kentler ve Yerel Y?netimler Birli?i Kent Diplomasisi Komitesi taraf?ndan d?zenlenen ?Bar???n in?aas?nda yerel y?netimlerin rol?? isimli toplant?ya kat?lmak ?zere Barcelona?ya hareket etti. Hareketinden ?nce gazetecilerin sorular?n? yan?tlayan Baydemir, A?ustos 2005?te Ba?bakan Erdo?an?a bir dosya sundu?unu hat?rlatarak, ?O raporumuzda hem kentimiz Diyarbak?r??n hem de b?lgemizin ekonomik ve sosyal olarak ya?am?? oldu?u problem alanlar?, Diyarbak?r Anakent Belediyemizin yerel y?netim hizmetini s?rd?r?rken kar??la?m?? oldu?u g??l?kleri, kimi yerde negatif ayr?mc?l?k olarak tan?mlanabilecek uygulamalar? yaz?l? bir rapor halinde kendilerine takdim ettim. G?r?nen o ki, Say?n Ba?bakan?m?z ya raporu okumam??lar ya da dan??manlar? okumay?p kendilerine durumu rapor etmemi?ler ya da kendileri biliyor, buna ra?men hay?r diyor? dedi.
Baydemir kar??la?t?klar? engelleri ??yle anlatt?:
Kat? At?k Projesi
?2005 y?l?ndan bug?ne daha farkl? geli?meler de oldu. Her ?eyden ?nce ?evre Bakanl????nda ?u anda Kat? At?k Entegre Tesis Projemiz duruyor. Kat? at???n modern ayr??t?r?lmas? ve geri d?n???m tesisi kentimiz Diyarbak?r a??s?ndan b?y?k bir aciliyet arzediyor. Avrupa Birli?i standartlar? ve kriterlerine g?re haz?rlam?? oldu?umuz proje b?t?n projeler i?inde ve ihtiya? alanlar? i?inde 3. s?raya girmesi gerekirken, onu hak ederken maalesef 8. s?raya konuldu. Dolay?s?yla 2007-2009 program?na al?nmam??t?r. Ve bu haks?z bir uygulamad?r. Bu haks?z uygulamay? ortadan kald?rmak i?in bir y?ld?r ?evre Bakan?m?z?n kendisine ula?maya ?al???yorum. Ama maalesef bir t?rl? ula?abilmi? de?iliz.?
5 ?irketin dosyas? Ankara?da
?Ba?bakanl???n masas?nda duran ve Diyarbak?r??n kaderini etkileyecek olan 5 adet ?irketin dosyas? h?l? Bakanlar Kurulu?na indirilmemi?tir. Konuyla ilgili d?nemin m?ste?ar? Say?n ?mer Din?er?le bir saati a?k?n bir g?r??me ger?ekle?tirmi?tik. Ama maalesef herhangi bir sonu? alamad?k.?
Milli Emlak?tan arazi sat?n ald?k
?Milli Emlak ile ilgili olarak benzer sorunlar? ya??yoruz. Oduncular pazar?n?, site olarak kentin d???na ta??d?k. Ve oduncular sitesi i?in 250 bin YTL para sayarak arsay? sat?n almak zorunda kald?k. Normal ko?ullarda bu t?r arsalar belediyelere ama? i?in tahsis edilir. Ama maalesef bize gelince bu uygulama yap?lmamaktad?r. Gazi Caddesi Projesi?nin 1 y?ld?r gecikmesinin tek ?nemli nedeni DEDA???n ?denek yoklu?udur. Bu ?denek yoklu?unu ben anlayabilmi?, kavrayabilmi? de?ilim.?
Dicle Vadisi DPT?de
?Bir di?er husus Dicle Vadisi Projesi hayal olmaktan ??kt?, somut, uygulanabilir bir ?r?ne d?n??t?. Ve ?u anda bu projenin bir b?t?n olarak dosyas? Devlet Planlama Te?kilat??nda Say?n Ahmet T?kt?k?a ?ahs?m taraf?ndan verilmi?tir. Ancak ?u ana kadar herhangi bir geli?me ya?anmam??t?r.?
Diyar A??nin ?zelle?tirilmesi
?Anakent Belediyemizin iftiharlar?ndan bir tanesi olan Diyar A? ?u anda ?zelle?tirme ile kar?? kar??ya. Meclisimiz karar almak durumunda kald?. Enc?menimiz ?u anda ?al??ma y?r?t?yor. Diyar A??yi ?zelle?tirmek zorunda kal?yoruz. Bu ve buna benzer onlarca ?rnek daha verilebilir. ?(Diyarbak?r/EVRENSEL)

D?n hap??rd?m, in?allah soru?turma a??lmaz!

Bir gazetecinin ?Yapt???n?z a??klama nedeniyle hakk?n?zda inceleme ba?lat?ld?, soru?turmaya gidebilir. H?k?met tepki g?sterdi. Ne diyorsunuz? sorusuna Baydemir ??yle yan?t verdi: ??nceleme haberini ben de okudum. Bir kez daha hay?rl? olsun. Do?rusunu s?ylemek gerekirse d?n birka? kere ?st ?ste de hap??rd?m. ?n?allah hap??rd???m i?in de bir soru?turma da oradan a??lmaz. Her ?eyden ?nce ben bir tart??ma ba?latm?? de?ilim. Bir sata?maya, uzun bir s?redir yap?lan haks?z ele?tirilere yan?t hakk?m? kulland?m. Diyarbak?rl?lar?n tabiriyle laf at?ld?, ben de laf at?lmaya yan?t verdim.?

Neden DTP?nin kalesi olmas?n?

Bir gazetecinin hakl? taleplerini dile getirirken kullanm?? oldu?u ?sava?? kavram? nedeniyle haks?z duruma d??t??? y?n?nde k??e yazarlar?n?n ele?tirilerinin bulundu?unun hat?rlat?lmas? ?zerine de Baydemir ?unlar? s?yledi: ?Bu bir mizaht?r, s?ze bir yan?tt?r ayn? zamanda. San?r?m kale meselesine de tak?lm?? durumda. Pek ?o?umuz ?zmir i?in bir siyasi partimizin kalesi deriz. ?rne?in Konya i?in bir siyasi partimizin kalesi denilir. Ya da Yozgat i?in bir ba?ka siyasi partinin kalesi denilir. Peki her siyasi partinin kalesi var da neden DTP?nin kalesi olmas?n ve ayn? zamanda kalecisi olmas?n.?

Batman??n asfalt? AKP?li belediyeye hibe edildi

Batman Belediye Ba?kan? H?seyin Kalkan, Ba?bakan Erdo?an??n DTP?li belediyelere y?nelik s?zlerine tepki g?sterdi.
Bas?n toplant?s? d?zenleyen Kalkan, Batman TPAO?da ?retilen asfalt?n AKP?li Siirt Belediyesi?ne hibe edilirken, kendilerine hi?bir zaman hibe asfalt verilmedi?ini kaydetti.
DTP?li Kalkan ??yle konu?tu: ?Net ve a??k bir ?ekilde belirtiyorum ki bug?ne kadar merkezi h?k?metten hi?bir maddi destek almad???m?z gibi, ?ller Bankas? ?deneklerimizde her ay y?zde 40 oran?nda kesintiler yap?ld?, defalarca ?zel tefti?lere tabi tutulduk. Kentimizde petrol ??kar?lmas?na ra?men TPAO belediyemize hi?bir zaman hibe asfalt vermedi. Ancak AKP?li Siirt Belediyesi?ne hibe asfalt verildi.?

Diyarbak?rl?lar tart??ma i?in ne diyor?
Recep K?z?l(Esnaf): Belediyenin hizmetlerinden genel olarak memnunum. Ba?bakan ile Baydemir aras?ndaki tart??man?n halka yarar getirece?ini d???nm?yorum. Bizim iste?imiz buran?n kalk?nmas?, i?sizli?in giderilmesi.
Mahmut Sevim (Esnaf): Ba?bakan??n a??klamalar?n? yersiz buluyorum. Diyarbak?r halk?n? muhatap almak istiyorsa bir kere bu belediyenin temsilcilerine de sayg? g?stermeli.
Osman Ayna: Hi?bir belediye son 50 y?l i?inde ?imdiki belediyenin sundu?u hizmetleri yapamam??t?r. Bunu kabul etmek laz?m. Ne Cemilo?lu ne Ahmet Bilgin Ne de Atalay... Ama as?l mesele siyasidir. AKP K?rtleri yine yok sayma, inkar etme derdindedir.
Seyit Acar (Serbest): Ben belediyenin iyi hizmet ?retti?i kanaatinde de?ilim. Daha nitelikli hizmetler verilir. Ama gazetelere yans?yan a??klamalar tamamen siyasidir. Ve bence gereksizdir. Her iki taraf i?in de bunu s?ylemek istiyorum.
Levent Kaya (Berber): Ben belediyenin ?al??t???n? hatta eski belediyelere nazaran kat be kat ?al??t???n? d???n?yorum. Biz belediyenin olanaklar?n? biliyoruz. ?denek ayr?lmad???n?n da fark?nday?z. Ankara, AKP?nin elinde, neden g?nlerce su verilmedi?

??rnak??n 30 y?ll?k gelirini kestiler
AKP H?k?meti?nin ayr?mc? politikalar? Diyarbak?r?la s?n?rl? de?il. ??rnak??n DTP?li Belediye Ba?kan? Ahmet Ertak da haz?rlad?klar? projelerin Ankara?da bekletildi?i?ini ifade etti. Ertak, 1970 y?l?ndan beri k?m?r ocaklar?ndan belediyeye gelen gelirin, y?netime geldikten ?? ay sonra kesildi?ine de dikkat ?ekti.
??rnak Belediye Ba?kan? Ahmet Ertak, kar??la?t?klar? engelleri EVRENSEL?e anlatt?:
Dere ?slah projesi bir y?ld?r bekliyor
?Halk sa?l???n? tehdit eden dere ?slahlar? ile ilgili haz?rlad???m?z proje 1 y?ldan fazlad?r bekletiliyor. Kat? At?k Depolama Projemiz 1 y?ldan fazla bekletildi. 5 trilyona mal olacak projenin y?zde 30?nun ?evre Bakanl??? taraf?ndan kar??lanmas? gerekirken, sadece y?zde 3??ne tekab?l eden 150 milyar para g?nderildi.?
Otogar i?in ?denek gelmedi
???rnak Otogar? ile ilgili projemizi tamamlad?k. 2.5 y?ld?r dosyan?z eksik, evraklar?n?z eksik denilerek ?ller Bankas?, ?dene?i g?nderilmiyor. Son olarak ihaleyi biz yaparsak ?denek g?ndeririz dedi ?ller Bankas?. Bunu da kabul ettik. Ancak yinede ?denek g?nderilmedi.?
2 km?lik yol 3.5 y?ld?r bekliyor
??ehir i?inde Karayollar??n?n yapmas? gereken 2 km?lik ge?i? yolu yap?lmad?. Biz bu sorunu ??z?me kavu?turmak i?in proje haz?rlad???m?zda da destek g?remedik. Ba?bakan Tayyip Erdo?an??n bu konuda talimat? olmas?na ra?men valilik k?stek oluyor. Bu projeyi ?denek yoklu?undan 3.5 y?ld?r ger?ekle?tiremiyoruz.?
Belediyenin gelirini kestiler
?H?k?met projelerimizi engellemekle kalm?yor. Belediyemizin ?z gelirlerini elde etmesini de engelliyor. ??rnak Belediyesi?nin, 1970?li y?llardan bu yana en ?nemli gelir kayna?? ?ehrin 7-8 km yak?n?nda bulunan k?m?r ocaklar?d?r. Bug?n itibariyle bu 1 trilyon liray? bulmaktad?r. Biz iktidara geldi?imizden 3 ay sonra belediye s?n?rlar? belirsiz b?rak?larak bu geliri almam?z engellendi. ??rnak Valisi Selahattin Apar? bana a??k?a ?Size bu k?m?r ocaklar?n?n rant?n? yedirmezler? dedi. Bizim derdimiz rant yemek de?il, 1970?lerden bu yana belediyenin ?z geliri olarak kulland??? geliri halk?m?za hizmet i?in kullanmak istiyoruz.? (??rnak/EVRENSEL)

EMEP: Lin? kampanyas?n? k?n?yoruz

Emek Partisi (EMEP) Diyarbak?r ?l Ba?kan? ?lhan ?lbay, DTP?li belediye ba?kanlar?na y?nelik ba?lat?lan lin? kampanyas?na tepki g?sterdi. Konuyla ilgili yaz?l? bir a??klama yapan ?lbay, mesele kendisiyle ilgili olunca demokrasi ve halk?n oylar?ndan dem vuran AKP H?k?meti ve Erdo?an??n, Diyarbak?r g?ndeme gelince demokrasiyi de, Belediye Ba?kan? Osman Baydemir?in halk?n oylar?yla se?ildi?ini de unuttu?una i?aret etti. H?k?metin belediyeler aras?nda ayr?mc?l?k yapt???n? ve AKP?li belediyeleri kay?rd???n? dile getiren CHP, MHP gibi partilerin de K?rtlere kar?? AKP?yle birlikte ortak tutum ald???n? belirten ?lbay, ?Ge?mi?te de s?k?a ?rneklerini ya?ad???m?z bu t?r karalama kampanyalar?n?n T?rkiye?ye hi?bir fayda getirmedi?i bilinmektedir. Bu nedenle ortam? geren bu tutumlardan bir an ?nce vazge?ilmeli ve memleketin temel sorunlar?n?n ??z?m? i?in sa?l?kl? bir tart??ma ortam? sa?lanmal?d?r? dedi.
Mehmet Aslano?lu /Ali R?za K?l?n
www.evrensel.net