J?N ? J

 • 20 A?ustos?ta Beyo?lu Emniyet M?d?rl????nde Afrikal? s???nmac? Festus Okey, polis taraf?ndan vurularak ?ld?r?ld?.


  20 A?ustos?ta Beyo?lu Emniyet M?d?rl????nde Afrikal? s???nmac? Festus Okey, polis taraf?ndan vurularak ?ld?r?ld?.
  Helsinki Yurtta?lar Derne?i?nin(hYd) M?lteciler Destek Projesi Ofisi, ?zellikle Beyo?lu b?lgesinde, polisin Afrikal? g??menlere y?nelik bask?lar?na dikkat ?ekti.
  ??ddialara g?re, genellikle sivil giyimli olan polisler taraf?ndan kimlik kontrol? i?in durdurulan ya da evlerine bask?n d?zenlenen Afrika k?kenli yabanc?lardan para talep ediliyor. Kabul etmedikleri takdirde ?stlerinde uyu?turucu bulundu?u gerek?esiyle hapse at?lmakla tehdit ediliyorlar.?
  Festus Okey?in hayat hikayesi, ?l?m?nden sonra bas?na yans?d?. Yakla??k 2 y?l ?nce T?rkiye?ye ka?ak olarak gelmi?. Futbolcu olmakm?? hayali, ?e?itli denemelerde bulunmu?, ayakta durmaya ?al???yormu?. En son 20 A?ustos?ta Tarlaba???nda arkada?? M.O. ile birlikteyken, bir ara?tan inen sivil polisler taraf?ndan uyu?turucu aramas? yap?laca?? bildirilerek durdurulmu?lar. Daha sonra ise, kimlikleri olmad??? gerek?esiyle g?zalt?na al?nm??lar.
  M.O; Emniyete do?ru giderken polislerin yolda Festus?u d?vmeye ba?lad???n? s?yl?yor. Beyo?lu Emniyet M?d?rl????nde kendisinin 1. katta tutulurken, arkada??n?n 5. kata ??kar?ld???n?, ?nce Festus?un ???l?klar?n?, sonra da silah sesini duydu?unu anlat?yor.
  Polis; Festus Okey?in, polisin silah?n? almaya ?al??t???n? ve ??kan arbedede vuruldu?unu iddia ediyor. Bu iddia, hYd?nin a??klamas?yla kar??la?t?r?l?nca, m?ltecilerin ne b?y?k bir tehdit alt?nda oldu?u anla??l?yor: Ey siyah m?lteciler, sadece hapse at?lmak de?il, ?lebilirsiniz de!
  ?HD ?stanbul ?ubesi, olay? bir cinayet olarak nitelendirdi. Ger?ekten de polisin a??klamas? kabul edilemez. Anlat?lan do?ru olsa dahi, buna kar?? polisin alaca?? ba?ka ?nlemler olmak zorundad?r, birilerinin g?venli?i, birilerinin ?ld?r?lmesiyle sa?lanamaz.
  Bu ?l?m?n ya?and??? Beyo?lu?nda ?ncesinde de pek ?ok olay ya?and?.
  Gazeteci Sinan Tekpetek polislerce ka??r?l?p d?v?ld?kten sonra Karak?y?de yola at?ld???n?, taksici Engin Topal, gasp??lardan ka?arak s???nd??? polislerce d?v?ld???n? anlatm??lard?. Transseks?el Esmeray 5 Haziran?da yapt??? bas?n a??klamas?nda, Beyo?lu Emniyet M?d?rl??? ?n?ndeki polisler taraf?ndan durduruldu?unu, bir polisin g?z?ne yumruk att???n?, yere d??t???nde di?er polisler taraf?ndan tekmelendi?ini iddia etmi?ti.
  Birle?mi? Milletler Y?ksek Komiserli?i (UNHCR), 3 Eyl?l tarihinde Nijeryal? s???nmac? Festus?un g?zalt?ndayken ?ld?r?lmesiyle ilgili, T?rkiye h?k?metinden bilgi istemi? bulunuyor.
  ?nsan haklar? kurulu?lar? da davay? takip edeceklerini dile getirdiler. H?k?mete ?a?r? yaparak, yaln?zca yabanc?lar polisinin de?il, t?m karakol polislerinin s???nmac? haklar? konusunda e?itilmesini istediler.
  Polisler daha ?nce, insan haklar? ve i?kence konusunda e?itildiler. Festus?un ?l?m?n?n s???nmac? haklar? yan?nda do?rudan ya?am hakk?n? ilgilendirdi?i de ?ok a??k. Demek ki, ?nceki e?itimler, sorunu ??zmeye yetmemi?.
  AKP H?k?meti?nin ka?la g?z aras?nda de?i?tirdi?i Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu?nun, polise vurma yetkisini, kolayl???n? g?steren h?k?mleri g?zden ka??r?lmamal?d?r.
  Bug?nlerde, polisler, kad?na y?nelik ?iddet konusunda e?itiliyorlar. Birle?mi? Milletler N?fus Fonu, Emniyet Genel M?d?rl??? ve Kad?n?n Stat?s? Genel M?d?rl????yle birlikte 40 bin polisin e?itilmesini hedefleyen bir proje ba?latm?? durumda. Projenin amac? emniyet te?kilat? yetkililerini kad?na y?nelik ?iddet konusunda bilin?lendirmek. E?itim projesi ?er?evesinde, karakola gelen ?iddet ma?duru kad?nlar?n istatistiki verilerini kay?t alt?na almak i?in bir kay?t formu, ma?dur kad?nlara y?nelik bir bro??r olu?turulmu? ve ma?dur kad?nlar?n karakola geldikten sonra ge?meleri gereken s?re?leri g?steren 20 dakikal?k bir film ?ekilmi?. Bakal?m bu e?itim, polisin cinsiyet?i tutumunu de?i?tirmeye yetecek mi?
  Yanl?? anla??lmas?n, elbette e?itime kar?? de?iliz. Hatta e?itim ?art!
  Ama, ondan ?nce gelen, insan haklar?na-kad?n haklar?na sayg?l?, demokratik bir devlet ve zihniyet de?i?ikli?i.
  Y?ld?z ?mrek Kolua??k
  www.evrensel.net