?stanbul?a su ta??nmas? TBMM g?ndemine getirildi

CHP K?rklareli Milletvekili Tansel Bar??, ?stanbul?un su ihtiyac?n?n kar??lanmas? i?in ?SK??nin ?evre b?lgelerden kente su ta??mas?n?, TBMM g?ndemine getirdi.


CHP K?rklareli Milletvekili Tansel Bar??, ?stanbul?un su ihtiyac?n?n kar??lanmas? i?in ?SK??nin ?evre b?lgelerden kente su ta??mas?n?, TBMM g?ndemine getirdi.
Bar??, ?evre ve Orman Bakan? Veysel Ero?lu?nun yan?tlamas? istemiyle TBMM Ba?kanl????na sundu?u soru ?nergesinde, Bar??, ?u sorulara yer verdi:
??stanbul?a su sa?lamak ad?na, bir ba?ka b?lgenin do?al dengesi, orman yap?s? ve di?er ?evresel etkileri g?z ?n?ne al?nm?? m?d?r? Al?nmad? ise ?stanbul?un susuzluktan kurtulmas? ad?na Trakya?n?n kurak, orman? tahrip edilmi? ve ?evresel olumsuzluklara maruz kalm?? olmas? sizi vicdanen rahats?z edecek mi?? (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net