K?resel ?s?nman?n ?s?rr?? Van G?l??nde

Van G?l??nde, bir?ok bilim adam?n?n kat?l?m?yla 204 y?l?nda ba?lat?lan Paleo-Van adl? ara?t?rmada, 2 milyon y?ll?k iklim de?i?ikli?i belirlenecek. K?resel ?s?nmaya da ???k tutacak ara?t?rma kapsam?nda, altyap? ?al??malar? ...


Van G?l??nde, bir?ok bilim adam?n?n kat?l?m?yla 204 y?l?nda ba?lat?lan Paleo-Van adl? ara?t?rmada, 2 milyon y?ll?k iklim de?i?ikli?i belirlenecek. K?resel ?s?nmaya da ???k tutacak ara?t?rma kapsam?nda, altyap? ?al??malar? 2009?a kadar devam edecek. T?rkiye?den Y?z?nc? Y?l ?niversitesi, ?stanbul Teknik ?niversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstit?s?, Almanya?n?n Bremen ve Bonn ?niversiteleri ile ?svi?re ?evre Bilimleri Teknolojisi Enstit?s??nden 36 bilim adam? ve teknik personel, en derin yeri 450 metre olan Van G?l??ne, su y?zeyinden itibaren 800 metrelik sondaj yapacak. G?l taban?ndan al?nan ?rneklerle ge?mi?ten bug?ne kadar 2 milyon y?ll?k mevsim verileri ortaya ??kar?lacak. Yap?lan incelemelerin ard?ndan ortaya koyulacak olan iklim modelinin ?yak?n gelecekte kar??la?aca??m?z iklim de?i?ikliklerinde b?lgesel ve k?resel ?l?ekte neler olabilece?i sorununa da ???k tutmas?? bekleniyor. (Van/EVRENSEL)
www.evrensel.net