Ormanlar?n ak?beti belirsiz

T?rkiye Ormanc?lar Derne?i, orman te?kilat?n?n ge?mi?te s?k s?k de?i?ik bakanl?klara ba?land???n? ve bu birle?menin her zaman ?lke ormanc?l???na zarar verdi?ini s?yledi.


T?rkiye Ormanc?lar Derne?i, orman te?kilat?n?n ge?mi?te s?k s?k de?i?ik bakanl?klara ba?land???n? ve bu birle?menin her zaman ?lke ormanc?l???na zarar verdi?ini s?yledi.
T?rkiye Ormanc?lar Derne?i Genel Ba?kan? Mustafa Yumurtac? yapt??? yaz?l? a??klamada, Orman Te?kilat??n?n do?al kaynaklar y?netiminden al?narak Enerji Bakanl????na ba?lanmas?n?n mant???n? ve gerek?esini anlamakta g??l?k ?ektiklerini ifade etti. T?rkiye?nin ormanca zengin olmad???, k?t olan bu kaynaklar?n da madenlerin pe?ine tak?larak Enerji Bakanl????na ba?lanmas?n?n son derece yanl?? oldu?unu vurgulayan Yumurtac?, orman azalmalar?n?n en ?nemli nedeninin politik ama?larla yap?lan yasal d?zenlemeler oldu?unu belirtti. ?lklim de?i?ikli?inin, k?resel ?s?nman?n, sera gazlar?n?n ve su ?retiminin ?nem kazand??? bir d?nemde ormanlar?n ve ormanc?l???n de?eri bir kat daha artm??t?r diyen Yumurtac?, ormanc?l???n m?stakil bir bakanl?k olarak faaliyetlerini s?rd?rmesi gerekti?ini belirtti. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net