06 Eylül 2007 00:00

?niversiteden sadece ?iyi bir i?? bekliyorlar

Y?z binlerce ??renci ?niversite kay?tlar?n?n ba?lamas?yla birlikte, ?niversitelere ilk ad?mlar?n? att?lar. Aileleriyle birlikte ?stanbul ?niversitesi Beyaz?t kampusuna kay?t yapt?rmaya gelen ??rencilerin tek ...

Paylaş

Y?z binlerce ??renci ?niversite kay?tlar?n?n ba?lamas?yla birlikte, ?niversitelere ilk ad?mlar?n? att?lar. Aileleriyle birlikte ?stanbul ?niversitesi Beyaz?t kampusuna kay?t yapt?rmaya gelen ??rencilerin tek dile?i, gelecekte iyi bir i? bulabilmek.
?stanbul ?niversitesi ??letme B?l?m?n? kazanan B?nyamin S?m?lta?, ??niversiteli olmak ?ok farkl? bir duygu. Anla??lmaz ya?an?r derler ya hani, ayn? ?yle. ?niversite de kendimi geli?tirmek istiyorum. Yabanc? dil ??renip uluslararas? bir ?irkette ?al??mak istiyorum? diyor. Ailesinin Ayd?n?da ?ift?ilikle u?ra?t???n? ve e?er s?nav? kazanamasayd? kendisinin de ?ift?ilik yapmaya ba?layaca??n? s?yleyen S?m?lta?, 4 karde?in en k????? oldu?unu belirterek; ??u an hepsi beni okutmaya ?al???yor. Sadece diploma almak olarak bakm?yorum ?niversiteye. Kendimi geli?tirmek i?in bir f?rsat olarak g?r?yorum? dedi.
Adalet Meslek Y?ksek Okulu?nu kazanan ?smail Erkan Ayta? ise, gelecekte dikey ge?i?le 4 y?ll??a ge?meyi ve avukat olmay? istedi?ini s?yl?yor. ??niversitede ?al??mazsan o zaman mezun oldu?unda zor i? bulursun? diyen Ayta?, ?E?er s?nav? kazan?p da ?niversiteli olamasayd?m, o zaman asgari ?cretle bir i? bulup orada ?al???rd?m. Bir karde?im de bu sene girecek s?nava. O da ?niversiteyi kazan?rsa o zaman ??retmen olan babam i?in maddi a??dan g?? olacak bizi okutmak. Onun i?in ?imdiden t?m burslara ba?vuruda bulunuyorum? ?eklinde konu?tu.
?Do?rular? g?stermek istiyorum?
Gelecekten beklentisinin ileride iyi bir i? bulabilmek oldu?unu s?yleyen Ceyhun Birdal, Radyo TV Sinema B?l?m??nde ??renim g?recek. Ya?am standartlar?n? y?kseltmek istedi?ini belirten Birdal, ?Bir de benim baz? hedeflerim var. Onlar? ger?ekle?tirmek istiyorum. ?rne?in halka bas?n-yay?n ara?lar?yla yalanlar s?yleniyor. Ben onlara as?l ger?ek olan?, do?ruyu g?stermek istiyorum. Belki benim do?rular?m ama yine de eksik olan ?eyleri gidermek istiyorum. Kendi ??kar?m? de?il, toplumsal ??karlar? g?zetip, her hangi bir televizyonda ?al??mak istiyorum? diyor. Halk m?zi?ine sempatisi oldu?unu belirten Birdal, ?niversite ya?am?nda bu y?nde bir kul?be kat?larak ?al??mak istedi?ini de vurguluyor. (?stanbul/EVRENSEL)

Aileler de i? istiyor

?Biz okuyamad?k. Bari ?ocuklar?m?z okusun istiyoruz? diyen H?seyin Tosun?un k?z? El?in de Turizm ve Otelcilik B?l?m??n? kazanm??. ?Di?er ?ocuk da ?niversiteyi kazan?rsa o zaman bana y?k olacaklar? diyen H?seyin Tosun; ??yi bir i? sahibi olsunlar, bize o yeter? dedi.
??ocu?unun ?niversiteli olmas? ?ok g?zel bir ?ey? diyerek konu?maya ba?layan Mahmut Demir ise, yedek par?a ?zerine ?al???yor. Mahallede ?Senin ?ocuk s?nav? ne yapt??? diye sorduklar?nda, g??s?n? gere gere kazand???n? s?yledi?ini belirten Demir; o?lunun devlet dairesinde ?al??mas?n? istedi?ini s?yl?yor.
K?z? Damla ??letme B?l?m??n? kazanan Neriman Seyrek, k?z?n?n ileride iyi bir i? bulup ?al??aca??ndan emin oldu?unu ve ona ?ok g?vendi?ini s?yl?yor. ?Onu okutmak i?in elimden gelen her ?eyi yapar?m. ?u an sadece babas? ?al???yor ama ben de ?al???r?m. Yeter ki okusun? diyen Seyrek, k?z?n?n gayret etti?ini g?rd?k?e sevindi?ini ve ?niversiteyi kazan?nca ?ok mutlu oldu?unu s?yledi.
Nihat Karada?
ÖNCEKİ HABER

Programda i?kence bir kez ge?iyor

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa