G?NL?K

 • ??te geldik gidiyoruz?
  S?rada gelecekler ve gidecekler var.
  Peki neden geldik?


  ??te geldik gidiyoruz?
  S?rada gelecekler ve gidecekler var.
  Peki neden geldik?
  Ya?am denen bu f?rt?nada neler bekledik?
  Kimisi i?in ya?am, ?almak ??rpmakt?r.
  Kimisi i?in ya?am, bir ?m?r boyu efendilerin pe?inde dolan?p art?k kemik toplamak?
  En ?ok ya?? yapmak?
  En ?ok alk?? tutmak?
  ??ok ya?a padi?ah?m, diye ba??rmakt?r.?
  Sonra o padi?ah ona ra?men ?ok ya?amay?nca?
  ?ok ya?atacak y?ld?zlar aya??n?n alt?ndan kay?nca?
  Kullan?lm?? ??p torbas? gibi, i?indekilerle ??pe at?ld???nda?
  O, yeni bir ??ok ya?ayacak padi?ah arayacakt?r!?
  ?stelik kendini ak?ll? sanacak?
  Ne kadar uyan?k ve manevra kabiliyetli oldu?unu d???n?p, gururlanacakt?r.
  Satmak ve sat?lmak?
  Bir ?m?r boyu art?k kemik toplamak?
  Efendisinin geli?ine ve gidi?ine havlamak?
  Ak?ll?l?k buysa? Buysa, zeka?
  Bak?n geriye, o zekalardan kenarda s?rten ?ok miktarda m?svette g?receksiniz?
  Bir zamanlar nas?ld?lar? ?imdi nas?llar?
  Sorsan?z ya?am nedir diye;
  Kullan?lmak ve bir kenara at?lmakt?r diyecekler?
  Ve vefas?zl?ktan dertleneceklerdir.
  Oysa, vefan?n?
  ?nsanca davranman?n aptall?k oldu?unu vakti zaman?nda onlar s?ylemi?lerdir!
  ***
  Ya da, do?mak yoksulluk i?inde?
  B?y?mek yokluk i?inde?
  Bir k?lah dondurmaya hasret?
  Ve bir plastikten oyuncak par?as? o kadar uzak ki!
  Ve ?ar?? pazar? S?permarketler o kadar yak?n?
  Ama o i?indekiler o kadar da uzak ki?
  Siz hi? sabah okula giden ?ocu?unuzun kalem defter paras? isteyip de, verememe an?n??
  Kendi ?ocu?unuzun ?n?nde, o berbat dakikalar? ya?ad?n?z m??
  Bir ak?am parampar?a eve d?n?p, i?ten at?ld???n?z? nas?l s?yleyebilece?inizin en kahredici saatlerine kafan?z? vurdunuz mu?
  Peki ya sabah? ??len? ak?am? ne yenecek?
  Ev kiras? da var?
  Peki, elektrik su paras??
  Musluk ne zaman kilitlenecek?
  Ya da, sabah evden ??kacaks?n?z?
  Tersanede, madende ve ya in?aat iskelesinde?
  Eve ?l?n?z d?necek?
  Ka? para i?in ?ld? deseler?
  Toplasalar ??karsalar, yevmiye, saat, hesaplasalar?
  Ve sorsalar nedir ya?am?
  ?? lira yevmiye kar??l??? ?lmek i?in d?nyaya gelinir mi?
  Buna ya?amak denilir mi?
  Ba?ka tarifi olmal? ya?am?n;
  Padi?ahs?z ?rgats?z...
  Fazla bir ?eye gerek yok: Sadece insan gibi?
  Y?cel Sarpdere
  www.evrensel.net