bir g?nah ??karma monolo?u...

 • Aah Osman Hamdi ah! N?apt?n g?l?m ?indi? Ama ne su?um var kuzum benim... Zal?m evlat iflas ettirdi d?kkan?. Hay?r, k?zam?yorum da e??ek s?pas?na... ??kisi yok, kumar? yok... Ne ki yetmiyor... Serde beceriksizlik var! Ah kademsiz ah...


  Aah Osman Hamdi ah! N?apt?n g?l?m ?indi? Ama ne su?um var kuzum benim... Zal?m evlat iflas ettirdi d?kkan?. Hay?r, k?zam?yorum da e??ek s?pas?na... ??kisi yok, kumar? yok... Ne ki yetmiyor... Serde beceriksizlik var! Ah kademsiz ah... Ah p?s?r ah! Bir ba??na muhtasar beyannamesini dahi yat?ramaz. Oysa ki, senelerdir tacirli?in esaslar?n? ??rettim durdum, bak evlat, dedim, tacirlik zanaattir, alt?n bilezektir, inceliklerini i?le akl?na... Ama yok! ?yle bir za?arl?k sinmi? ki e??ek kafal?n?n g?vdesine... T?vbe t?vbe, k?t? k?t? s?yletip g?naha sokacak yine beni... Beni de bula?t?rd?n?z ya bu i?lere, tebrik ederim, vallahi tebrik ederim sizleri... Allah?m...
  Ama ne yalan s?yleyeyim, arland?m o s?ralarda otururken... Ne de ??km?? ha, o ne avizeler, o ne koltuklar ?yle... Veled! Senin y?z?nden ne hallere d??t?k bak! Fakat, bizim Seyyid Taha Efendi olmasa i?imiz zordu... Biz onu meclisin ?r?mce?ini temizleyen, tozunu alan, vekillerin ?ay?n? demleyen alelade bir odac? bilirdik. Kerata nas?l da yeti?tirmi? kendini... Nas?l da ahbap oluvermi? devlet b?y?kleriyle. Ne yalan s?yleyeyim ben kendi ad?ma, yanlar?na yakla?amam, elim dilim dola??r, y?z?m k?zar?r, kalbim s?k???r... Dedim Seyyid efendi, bizim cihetimiz bellidir bilirsin... Bizim serseri o?lana bir devlet dairesinde... S?z?m? bitiremedim. Seyyid nas?l ho? kar??lad? talebimi. Hatta bir bit yeni?i mi var diye ge?irdim i?imden. Benim k?t?l???m. Hemmen bir talep ka??d? yazmaya koyuldu. Ne ??k c?mleler ?yle, Osman Handi Bey?in mahdumlar? i?in Adliye dairesinde... Sen ge? dedi, oturum ba?lar birazdan. Hem izle bak nas?l da g?zel temsil ediyorlar bizi... Ben de oturum s?rerken vekil beye ili?tiriveririm talebi...
  Oturdum, izlemeye koyuldum. Aman efendim bir tart??ma, bir ?alkant? ki ?fff... Patlad?m vallahi. Bir hava alay?m deyi d??ar? att?m kendimi. D??ar? atmamla Seyyid?le kar??la?mam bir oldu. Ne o dedim Seyyid, hallettin mi bizim i?i? ?nceden g?l?msedi Seyyid, g?z?yle ta??d??? tepsiyi i?aret etti. Tepside bir demli ?ay, bir bardak su, bir de benim not duruyordu. Ge? i?eri de beni izle Osman Hamdi bey, dedi, ?imdi vekil beye iletiyorum talebini... Hemmen ko?tum, yerime ge?tim. Yukar?dan izliyorum olanlar?. Seyyid girdi i?eri, arka taraflarda uyuklayan bir vekilin yan?na yakla?t?. ?nce ?ay? ve suyu uzatt?. Ard?ndan benim tabebi verdi, kula??na bir ?eyler f?s?ldad?. Vekil ilgisiz g?r?nd? g?z?me. Amma az sonra kalkt? yerinden, ?n s?ralardaki bir bakan beye illetti benim talebi. T?m bunlar olurken, say?n ba?bakan konu?uyordu k?rs?de. ?Adam kay?rma, torpil art?k bitti!? diye ba??r ba??r ba??r?yordu. ?Hamili kart yak?n?md?r, s?z? tarihe kar??t?, bunu kim yaparsa, kar??s?nda beni bulur!? Nas?l utand?m o esnada anlatamam. Allah taksirat?m?z? affetsin. Olanlar? bir bilse, kimbilir say?n ba?bakan nas?l ?z?l?r... Ne ki o?lan adliyede i?e yerle?ti. Esasl? adamm?? ?u Seyyid efendi.
  M. ?ner
  www.evrensel.net