??st?m?ze kur?un ya?d??

Tunceli?nin Mazgirt il?esinde askerler taraf?ndan taranan H?d?r Tayda? adl? k?yl? ?l?mle pen?ele?irken, olaydan yara almadan kurtulan karde?i Ali Tayda?, tehdit edildi?ini a??klad?.


Tunceli?nin Mazgirt il?esinde askerler taraf?ndan taranan H?d?r Tayda? adl? k?yl? ?l?mle pen?ele?irken, olaydan yara almadan kurtulan karde?i Ali Tayda?, tehdit edildi?ini a??klad?.
Askeri yetkililerden davac? olmalar? durumunda ?yard?m ve yatakl?ktan? cezaevine at?lma tehdidi ald???n? iddia eden Ali Tayda?, ?Yere d??memize ra?men ?zerimize dakikalarca ate? a??ld?. Dur ihtar? yap?lmad?. ?zerimize yakla??k 300 mermi s?k?ld?? dedi.
Mazgirt?in G?lek mezras?nda 4 g?n ?nce meydana gelen olayda, H?d?r ve Ali Tayda? adl? karde?ler, day?lar?n?n o?lu Baki Bulut?un evinden ??k?p kendi evlerine do?ru y?r?rken askerler taraf?ndan taranm??t?. Askerlerin a?t??? ate? sonucu 48 ya??ndaki H?d?r Tayda? a??r yaralan?rken, Ali Tayda? ise yara almadan kurtulmu?tu.
?Abim yere d??t??
A?abeyi ile birlikte akrabalar? Baki Bulut?un evinden ak?am?zeri ayr?ld?ktan bir s?re sonra ?zerlerine birden ate? a??ld???n? belirten Tayda?, olay an?n? ??yle anlatt?: ?Ate? a??lmaya ba?lay?nca ben kendimi hemen yere att?m. Abime kur?unlar isabet etti ve yere d??t?. ?kimizde yerdeyken ?zerimize do?ru dakikalarca ate? a?maya devam edildi. Ben ?Biz buran?n insan?y?z? diye ba??rd?m, buna ra?men ate? devam etti ve belki 300 mermi at?lm??t?r o ak?am.?
Helikopterle hastaneye
Olaydan k?sa bir zaman sonra askerlerin yanlar?na geldi?ini s?yleyen Tayda?, a?abeyi ve kendisinin olay yerine gelen helikoptere bindirildiklerini dile getirdi.
Bindirildikleri helikopterle Elaz?? Askeri Hastanesi?ne g?t?r?l?rken askerlerle girdikleri diyaloglar? da anlatan Tayda?, askerlere ?Biz buran?n insan?y?z bunu anlamad?n?z m?? Madem ??phelendiniz ?Dur? ihtar? ?ekseydiniz? ?eklinde tepkisini dile getirdi?ini belirtti. Tayda?, askerlerin ise kendilerine ?Sizi ter?rist sand?k, ondan ate? ettik. Dur ihtar? ?ekseydik, ter?rist olsayd?n?z bizi vururdunuz? ?eklinde yan?t verdi?ini iddia etti.
Karde? Tayda??a uyar?
Elaz?? Askeri Hastanesi?nde a?abeyine ilk m?dahalenin yap?ld???n? belirten Tayda?, kendisinin de o geceyi askeri birlikte ge?irdi?ini s?yledi. Olay?n ertesi g?n? evde yaln?z olan ve korkan ?ocuklar? i?in k?ye gitmek zorunda kald???n? belirten Tayda?, askerlerin kendisini g?r??mek i?in Mazgirt?e ?a??rd???n? s?yledi.
Askerlerin g?r??me teklifinin, olaydan 5 dakika ?nce evinden ayr?ld?klar? ki?i olan Baki Bulut arac?l???yla yap?ld???na dikkat ?eken Tayda?, ?unlar? ?ne s?rd?: ?Baki, yan?ma gelerek askerlerin Mazgirt?te benimle g?r??mek istedi?ini s?yledi. Ben de askerlerle g?r??ecek bir ?eyimin olmad???n? s?yledim. Buna kar??l?k Bulut da askerlerin benim i?in ?Olay?n pe?ine d??mesinler, davac? olmas?nlar, e?er davac? olurlarsa biz de onu yard?m ve yatakl?ktan i?eri al?r?z? ?eklinde konu?tuklar?n? s?yledi.?
Ali Tayda?, ya?anan olay?n takip edilebilmesi i?in ?HD Tunceli Temsilcili?i?ne ba?vuru yapt?. (Elaz??/D?HA)
Ersin ?elik
www.evrensel.net