DTP?li Tuncel genel af istedi

DTP ?stanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, ?K?rt sorununun ??z?m ko?ullar?n?n yarat?lmas? gerekiyor. Bunun i?in de ?nemli bir ad?m olarak t?m siyasi tutsaklar?n toplumsal ya?ama kat?lmalar?n? sa?layacak siyasi bir genel af ??kart?lmas? gerekiyor? dedi.


?rg?t ?yesi oldu?u iddias?yla tutuklu bulundu?u s?rada milletvekili se?ilen DTP ?stanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, ?K?rt sorununun ??z?m ko?ullar?n?n yarat?lmas? gerekiyor. Bunun i?in de ?nemli bir ad?m olarak siyasi bir genel af ??kart?lmas? gerekiyor? dedi.
Tuncel, kad?n gazetesi Kazete?ye yapt??? a??klamada, genel siyasi af talebini dile getirdi. Tuncel, ?unlar? s?yledi: ?Cezaevleri konusunda ?al??ma yapan bir?ok dernek ve kurum var, bu kurum ve dernekler cezaevleri sorunlar?n? birebir takip ediyor. Bu kurumlarla ortak ?al??mak ve mevcut ko?ullar?n d?zeltilmesi i?in ?al??ma y?r?t?lebilir. Ancak T?rkiye?de siyasi genel bir affa ihtiya? var. K?rt sorununun ??z?m ko?ullar?n?n yarat?lmas? gerekiyor. Bunun i?in de ?nemli bir ad?m olarak t?m siyasi tutsaklar?n toplumsal ya?ama kat?lmalar?n? sa?layacak siyasi bir genel af ??kart?lmas? gerekiyor.?
?Cezaevinde olmak i?kencedir?
Gebze Cezaevi?nde tutuklu bulundu?u s?rada milletvekili se?ilen Tuncel, cezaevinde ya?ad?klar?n? anlat?rken ?Baz? anlar? anlatmak zor ancak ya?amak gerekir. Orada olman?n kendisi bir i?kencedir asl?nda? dedi.
Tuncel, Gebze Cezaevi?ne g?t?r?lmeden ?nce bir s?re ?sk?dar Pa?akap?s? Cezaevi?nde kald???n?, burada adli kad?n tutuklulara ?iddet uyguland???n? s?yledi. Tuncel, ?Orada kad?nlara k?t? muamele edildi?ini g?rd?m. Gardiyanlar, kad?nlara hep ba??r?p ?a??r?yor, baz?lar?n? da d?v?yorlar ve bu da ?ok do?al bir durummu? gibi de?erlendiriliyor? dedi.
??iddete kar?? m?cadele edilmeli?
Tuncel, TBMM?de bulunan di?er kad?n milletvekilleriyle birlikte kad?na y?nelik ayr?mc?l?k ve ?iddete kar?? m?cadele y?r?tmek gerekti?ini s?yledi.
Tuncel, ?Kad?n sorunlar?na ili?kin i? yaparken projeler geli?tirirken parlamentodaki di?er kad?n milletvekilleri ile de ortakla?arak bu konuda ortak ?al??ma yapman?n ?nemli oldu?unu d???n?yorum? dedi. (Ankara/ANKA)
www.evrensel.net