07 Eylül 2007 00:00

?iddet sadece K?rt kad?nlar?n?n sorunu de?il

Kad?n Merkezi?nin (KAMER) kurulu?unun 10. y?l?nda konu?an Y?netim Kurulu Ba?kan? Nebahat Akko?, kurulduklar? d?nemde yo?unca ya?anan ?iddeti sorgulamak ?zere ?al??malar?n? ba?latt?klar?n? s?yledi.

Paylaş

Kad?n Merkezi?nin (KAMER) kurulu?unun 10. y?l?nda konu?an Y?netim Kurulu Ba?kan? Nebahat Akko?, kurulduklar? d?nemde yo?unca ya?anan ?iddeti sorgulamak ?zere ?al??malar?n? ba?latt?klar?n? s?yledi.
KAMER, kurulu?unun 10. y?l? nedeniyle Diyarbak?r?da bir dizi etkinlik ger?ekle?tiriyor. ?ki g?n s?recek olan etkinlikler konusunda bas?n toplant?s? d?zenleyen Y?netim Kurulu Ba?kan? Nebahat Akko?, ba??ms?z bir kad?n ?rg?t? olarak kurulduklar?n? ifade etti. Akko?, ?Kuruldu?umuz y?llarda her g?n onlarca insan ?ld?r?l?yordu sokaklarda. Biz, ?iddeti sorgulamak i?in bu ?al??man?n i?ine girdik? dedi.
?iddetin, d?nyan?n sorunu oldu?unu ve bir?ok ?lkede uyguland???n? belirten Akko?, ?Ama ne yaz?k ki ?iddeti, ?lkemizde sadece G?neydo?u?nun sorunu olarak, K?rtlerin sorunu olarak g?steriyorlar. Bug?n ?sve??te, Almanya?da ve Hollanda?da da ve T?rkiye?nin her taraf?nda uygulan?yor? diye konu?tu.
Akko?, kad?na y?nelik uygulanan ?iddeti ortadan kald?ramayacaklar?n?, ancak sorunu ortaya koymaya ve ??z?m y?ntemlerini geli?tirmeye d?n?k ?al??malar i?inde olduklar?n? s?yledi.
12 ?ocuk yuvas? a??ld?
KAMER?in haz?rlad??? d?rt kitap ?zerine de konu?an Akko?, kitaplar?n i?eri?inin kad?na y?nelik ?iddet, bunun boyutlar?n? i?eren raporlar oldu?unu ifade etti. Akko? ayr?ca, 10 y?ll?k zaman diliminde ?iddet g?ren 8 bin ki?i ile g?r??me yapt?klar?n?, 200 kad?na destek verdiklerini, 12 ?ocuk yuvas? a?t?klar?n? dile getirdi. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

Ankara?n?n resepsiyon gelene?i 2

SONRAKİ HABER

CHP Kuşadası ilçe yönetimi görevden alındı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa