Acil t?p kongresi ba?lad?

3. T?rkiye Acil T?p Kongresi, temas? sa?l?k olan 76. ?zmir Enternasyonal Fuar? kapsam?nda, d?nyaca ?nl? bilim insanlar?n?n kat?l?m? ile ba?lad?. ?zmir Fuar? 1 No?lu Hol?de ger?ekle?en a??l?? t?reninde konu?an ?zmir...


3. T?rkiye Acil T?p Kongresi, temas? sa?l?k olan 76. ?zmir Enternasyonal Fuar? kapsam?nda, d?nyaca ?nl? bilim insanlar?n?n kat?l?m? ile ba?lad?.
?zmir Fuar? 1 No?lu Hol?de ger?ekle?en a??l?? t?reninde konu?an ?zmir B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Aziz Kocao?lu, Ege?nin tarihten gelen t?p bilimi ?nc?l???ne de?inerek, t?p ve eczac?l?k bilimlerinin do?u?una b?y?k katk? sa?layan antik sa?l?k merkezlerinin ?zmir s?n?rlar? i?inde bulundu?unu an?msatt?.
T?rkiye Acil T?p Derne?i Genel Ba?kan? Cem ?zdemir ise kongrenin amac?n?, acil t?p hizmeti veren t?m sa?l?k ?al??anlar?n?n bilgi ve becerilerini art?rmak oldu?unu belirtti. ?zdemir ayr?ca, sa?l?k sistemininde ya?anan s?k?nt?lara de?indi. ?zdemir, hastanelerdeki ve acil servislerdeki yo?unlu?a dikkat ?ekti.
T?rkiye Acil T?p Derne?i ?nc?l???nde ger?ekle?en kongreye, yurtd???ndan 10, yurti?inden ise 47 bilim insan? konu?mac? olarak, 500 doktor ise dinleyici olarak kat?l?yor. 6-8 Eyl?l tarihleri aras?nda ger?ekle?ecek kongrede, 12 panel ve 4 sunum yap?lacak, ayr?ca ilkyard?m konular?nda uygulamal? sunumlar yap?lacak.
Acil T?p Kongre?si kapsam?nda, bilimsel geli?meyi te?vik etmek amac?yla en ba?ar?l? poster sunumu ve en ba?ar?l? ara?t?rmaya ?d?l verilecek. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net