G?NCEL

 • ?ok al?ngan insanlar i?in anlat?l?r, b?yle insanlar?n yan?nda hava kapal?, ya?mur ya?acak bile denilmezmi?. ??nk? o, bu s?zden kendisine ??rdek? denildi?i sonucuna var?rm??.


  ?ok al?ngan insanlar i?in anlat?l?r, b?yle insanlar?n yan?nda hava kapal?, ya?mur ya?acak bile denilmezmi?. ??nk? o, bu s?zden kendisine ??rdek? denildi?i sonucuna var?rm??. Nas?l bu sonuca vard???na gelince, ??yle a??klarm??: ?Hava kapal?, ya?mur ya?acak dedin, ya?mur ya??nca g?ller olu?ur, g?llerde ?rdekler y?zer, o halde sen bana ?rdek demek istedin.?
  Bizim medya ve siyasi egemenler de al?ngan ??rdek? gibi. Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Osman Baydemir?in s?zlerinden T?rkiye?yi b?lmek istedi?ini anlad?lar.
  Ne dedi Osman Baydemir? AKP H?k?meti bize sava? ilan etti herhalde, bize ilan edilen hi?bir sava?tan ka?mad?k vb. ?eyler s?yledi. Bu s?zleri neden s?yleme gere?i duydu? ??nk?, Ba?bakan Erdo?an, 22 Temmuz se?imlerinden sonra, AKP?ye seslenerek Diyarbak?r, ?zmir, Tunceli vd. illerin belediye ba?kanl?klar?n? da yerel se?imlerde istiyorum demi?ti. AKP, Diyarbak?r?da oylar?n? ?nemli ?l??de art?rm??, DTP?nin oylar? da bir miktar d??m??t?. AKP ile DTP aras?ndaki oy fark? y?zde on bir civar?na d??m??t?.
  Osman Baydemir, bu geli?meler ?zerine ve Diyarbak?r?da bir gezisi s?ras?nda, AKP?nin DTP?li belediyelere hi?bir destek sunmad??? gibi, yapt?klar? i?lere k?stek oldu?unu kamuoyuna duyurmak ve siyasi rekabet bab?nda Ba?bakan??n s?ylediklerine cevap vermek ?zere yukar?daki s?zleri s?yledi.
  Vay sen misin bu s?zleri s?yleyen! Baydemir, sava?tan s?z etmi? ve Diyarbak?r??n kaleleri oldu?unu s?ylemi?!
  Baydemir?in s?ylediklerini ?zmir belediye ba?kan? s?yleseydi, gazeteler haber bile yapmazd?.
  Baydemir?in ?slubu s?z konusu ise, daha sert bir ?slup ile aylard?r Baykal, Erdo?an, Bah?eli, Uzan vd. birbirlerine demediklerini b?rakm?yor.
  O halde nedir?
  Olan ?u; bundan sonra DTP?li bir milletvekili ya da belediye ba?kan? a?z?n? a??p bir s?z ederse, Baydemir, T?rk vd. ak?betine u?rayacak.
  28 ?ubat s?recinden bu yana, rakiplerini alt etmenin siyasi bir arac? olarak bas?n deste?inde ?medyatik lin?? DTP i?in uygulanacak. DTP?lilerin her s?ylediklerine, her att?klar? ad?ma bir kulp uyduracaklar.
  B?ylece, hem askerler ile AKP aras?ndaki ?eki?me ve ?at??ma ikinci plana at?lacak, hem de AKP?nin halk d??man? neoliberal politikalar? ve emperyalizm i?birlik?ili?i g?zlerden gizlenecek. Bu politikaya egemen politik g??lerden itiraz? olan yok.
  DTP?nin bar?? ve diyalog i?in uzatt??? ele verilen cevap b?yle.
  B?t?n demokrasi g??leri DTP?ye y?nelik sald?r?ya kar?? koymal?d?r. DTP?ye yap?lan sald?r? b?t?n demokrasi g??lerinedir.
  DTP de bu sald?r? kar??s?nda ?ok dikkatli olmal?d?r. Provokasyonlara kar?? uyan?k davranmal?d?r. Ve mutlaka uzun vadeli, planl? programl? hareket etmelidir. Uzun vadeli program ve planl? hareketten kastetti?imiz; b?t?n demokrasi g??lerinin, emek g??lerinin deste?ini sa?layacak, demokrasi g??lerinin k?sa ve orta vadeli taleplerini i?eren bir program ?er?evesinde bu g??lerle olu?turulmu? ?rg?tl? bir birlik olarak hareket etmektir. Aksi takdirde DTP?nin i?i kolay de?ildir.
  Kamil Tekin S?rek
  www.evrensel.net