Bu kap?dan gene giremeyeceksiniz!

Kay?t i?lemlerinin ba?lamas?yla birlikte y?z binlerce ??renci, ?niversitelerine kay?t yapt?rmaya ba?lad?. ?stanbul ?niversitesi ??rencileri ise Beyaz?t Kamp?s? Ana Giri? Kap?s??na as?lan dev pankarttaki ??niversiteye bu kap?dan girilir? ...


Kay?t i?lemlerinin ba?lamas?yla birlikte y?z binlerce ??renci, ?niversitelerine kay?t yapt?rmaya ba?lad?. ?stanbul ?niversitesi ??rencileri ise Beyaz?t Kamp?s? Ana Giri? Kap?s??na as?lan dev pankarttaki ??niversiteye bu kap?dan girilir? yaz?s?n?n alt?ndan ?niversitelerine girdiler ve kay?t i?lemlerini tamamlad?lar.
Ancak Rekt?r Mesut Parlak??n gazetemize yapt??? a??klama, kay?t haftas? bittikten sonra ??rencilerin ge?ti?imiz y?l oldu?u gibi bu y?l da kendi fak?ltelerinin bulundu?u kamp?s d???nda ba?ka bir kamp?se yine giremeyeceklerini g?sterdi.
Beyaz?t Kamp?s? Ana Giri? Kap?s? ?zerinde bulunan pankarttaki ??niversiteye bu kap?dan girilir? yaz?s?n?n ne anlama geldi?ini sordu?umuz Parlak, T?rkiye?de ?niversite denince insanlar?n akl?na Beyaz?t Kamp?s??nun giri? kap?s?n?n geldi?ini ve kendilerinin de bu kapsamda pankart? kap?ya ast?klar?n? s?yledi. Ge?ti?imiz y?l Avc?lar Kamp?s??nde e?itim g?ren bir ??rencinin, Beyaz?t Kamp?s??ne giremedi?ini ve buradaki yemekhane gibi sosyal tesislerden yararlanamad???n? hat?rlatt???m?z Parlak, ?Ben buraya anar?i ve ter?r yaratacak ki?iyi sokmam. ?stanbul ?niversitesi?ndeki e?itim kurumlar?nda hi?bir ??rencinin art niyetle bunu kullanmas?na da izin vermem? ?eklinde konu?tu. T?rkiye Cumhuriyeti vatanda?lar?n? ?niversiteye giremezken, turistlerin elini kolunu sallayarak kamp?ste gezdi?ini belirtti?imizde ise Rekt?r Parlak ??yle konu?tu: ?Kamusal alana, k?l?k k?yafet yasas?na uygun olan her yurtta? girebilir. Girememesi gibi bir ?ey olamaz.?
?stanbul ?niversitesi?nin T?rkiye?deki ?niversite e?itimi i?erisindeki yerini sordu?umuz ?? Rekt?r? Prof. Dr. Mesut Parlak, ?Bize sorarsan?z buradan daha iyisi yok. Ortaya koydu?u ilkeleri bug?nlere kadar ta??d?. Sonradan kurulan b?t?n ?niversitelere de ??retim g?revlisi yeti?tirdi. ?u an ve daha ?nce T?rkiye?yi y?neten bir?ok b?rokrat yeti?tirdi. ??rencilerin daha iyi bir e?itim g?rmesi i?in derslikler ve ara? gere?ler daha iyi bir hale getirildi? ?eklinde konu?tu. Parlak, ge?mi?teki kimli?ine yak???r ?ekilde, tek y?rek olarak daha geli?mi? bir ?niversite olma yolunda ilerlediklerini iddia etti. (?stanbul/EVRENSEL)
Nihat Karada?
www.evrensel.net