Hayal d?nyas?na engel yok!

En yak?n arkada??n?n nas?l u?tu?unu anlatan ?ocu?unuz sizi endi?elendiriyor mu? Uzmanlar, ?ocuklar?n, 8 ya??na kadar baz? hayali olaylar? ger?ek gibi anlatmas?na tepki g?sterilmemesi gerekti?ini belirtiyor.


En yak?n arkada??n?n nas?l u?tu?unu anlatan ?ocu?unuz sizi endi?elendiriyor mu? Uzmanlar, ?ocuklar?n, 8 ya??na kadar baz? hayali olaylar? ger?ek gibi anlatmas?na tepki g?sterilmemesi gerekti?ini belirtiyor. Mersin ?niversitesi (ME?) T?p Fak?ltesi ?ocuk Ruh Sa?l??? ve Hastal?klar? Ana Bilim Dal? ??retim ?yesi Do?. Dr. Fevziye Toros, ?ocuklar?n ailelerinin ve ?evresindekilerin dikkatini ?ekmek istedikleri i?in, hayal kahramanlar?n? ve baz? olaylar? abartarak anlatabileceklerini s?yledi.
?li?kiniz zarar g?rebilir
Bu gibi ifadelerin yeti?kinler taraf?ndan ?ocu?un yalana al??t??? y?n?nde birtak?m d???ncelere yol a?t???n? belirten Do?. Dr. Toros, "?zellikle 8 ya??ndan k???k ?ocuklar?n hayal d?nyalar? olduk?a geni?tir. ?ocuklar, merkezde olabilmek i?in hayal kahramanlar?n? ger?ekmi? gibi anlatmaya ba?lar ve bu gayet do?al bir tutumdur" dedi. Bu gibi durumlarda, 8 ya??na kadar s?ylenen yalanlar?n "masum" oldu?unu ifade eden Do?. Dr. Toros, ebeveynlere "kayg? duymay?n" ?a?r?s?nda bulunarak, ?ocuklara ''sen yalan s?yl?yorsun'' gibi tepki g?stermemelerini ?nerdi. Do?. Dr. Toros, aksi halde ?ocuklarla ebeveynler aras?ndaki ili?kilerin olumsuz etkilenebilece?i uyar?s?nda bulundu. (TOPLUM YA?AM)
www.evrensel.net