Almanya?da ter?r histerisi yarat?l?yor

Almanya?da ?nceki g?n ABD ?slerine intihar sald?r? d?zenleyecekleri gerek?esiyle bir T?rk ve iki Alman?n g?zalt?na al?nmas?ndan sonra ?lkede geni? bir ?ter?r histerisi? yarat?ld?.


Almanya?da ?nceki g?n ABD ?slerine intihar sald?r? d?zenleyecekleri gerek?esiyle bir T?rk ve iki Alman?n g?zalt?na al?nmas?ndan sonra ?lkede geni? bir ?ter?r histerisi? yarat?ld?. G?zalt?na al?nanlar?n El Kaide ile ba?lant?l? oldu?u ileri s?r?len ?slami Cihat Birli?i ?yesi oldu?unu iddia eden istihbarat, Almanya?n?n ?somut bir ter?r tehdidi? alt?nda oldu?unu ileri s?rerken, ?sald?r? plan?? yapanlardan ikisinin ?slam?? se?en Alman vatanda?? olmas? ise, ?tehlikenin ?ok daha b?y?k boyutta oldu?u bi?iminde? yans?t?ld?.
?stihbarat yetkilileri Medebach-Oberschledorn k?y?nde g?zalt?na al?nan her ?? ki?inin de alt? aydan beri yak?n takipte oldu?unu do?rulurken, operasyonunun neden 11 Eyl?l sald?r?s?n?n y?ld?n?m?ne yak?n bir d?neme denk getirildi?i bi?imindeki sorular da, olay?n ?komplo? oldu?u y?n?ndeki ku?kular? art?r?yor.
Polis d?n de operasyonlar?n? s?rd?r?rken, bu ?? ki?i ile ba?lant?l? olduklar? ifade edilen 10 ismi tespit etti. Yeni g?zalt?lar bekleniyor.
Geni? bir propaganda
Almanya?da son ?? g?nd?r televizyon kanallar?, gazeteler ve internet siteleri ?Almanya?n?n b?y?k bir tehdit alt?nda oldu?unu? ileri s?rerek, daha fazla ?g?venlik? ?nlemleri al?nmas?n? istiyor. Polisin son anda ?b?y?k bir sald?r?y? ba?ar?yla engelledi?ini? ifade eden bu kaynaklar ayr?ca, halk?n kendisini ?g?vende hissetmesi? i?in ek ?nlemlerin al?nmas?n? talep ediyor. Bu kapsamda, ?ter?r sald?r?s??n?n engellenmesine paralel olarak, internet ?zerinden ?zel bilgisayarlar?n aranmas? da tart??t?r?l?yor. H?k?metin muhafazakar kanad?n? temsilen Federal ??i?leri Bakan? Wolfgang Sch?uble taraf?ndan g?ndeme getirilen ?zel bilgisayarlar?n aranmas?na ?imdi kap? aralanmak isteniyor. Koalisyon orta?? SPD daha ?nce bunun ?zel ya?ama m?dahale anlam?na gelece?ini belirterek kar?? ??km??t?.
Bakanlar ola?an?st? toplan?yor
?te yandan konuyu g?r??mek ?zere Eyalet ??i?leri Bakanlar?, bug?n ola?an?st? bir ?ekilde bir araya gelecek.
G?r??mede b?t?n eyaletlerde ter?rle m?cadelenin kapsam?n?n ele al?nmas? bekleniyor. Ancak en ?nemlisi, internet ?zerinden ?zel bilgisayarlar?n izlenmesi konusunda bir g?r?? birli?inin sa?lanmas? hedefleniyor.
Bavyera ??i?leri Bakan? G?nther Beckstein, g?r??me ?ncesinde konuyla ilgili yasal bir d?zenlemenin ?zaman ge?irilmeden mutlaka yap?lmas?? ?a?r?s?nda bulundu.
?zellikle CDU/CSU?nun i?ba??nda oldu?u eyaletlerin bask?s?yla konunun bakanlar kurulu taraf?ndan kabul edilmesi bekleniyor. H?k?met orta?? SPD ise konuya s?cak bakm?yor.
H?k?met ayr?ca, ?e?itli ?lkelerde askeri e?itimlere kat?lanlar?n cezaland?r?lmas?n? da sertle?tirmeyi tart???yor. Tutuklanan ?? ki?inin daha ?nce Pakistan?a giderek askeri e?itim ald??? dile getiriliyor. Daha ?nce de Almanya?da benzer ?ter?r histerileri? yarat?larak demokratik haklarda k?s?tlamaya gidilmi?ti.
Bas?ndan bildik tefrikalar
?te yandan olay, Alman gazetelerinin ?o?unda man?etten verildi. Frankfurter Rundsc-hnau, ?Almanya?da ter?r ?oku?, S?ddeutsche Zeitung ?Almanya?da ter?r sald?r?s? engellendi?, K?lner Stadt Anzeiger ise ?BKA ter?r sald?r?s?n? engelledi? diye verdi.
Gazetelerde olaya geni? yer verilirken, sald?r? plan?n?n senaryodan ibaret olabilece?i konusunda bir soru i?areti bile b?rak?lmad?. Sadece ?Junge Welt? gazetesi, ?Yine son dakikada engellendi...? ba?l???n? kulland?. Andreas Hauss?un ?Neden tam ?imdi?? ba?l?kl? yorumunda, ?operasyonun 11 Eyl?l sald?r?s?n? y?l d?n?m?n? ?ncesine denk getirilmesinin bir?ok ku?kuyu i?erisinde bar?nd?rd???na? dikkat ?ekildi. (K?ln/EVRENSEL)
Y?cel ?zdemir
www.evrensel.net