?hracat?n fiyat? artt?, miktar? azald?

T?rkiye?nin temmuz ay?nda ayn? oranda pahalanan ihracat? azal?rken ithalat? art?? g?sterdi.
T??K, d?? ticaret birim de?er ve miktar endekslerinin temmuz ay? sonu?lar?n? a??klad?.


T?rkiye?nin temmuz ay?nda ayn? oranda pahalanan ihracat? azal?rken ithalat? art?? g?sterdi.
T??K, d?? ticaret birim de?er ve miktar endekslerinin temmuz ay? sonu?lar?n? a??klad?. Temmuzda ?nceki aya g?re hem ihracat hem de ithalat birim fiyatlar? y?zde 2.7 olmak ?zere ayn? oranda artt?. Ancak miktar baz?nda ihracatta y?zde 2.8?lik bir d???? olurken, ithalatta y?zde 1.5 oran?nda art?? ya?and?. Ge?en y?l?n ayn? ay?na g?re ise ihracat birim de?erinin y?zde 12.2, ithalat birim de?erinin y?zde 8 artt??? belirlendi. An?lan d?nemlere g?re daha fazla pahalanan ihracat miktar baz?nda y?zde 12.5 artarken, ithalatta y?zde 20.5 oran?nda bir miktar art??? ger?ekle?ti.
Sekt?rlere g?re seyir
?hracatta, ana sekt?rler itibariyle ?nceki aya g?re en y?ksek birim de?er art??? y?zde 14?le tar?mda ya?and?. Bu art??, tar?m ihracat?n?n miktar baz?nda y?zde 35.2 azalmas?nda etkili oldu. ?hracat?n en b?y?k b?l?m?n? ger?ekle?tiren imalat sanayisinde ise ortalama birim fiyat art??? y?zde 2.5 oldu. Sekt?r?n ihracat? miktar baz?nda y?zde 1.7 azald?. ?nceki aya g?re bal?k??l?k ihracat?nda y?zde 1.6 birim de?er art??? ya?an?rken, madencilik ve ta?ocak??l??? ihracat?n?n birim de?eri y?zde 0.7 d??t?.
?thalatta ise ?nceki aya g?re en y?ksek birim de?er art??? y?zde 7 ile madencilik ve ta?ocak??l???nda ya?and?. Birim fiyatlar? imalat sanayisinde y?zde 2.2, tar?m ve ormanc?l?kta y?zde 1.2 artt?.
?nceki y?l?n ayn? ay?na g?re ihracat birim de?eri tar?mda y?zde 28.5, madencilikte y?zde 21.9, imalat sanayisinde y?zde 11.6 artt?; bal?k??l?kta y?zde 5.7 geriledi. ?hracat miktar?, ge?en y?l?n temmuz ay?na g?re ucuzlayan bal?k??l?k ?r?nlerinde y?zde 61.4 art??la rekor k?rarken, imalat sanayisinde y?zde 13.9 artt?; birim fiyatlar?n artt??? tar?mda ise y?zde 35.4 geriledi. ?malat sanayisinde y?zde 8.7 artt?. (Ankara/ANKA)

Ya? ?z?m?n yar?s? Rusya?ya

T?rkiye?nin ya? ?z?m ihracat? a?ustos ay?nda y?zde 91?lik art??la 34 milyon 890 bin dolara ??kt?. T?rkiye, Rusya?ya 15 milyon 431 bin dolarl?k ya? ?z?m ihracat? ger?ekle?tirdi. B?ylece ya? ?z?m ihracat?n?n y?zde 44?l?k dilimi Rusya?ya yap?ld?.
Ege ?hracat?? Birlikleri (E?B) yapt??? a??klamada, bu y?l havalar?n s?cakl??? nedeniyle ya? ?z?m?n h?zl? geli?ti?ini ve ihracat?n?n da 8 g?n ?nce ba?lad???n? belirtti.
A??klamaya g?re ge?en sezon ???nc? s?rada yer alan Ukrayna, y?zde 159?luk ihracat art??? ile 5 milyon 613 bin 824 dolara ula?t? ve ikinci s?raya ??kt?. Almanya?ya yap?lan ya? ?z?m ihracat?, y?zde 46?l?k art??la 3 milyon 191 bin 406 dolardan 4 milyon 666 bin 707 dolara ??kmas?na kar??n s?ralamada ikincilikten ???nc?l??e geriledi. A??klamada, T?rkiye?nin s?z konusu d?nemde 29 ?lkeye ya? ?z?m ihra? etti?i ve Hollanda?ya yap?lan ihracatta y?zde 69?luk bir gerileme ya?and??? belirtildi.

?r?n pahal? sat?ld?
Ege ?hracat?? Birlikleri Ba?kanlar Kurulu Ba?kan? ve Ege Ya? Meyve Sebze ?hracat??lar? Birli?i Ba?kan? Mustafa T?rkmeno?lu yapt??? a??klamada, ?retimin d???k kalmas?na kar??n ?lkelerdeki ?retim d????lerinin bizden fazla olmas?n?n T?rkiye a??s?ndan avantaj oldu?unu s?yledi.
?hracata giden ya? ?z?m?n ge?en y?la g?re ?reticinin elinden y?zde 50 daha pahal?ya al?nd???n? belirten T?rkmeno?lu, ??reticiler, kuru ?z?mden daha fazla gelir elde ettikleri i?in ?r?n? ya? olarak satmay? tercih ediyor. Ya? ?z?m ihracat? ?reticinin y?z?n? g?ld?rd?. Hava ko?ullar? nedeniyle ?r?n?n kalitesi ?ok iyi de?il, ?r?n?n verimi de az, sezon k?sa s?recek. Sezon sonunda miktarda azalma, fakat de?erde art?? g?r?lece?ine inan?yorum. Bu sezon ya? ?z?m ihracat?m?z?n 125 milyon dolar? bulaca??n? ?mit ediyorum? diye konu?tu.
www.evrensel.net