?zg?rl?k de?il g?venlik dedi

G?rev s?resi aral?k ay?nda dolacak olan Yarg?tay Ba?kan? Osman Arslan, ?nceki y?llar?n aksine, yarg?n?n sorunlar?ndan s?z etmedi. Bir ?nceki y?l ?laiklik? vurgusunu ?ne ??karan Arslan, bu kez ?ter?r?? ?ne ??kard?;


G?rev s?resi aral?k ay?nda dolacak olan Yarg?tay Ba?kan? Osman Arslan, ?nceki y?llar?n aksine, yarg?n?n sorunlar?ndan s?z etmedi. Bir ?nceki y?l ?laiklik? vurgusunu ?ne ??karan Arslan, bu kez ?ter?r?? ?ne ??kard?; hukuk devletinde ter?rle m?cadelenin zorlu?unu bildi?ini s?yledi.
2007-2008 Adli Y?l?, Yarg?tay?da d?zenlenen t?renle ba?lad?. Cumhurba?kan? Abdullah G?l, Meclis Ba?kan? K?ksal Toptan, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ve bakanlar, CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal, Dan??tay Ba?kan? Sumru ??rto?lu, askeri ve sivil b?rokratlar ile yarg? mensuplar?n?n kat?ld??? t?rende, Baykal ve Toptan aras?ndaki s?cak sohbet dikkat ?ekti. T?ren, Devlet ?oksesli Korosu?nun ?stiklal Mar?? ve ard?ndan yurt ezgileri okumas?yla ba?lad?.
Ard?ndan k?rs?ye ??kan Arslan, ?nceki y?llara g?re k?sa yapt??? konu?mada h?k?meti ele?tirmemeye ?zen g?sterdi. Yarg?tay??n, yurt genelinde adaleti tesis etmek yan? s?ra en ?nemli ve vazge?ilmez sorumlulu?unun, ??niter yap?, b?l?nmez b?t?nl??? korumak? oldu?unu savunan Arslan, Anayasa?n?n kuvvetler ayr?l??? maddelerine at?fta bulunarak, ?kuvvetlerin ?at??mas? de?il uyumlu ?al??mas?n?n zorunlu k?l?nd???n?? s?yledi.
?Hukuk devletinde ter?rle m?cadele zor?
?nsan haklar? ve demokrasiler i?in tehdit olu?turdu?unu? s?yledi?i ?ter?r?e uzun uzun de?inen Arslan, ?Ter?re kar?? t?m devletlerin, m?cadele ederek birlikte davranmalar?n?n zorunluluk oldu?unu? vurgulad?. ??lkemizde gerici ve b?l?c? ter?r, d?? destekli olarak varl???n? s?rd?rmektedir? diyen Arslan, ?Ter?re do?rudan ve dolayl? destek veren ?lkelerin uluslararas? s?zle?melere ve uluslararas? hukuka uygun davranmalar?n? bekliyoruz. Ter?re kar?? m?cadele ?lkemizin en do?al ve me?ru hakk?d?r. Hukuk devleti olarak ter?rle m?cadelenin zorlu?u bilinmektedir. Devletimiz hukuk kurallar?ndan vazge?meden ter?rle m?cadeleyi s?rd?rmektedir ve s?rd?recektir? diye konu?tu.
Atat?rk??n s?zlerinden ve Anayasa?dan ?rnekler vererek ?T?rk milleti?ni tan?mlad?. Arslan, ?T?rk s?zc???n?n etnik anlamda kullan?lmad???n?, ?lke ?zerinde ya?ayan b?t?n bireyleri kapsad???n?? belirtti. Kald?r?lan ?stinaf Mahkemeleri?nin gerekli oldu?u d???ncesiyle, B?lge Adliye Mahkemeleri?nin getirilmesini olumlu bulan ve ?imdi sorunsuz faaliyete ge?irilmesi ve adalet hizmetini yerine getirmesinin sa?lanmas? gerekti?ini belirten Arslan, bir?ok h?km? de?i?tirilen, ancak yarg? b?l?m?ne ili?kin esasl? de?i?iklik yap?lmayan Anayasa?ya ili?kin g?r??lerini a??klamay?p, 2005 y?l? a??l?? konu?mas?nda ayr?nt?l? olarak a??kland???n? belirtmekle yetindi.
Hakim teminat? istedi
Arslan, konu?mas?n?n b?y?k b?l?m?n? ise Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasar?s??n?n, hakimlerin sorumlulu?una ili?kin 51 ve 54??nc? maddelerine ay?rd?. ?Hakimlerle ilgili tazminat davalar?n?n do?rudan devlet aleyhine a??laca?? ve ilgili hakime ihbar olunaca??, devletin hakime r?cu edece?i?ne ili?kin d?zenlemeleri ele?tiren Arslan, ?bunun, hakim teminat?n? ortadan kald?raca??, hakim teminat?n?n kald?r?lmas? ya da zay?flat?lmas?n?n ise hakimi ba??ml? k?laca??? uyar?s?nda bulundu. Arslan, hakimler aleyhine dava a??lmas?n?n kolayla?t?r?lmas? ve ?zendirilmesinin hakimi tedirgin edece?i, bu durumda hakimin karar vermekten ?ekinip delilleri serbest?e de?erlendiremeyece?i, vicdani kanaatine uygun karar veremeyece?ini savundu. Arslan, ?Hakimler ba??ms?z olduklar?ndan, hizmet kusuru s?z konusu olamaz? dedi.
Yarg? sorunlar?n? ?Mahkemelerimizde yo?un ve a??r i? y?k? alt?nda ?al??an yarg? personelinin e?itimine h?z verilmeli, sosyal ve mali haklar?nda iyile?tirme yap?lmal?d?r? diye belirten Arslan, aral?k ay?nda k?rk y?l? a?k?n s?re devam eden yarg? hizmetinin sona erece?ini, bunun son adli y?l a??l?? konu?mas? oldu?unu s?yledi. (Ankara/EVRENSEL)

?zok: Anayasa de?i?ikli?i devlet s?rr? gibi
T?rkiye Barolar Birli?i (TBB) Ba?kan? ?zdemir ?zok ise uzun ve ele?tirel bir konu?ma yapt?. ?1982 Anayasas??n?n anlay??, yaz?m, dil, mant?k ve ruh? a??s?ndan olumsuzluklar ta??d???n? kaydeden ?zok, TBB olarak 82 Anayasas??n? 2-3 Ekim 1982 y?l?nda ele?tirdiklerini, haz?rlad?klar? raporu Milli G?venlik Konseyi?ne sunduklar?n? hat?rlatt?. 25 y?ld?r y?r?rl?kte olan bu Anayasa?n?n olumsuzluklar?n? 24 Ocak Kararlar? ?rne?i ile anlatan ?zok, ??lkenin ekonomik ve siyasal ba??ms?zl???na zarar verecek karar ve uygulamalar?n dayana?? oldu?unu, emek?ilerin ekonomik, demokratik haklar?n? k?s?tlaman?n ?tesinde ortadan kald?rd???n?, her t?rl? kamusal varl???n talan?n? kolayla?t?rd???n?, ?a?d??? her t?rl? d???nce, tutum ve davran???n kolayca yayg?nla??p, k?kle?mesine olarak verdi?ini? s?yledi.
Yeni anayasa haz?rl?klar?n?n, ?devlet s?rr?? gibi gizli tutulmas?n? da ele?tiren ?zok, iktidar?n Anayasa Mahkemesi?nin yap?s?n? de?i?tirmeye; i?levlerini s?n?rland?rmaya y?nelik giri?imlerini izlediklerini, olumsuzluklar?n kar??s?nda olacaklar?n? ifade etti. Avukatlar?n kar??la?t?klar? sorunlar? anlat?p, ?resmi kimlik? olarak g?r?lmemesini ele?tiren ?zok, yarg?n?n ayr?lmaz par?as? avukatlara y?nelik ?o?u ?l?mle sonu?lanan sald?r?lar?n do?al kar??land???n? s?yledi.
Se?im ko?ullar?n? da ele?tiren ?zok, ?Y?zde 10?luk se?im baraj?, milletvekili adaylar?n?n saptanma y?ntemi, yar?s? TMSF ve dolay?s?yla h?k?met g?d?m?ndeki medyas?, hi?bir beyana, s?n?rlamaya, denetime tabi olmayan se?im harcamalar?, hi?bir etik kural tan?mayan ve halk? bilgilendirmeyi ama?lamayan her t?rl? maddi ve moral de?erin siyasi s?m?r? arac? yap?ld??? se?im propagandalar? se?imin olumsuz ve ele?tirilen yan?n? olu?turmaktad?r? dedi. ?zok, ?Yarg? ba??ms?zl??? ve yarg?? g?vencesinin tam olarak sa?land???, savunma hakk?n?n engellenmedi?i, adil yarg?laman?n ya?ama ge?ti?i, hak arama, ?rg?tlenme, d???nce ve ifade ?zg?rl?klerinin ?n?ndeki engellerin kald?r?ld???, insan hak ve ?zg?rl?klerinin k?s?tlanmad???, i?kenceden s?z edilmedi?i, dil, din, ?rk, mezhep ay?r?m?n?n yap?lmad???, sendikala?ma ve grev haklar?n?n ILO standartlar?na kavu?turuldu?u, lin? giri?imlerinin ya?anmad???, polisin ?iddet kullanmad???, katliamlar?n olmad???, darbe ve m?dahale giri?imlerinin ak?llardan dahi ge?irilmedi?i? bir T?rkiye umut ve ?zlemini dile getirdi.

?Adalet halk?n ekme?idir?
?a?da? Hukuk?ular Derne?i (?HD) ?stanbul ?ubesi, Be?ikta? A??r Ceza Mahkemesi ?n?nde yeni adli y?lda ?Adalet Halk?n Ekme?idir? diyerek bas?n a??klamas? yapt?.
?HD ad?na a??klama yapan Av. Zeycan Balc? ?im?ek, ?G?n ge?miyor ki yeni bir ?etenin ortaya ??kt??? haberleri ??kmas?n bas?nda. ?etelerle ba?lant?l? oldu?u iddia edilen listede polislerden, Emniyet m?d?rlerine, hakimlerden, Yarg?tay ba?kanlar?na kadar uzanmaktad?r? diyerek, ad? bu tip i?lere kar??an ki?ilerin derhal g?revden uzakla?t?r?larak, yarg?lanmalar? gerekti?ini ifade etti.
TMY, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu gibi ki?ileri ba?tan cezaland?ran kanunlar ve soru?turma, kovu?turma ve infaz usul?nde e?itsizlik yaratan ?zel yetkili a??r ceza mahkemelerinin kald?r?lmas? gerekti?ini vurgulayan ?im?ek, ?Su?u ve su?luyu olu?turan ekonomik, sosyal ve siyasal sebepler ortadan kald?r?lmal?. Ekmek paras? u?runa a??r ko?ullarda ?al??an, i? kazalar?nda kurban giden emek?ilerin, sendika kurmas?na bile m?saade edilmeyen emek?iden yana yasalar yap?lmal?d?r? diye konu?tu.
?HD Adana ?ube Ba?kan? Faruk Ula?, siyasi iktidar?n bir yandan yarg?ya do?rudan m?dahalelerde bulunmakta oldu?unu dile getirirken, bir yandan da sorunlara ??z?m ?retmek yerine ?ikayet etti?ini vurgulad?. 12 Eyl?l Anayasas??n?n tamamen kald?r?lmas?n? isteyen Ula?, demokratik bir anayasa olu?turulmas? gerekti?ini belirtti.
Sultanahmet Adliyesi ?n?nde bir araya gelen ?stanbul Barosu CMK avukatlar? da san?klar?n m?dafi yard?m?ndan yararlanma haklar?n?n 5560 say?l? Yasa ile ciddi derecede k?s?tland???n? s?yleyerek yasan?n de?i?tirilmesini istedi. (HABER MERKEZ?)

Yarg? emek?ileri sorunlar?n? duyurdu

BES ?yesi yarg? emek?ileri, adli y?l?n a??l???nda, sorunlar?n? hat?rlatarak, yeni Adalet Bakan? Mehmet Ali ?ahin?in sorunlara kar?? duyars?z kalmamas?n? istediler.
Adalet Bakanl??? Ek Binas? ?n?nde bir araya gelen BES ?yeleri, h?k?metten beklentilerini s?ralad?lar. BES Genel Ba?kan? Mustafa ??nar, yeni anayasa haz?rl?klar?n?n demokratik, ?zg?rl?k??, e?itlik?i boyutu olmad???n? belirterek, ?D?nden tek fark? g?lgesinde apolet yok? diye konu?tu. ??nar, adli y?l a??l???nda, ?st d?zey yetkililerinin, yarg? ?al??anlar?n?n sorunlar?na de?inmekten ka??nd?klar?n? ifade ederek, yeni Adalet Bakan? Mehmet Ali ?ahin?in yarg? ?al??anlar?n?n sorunlar?na kar?? duyars?z kalmamas?n? talep ederek, yarg? ?al??anlar?n?n yoksulluk s?n?r?n?n alt?nda ya?ad???n? hat?rlatt?.
BES Kocaeli ?ubesi de Kocaeli Adliyesi ?n?nde yapt??? a??klama ile ?al??anlar?n ya?ad?klar? s?k?nt?lara dikkat ?ekti.
www.evrensel.net