K?br?s zirvesi sonu?suz kald?

14 ay aradan sonra Lefko?a?da bir araya gelen KKTC Cumhurba?kan? Mehmet Ali Talat ile G?ney K?br?s Ba?bakan? Tasos Papadopulos?un g?r??mesinden somut hi?bir sonu? ??kmad?. G?r??meden sonra liderler ortak a??klama bile yapmad?.


14 ay aradan sonra Lefko?a?da bir araya gelen KKTC Cumhurba?kan? Mehmet Ali Talat ile G?ney K?br?s Ba?bakan? Tasos Papadopulos?un g?r??mesinden somut hi?bir sonu? ??kmad?. G?r??meden sonra liderler ortak a??klama bile yapmad?.
Papadopulos?la, BM Genel Sekreteri?nin K?br?s ?zel Temsilci Michael M?ller?in ara b?lgedeki ikametgah?nda 3 saatten fazla g?r??en Talat, Cumhurba?kanl??? ofisinde bas?n toplant?s? d?zenledi. K?br?s sorununun ??z?m s?recini h?zland?rma ve zaman limiti getirme ?nerisinin Rum taraf?nca kabul g?rmedi?ini a??klayan Talat, Papadopulos?a, g?r??mede, 2-2.5 ayl?k haz?rl?k g?r??mesinin ard?ndan tam te?ekk?ll? m?zakerelere ge?ilmesini, m?zakerelerin ba?lamas?yla 2008 y?l? sonuna kadar ??z?m? hedeflemeyi ?nerdi?ini, ancak Rum taraf?n?n zaman limitini kabul etmedi?ini belirtti.
Temaslar s?recek
G?ney K?br?s Ba?kanl?k K??k??nde bas?na a??klama yapan Papadopulos ise, ?Yaln?zca, ana g?ndem konusu olan 8 Temmuz prosed?r?n? g?r??t?k. Biz, anla?man?n derhal ve ?arts?z ?ekilde hayata ge?irilmesinde ?srar ettik. ?nerilerimizin ?zl? g?r??meleri ve K?br?s sorununun ??z?m?n? g?ndeme getirecek zaman? olduk?a k?saltaca??na inan?yoruz? diye konu?tu.
G?r??menin yap?c? bir ortamda ger?ekle?ti?ini dile getiren Papadopulos, ?Ortaya ??kan zorluklar? a?mak amac?yla temaslar?m?za BM arac?l???yla devam edece?iz? dedi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net