Suriye: ?srail u?aklar?na
ate? a?t?k

Stratejik Golan Tepeleri konusunda anla?mazl?klar?n? bir t?rl? ??zemeyen Suriye ile ?srail ili?kileri, d?n iyice gerildi.


Stratejik Golan Tepeleri konusunda anla?mazl?klar?n? bir t?rl? ??zemeyen Suriye ile ?srail ili?kileri, d?n iyice gerildi. Suriye Hava Kuvvetleri?nin, ?nceki gece Suriye hava sahas?n? ihlal eden ?srail u?aklar?na ate? a?t??? bildirildi.
Resmi SANA ajans?n?n haberine g?re Suriye ordusu s?zc?s?, ??srail u?a??n?n yerle?im olmayan b?lgelere m?himmat b?rakt???n?? ifade ederek, ?D??man ?srail h?k?metini bu a??k?a sald?rgan davran???na kar?? uyar?yoruz? dedi. ?srail?de yay?nlanan ?Haaretz? gazetesi ise ?olay?n, T?rkiye s?n?r?nda meydana geldi?ini? ileri s?rd?.
Olayda ?len ya da yaralanan olmad??? bildirilirken ?srail ordusu, gazetemiz yay?na haz?rland??? s?rada konuya ili?kin herhengi bir yorumda bulunmam??t?. Ak?am saatlerinde ordu s?zc?s?, ?b?yle bir ?eye ili?kin herhangi bir bilgileri bulunmad???n?? ifade ederek, ?srail ordusunun ve ba?bakanl???n haberi ara?t?rd???n? s?yledi.
?srailli bir askeri kaynak, ??srail?in bu hafta kuzeyde bir tatbikat yapt???n?? hat?rlat?rken ismini vermek istemeyen bir ba?ka askeri kaynak ise ?B?yle bir olay ya?anmad?? dedi.
M?himmat b?rakt?
Suriye s?zc?s?, ?srail u?a??n?n Suriye hava sahas?na kuzeyden girdi?ini, do?uya y?nelen u?a??n ses duvar?n? a?t???n? ve m?himmat b?rakt???n? belirtti. ?D??man ?srail u?aklar?, Suriye hava sahas?n? Akdeniz k?y? ?eridinden ihlal etti? diyen s?zc?, ?Suriye savunma birimlerinin, buna kar?? gelerek u?aklar? hava sahas?n? terk etmeye zorlad???n?? ifade etti.
Suriye Enformasyon Bakan? Muhsin Bilal ise ??lkesinin, ?srail?e verece?i yan?t? m?zakere etti?ini? bildirdi. Bilal El Cezire?ye yapt??? a??klamada, ??srail?in bar?? istemedi?i bir kez daha anla??lm??t?r. Suriye liderli?i yan?t?n? h?zl?ca verecektir? dedi. Bilal, bu yan?t?n ?diplomatik mi yoksa askeri mi olaca??? konusunda bilgi vermedi.
?srail ile kuruldu?u g?nden bu yana gerilim ya?ayan ve onu ?d??man? stat?s?nde g?ren Suriye, son olarak ge?en y?l haziran ay?nda, Suriye Devlet Ba?kan? Be?ar Esad??n yazl?k konutuna yak?n u?an ?srail sava? u?aklar?na ate? a?t???n? a??klam??t?. ?srail ise 1973 sava??ndan sonra ilk kez 2003 y?l?nda ?am yak?n?nda Filistin ?ss?n? bombalam??t?. (DI? HABERLER)
Filistinli gerillalar ?srail?e s?zd?

Suriye-?srail gerilimi d?n doruk noktas?na ula??rken, Filistinli gerillalar ise ??srail i?ine s?zd?klar?n? ve i?gal askerlerine sald?rd?klar?n?? a??klad?. Gazze ?eridi s?n?r?ndan d?n ?srail?e girdiklerini belirten ?slami Cihad ile El Fetih?e ba?l? El Aksa ?ehitleri Tugaylar?, ?b?lgedeki ?at??malar?n s?rd???n?? de ifade etti.
?srail ordusu ise ?birliklerini sald?r? haz?rl???nda olan iki Filistinli gerilla grubunun sald?r?s?n?n engellendi?ini? iddia etti. Ancak konuya ili?kin ba?ka ayr?nt? vermekten ka??nd?.
?srail?in d?n sabah G?ney Gazze?ye d?zenledi?i sald?r?lar?n ard?ndan ??kan ?at??malarda 6 gerillan?n ?ld?r?ld??? ya da yaraland??? da ileri s?r?ld?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net