?25 YTL ile ne al?n?r??

E?itim Sen Genel Ba?kan? Alaaddin Din?er, ?E?itime Haz?rl?k ?dene?i, iyile?tirilmeli ve t?m e?itim emek?ilerine ?denmelidir? dedi.


E?itim Sen Genel Ba?kan? Alaaddin Din?er, ?E?itime Haz?rl?k ?dene?i, iyile?tirilmeli ve t?m e?itim emek?ilerine ?denmelidir? dedi. Din?er, yapt??? yaz?l? a??klamada, ?dene?in, ??retmenlerin yeni e?itim d?nemine girerken gereksinimlerini kar??lamalar? amac?yla verildi?ini an?msatt?. Bu y?l i?in belirlenen ?denek miktar?n?n 25 YTL art?r?larak 450 YTL?ye ??kar?ld???n? hat?rlatan Din?er, ?unlar? kaydetti: ?25 YTL ile ne al?n?r? ?denekten sadece ??retmenler de?il, hizmetli, memur, ?niversitelerin akademik personeli ve idari personeli, Y?K, Yurt-Kur ve ?SYM ?al??anlar? da ayr?m g?zetmeksizin yararlanmal?d?r. E?itime haz?rl?k ?dene?inin her iki yar? y?l ba??nda ?denmek ?zere iki tam maa? tutar?nda verilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde her y?l oldu?u gibi bu y?l da e?itim ve bilim emek?ilerinin beklentileri kar??lanmam?? olacakt?r.? (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net