Borsa yabanc?y? ihya etti

Carry trade (d???k faizli para biriminden bor?lanarak getirisi y?ksek para birimine yat?r?m yapma) yapanlar ba?ta olmak ?zere yabanc? fonlar?n en ?ok tercih etti?i yat?r?m alanlar?ndan biri olan ?stanbul Menkul K?ymetler Borsas? (?MKB), son bir y?ldaki getirisiyle yabanc? yat?r?mc?y? ihya etti.


Carry trade (d???k faizli para biriminden bor?lanarak getirisi y?ksek para birimine yat?r?m yapma) yapanlar ba?ta olmak ?zere yabanc? fonlar?n en ?ok tercih etti?i yat?r?m alanlar?ndan biri olan ?stanbul Menkul K?ymetler Borsas? (?MKB), son bir y?ldaki getirisiyle yabanc? yat?r?mc?y? ihya etti. Bir y?l ?nce yurtd???ndan d?viz getirerek ?MKB?ye yat?ranlar, dolar baz?nda y?zde 51?le ba?ka piyasalarda 10-15 y?lda elde edilebilecek bir kazan? sa?lad?lar.
Yabanc?lar, para getirip Borsa?ya yat?rd?k?a hisse senetleri de?erlenirken, y?kl? d?viz giri?leri kurlar? a?a?? ?ekti. Bunun sonucunda yabanc?lar?n b?y?yen portf?ylerinin dolar cinsinden de?eri daha da h?zl? bir art?? g?sterdi. Yabanc? yat?r?mc?n?n ?MKB?deki hisse senedi portf?y?, son bir y?lda y?zde 78 art??la 31 milyar dolardan 55 milyar dolara y?kseldi.
Bunda, hisseler de?erlenirken kurun d??mesi sonucu mevcut portf?y?n b?y?mesi yan?nda, cazip getiri ortam? nedeniyle yabanc?lar?n taze para getirmesi de etkili oldu. ?MKB?deki toplam hisse senedi portf?y? i?inde yabanc?lar?n pay?, a?ustos sonu itibariyle y?zde 71.1?e y?kseldi.
Y?ll?k y?zde 51 getiri
Ge?en y?l a?ustos sonunda 37.286 d?zeyinde olu?an ?MKB endeksi, ?zellikle yabanc? al?mlar?yla h?zl? bir y?kseli? trendi ya?ayarak bu y?l temmuz sonunda 53 bine yakla?t?. Baz? i? siyasi geli?meler ve d?? piyasalardaki likidite krizinin de etkisiyle a?ustosta biraz gerileyen endeks, ay?n sonu itibariyle 50.199 d?zeyinde olu?tu.
A?ustos 2006-A?ustos 2007 aras?ndaki bir y?ll?k d?nemde endekste cari art?? y?zde 34.6 d?zeyinde ger?ekle?ti.
Ayn? d?nemde d?viz kurunun ise geriledi?i g?zlendi. Bir y?l ?nce 1.45 YTL olan dolar kuru, A?ustos 2007 sonu itibariyle 1.29 YTL?ye indi. Arada ya?anan dalgalanmalardaki ge?ici y?kseli?lere ra?men dolar kuru, bir y?l ?nceki d?zeyinin y?zde 10.8 alt?na indi.
Ge?en y?l a?ustos sonunda 1000 dolar bozdurarak elde edilen 1448 YTL ile Borsa?ya giren bir yat?r?mc?, bu y?l ayn? tarih itibariyle bu birikimini 1949 YTL?ye ??kard?. Bu birikim, ayn? tarihte 1.29 YTL?ye inmi? olan kurdan yeniden dolara ?evrildi?inde, bin 509 dolar etti.
Buna g?re bir y?l ?nce getirilerek Borsa?ya yat?r?lan s?cak paran?n her bin dolar? 509 dolar kazand?. Bir y?ll?k d?nemde s?cak para, dolar baz?nda y?zde 51?le d?nyan?n hi?bir ?lkesinde elde edilemeyecek bir getiri oran?na ula?t?.
Borsa yabanc?n?n elinde
?MKB?de i?lem g?ren hisse senetleri portf?y?nde yabanc?lar?n giderek artan pay? tarihi rekora ula?t?. Ge?en y?l?n a?ustos sonunda 47.3 milyar dolar olan toplam portf?y?n 16.2 milyar dolar? yerli, 31.1 milyar dolar? yabanc? yat?r?mc?lara ait ve yabanc? pay? y?zde 65.7 d?zeyinde bulunuyordu.
Son bir y?lda toplam portf?y, hem hisselerdeki de?erlenme hem de ?zellikle yabanc?lar?n Borsa?ya getirdi?i taze para giri?leriyle y?zde 64 b?y?yerek 77.6 milyar dolara ula?t?. Bu d?nemde yerli yat?r?mc?lar?n portf?y?, y?zde 38 art??la 22.4 milyar dolar olurken yabanc? portf?y?, y?zde 78?lik art??la 55.2 milyar dolara y?kseldi. Bu geli?meyle toplam portf?y i?inde yabanc? pay?, y?zde 71.1?le rekor bir d?zeye ula?t?. (Ankara/ANKA)
www.evrensel.net