Likidite s?k???rsa T?rkiye krize girer

Y?kselen piyasalar?n, ge?en ay kredi ve para piyasalar?nda ya?anan f?rt?na s?ras?nda g?sterdi?i dayanma g?c?ne dikkat ?ekildi. Financial Times gazetesi, y?kselen piyasalar?n esnekli?ini vurgularken likidite ko?ullar?n?n daha da ...


Y?kselen piyasalar?n, ge?en ay kredi ve para piyasalar?nda ya?anan f?rt?na s?ras?nda g?sterdi?i dayanma g?c?ne dikkat ?ekildi. Financial Times gazetesi, y?kselen piyasalar?n esnekli?ini vurgularken likidite ko?ullar?n?n daha da s?k?la?mas? halinde, etkilenme riski en y?ksek olan ?lkelerin aras?nda T?rkiye?nin de bulunaca??n? yazd?.
Ekonomi gazetesi Financial Times, ?Y?kselen piyasalar finansal karga?aya dayand?? ba?l?kl? haberinde, ge?en ay kredi ve para piyasalar?nda ya?anan sars?nt?n?n en kayda de?er unsurlar?ndan birini, genellikle finansal karga?a d?nemlerinde ilk ve en k?t? ??ken piyasalar?n aras?nda olan y?kselen piyasalar?n g?sterdi?i esnekli?in olu?turdu?unu belirtti.
Gelimi?ler daha fazla etkilendi
Y?kselen piyasalar?n, di?er piyasalar gibi son sars?nt?dan etkilendi?ini, ancak bu piyasalardaki sat??lar?n geli?mi? ?lkelerdekilere daha fazla olmad??? g?r???ne yer veren gazete, baz? analistlerin, y?kselen piyasalar konusunda iyimser olmay? s?rd?rmek i?in nedenlerin oldu?u yolundaki g?r??lerine dikkat ?ekti. Financial Times, analistlerce dile getirilen fakt?rler aras?ndaki y?kselen ekonomilerin g?c?, y?kselen piyasalardaki ?irketlerin geli?mi? ?lkelerdeki ?irketlere g?re daha az bor?lanm?? olmalar? ve y?kselen piyasalar?n daha iyi bilan?olar?na sahip bulunmalar? gibi unsurlar? s?ralad?.
Ancak ?ngiliz gazetesi, yat?r?mc?lar?n y?kselen piyasalar aras?nda farkl?l?klar? g?rd?klerini belirtirken, Standart&Poor?s?u kaynak g?stererek ?u de?erlendirmeye yer verdi: ?E?er daha s?k? likidite ko?ullar yo?unla??rsa, cari a??klar?n? finanse etmek i?in sermaye giri?lerine olan daha b?y?k ba??ml?l?klar? nedeniyle Letonya, ?zlandya, Bulgaristan, T?rkiye ve Romanya, en ?ok etkilenme riski olan ?lkeler listesi ba??nda gelir.? (Londra/ANKA)
www.evrensel.net