08 Eylül 2007 00:00

birlikte ya?amak zorunday?z

Bizim Samsun?lu Salim koluna takt??? tespihi ve a?z?nda sigaras?yla aniden sinirli bir ?ekilde kahveden i?eri girdi. ?Abi bu Almanlardan bir iki tanesini do?ramazsam namerdim. Adamlarda hat?r g?n?l denen bir ?ey yok.

Paylaş

Bizim Samsun?lu Salim koluna takt??? tespihi ve a?z?nda sigaras?yla aniden sinirli bir ?ekilde kahveden i?eri girdi. ?Abi bu Almanlardan bir iki tanesini do?ramazsam namerdim. Adamlarda hat?r g?n?l denen bir ?ey yok. Demek ki insan b?yle katil oluyor!? dedi. Sonra kap?n?n yan?ndaki bo? gazete masas?na oturdu. ?Mutlaka ben yabanc? oldu?um i?in b?yle yapt? deyyus! Adama bak yahu! Bir imza i?in onlarca ki?inin en arka s?ras?na koydu beni! Bir imza i?in kuyru?a m? gireyim?? dedi. Az ilerideki masada arkada?lar?yla okey oynayan Y?lmaz Amca, Salim?e yar? d?nerek ?Ne ba??r?yorsun yahu! Almanlar sana davetiye mi yollad? gel diye! Be?enmezsen gidersin, o kadar... Kese kese adam b?rakmad?n sokakta!? deyince di?er masalardakiler kahkahalarla g?ld? duruma. Bu defa Salim?in siniri ge?ti biraz. ?Tamam Yilmaz Amca? dedi, ?Sen de i?i suland?rma yahu... Zaten can?m burnumda bug?n.? Salim?in moralinin bozuk oldu?unu g?ren di?er masalardaki bir ka? ki?i yan?na gelerek ?Ne oldu yahu, derdin ne? Niye k?zd?n Almanlara sabah sabah?? diye sordular. Salim ya?ad?klarn? aynen anlat?nca ?orumlu Hasan Amca ?Ye?enim buras? Almanya. Adamlar?n her ?eyi kanunla. S?raya gir dediyse gireceksin. Bu memleketi bu d?zen ve tertip kalk?nd?rd? i?te! Ama T?rkiye?de bu yok!? deyince Salim yeniden k?zd?. ?B?rak Hasan Amca yahu! ?nsanl?k, her ?ey bizde! Belediyede i?imi yapt?rmak istedi?im adam benim kom?um. Az ?nce birlikteydik. Birlikte kahve i?tik. Bizim memlekette bir kahvenin k?rk y?l hat?r? var ama bunlarda k?rk dakika yok! Ben bir imza i?in dakikalarca beklemek zorunda m?y?m...? dedi. Ve devam etti: ?Bizim memlekette olsa b?yle mi olurdu. Bir amcam?n, bir day?m?n hat?r? var en az?ndan. Bunlar ne anlar hat?r g?n?lden!? Bu defa kahveci Kemal, Salim?e yar? k?zarak kar??t? s?ze: ?Bak Salim, hat?r g?n?l ile i?lerin yap?ld??? ?lkemizi g?r?yorsun. Her ?ey Arap sa??... Kanun nizam var ama i?lemiyor! Niye? ??ler day? ve amcalarla yap?ld??? i?in! Ama burda milyonlarca yabanc? da ya??yor. D???n ki bu i?i amca day? ile yapt?lar. Bu memleketin hali ne olur?? Salim bu defa ikna olur gibi ?Oras? da ?yle ama biz yapamay?z abi... Bizde hat?r g?n?l, gelenek ve k?lt?r ?ok ?nemli? dedi. Yine Kemal ?Abi bir kere hat?r g?n?l, gelenek meselesini kanunlarla kar??t?rmayacaks?n. Bunlar ayr? ?eyler. Geleneklerle halledilen, kanunlarla halledilmez ve kanunlarda ge?mez. Bizim anlamad???m?z veya anlamak istemedi?imiz bu. Y?llard?r bu ?lkedeyiz, baz? uyulmas? gereken ?eylere uymak zorunday?z. Birlikte ya?amak i?in bu ?art! ? deyince Salim iyice yumu?ayarak ?Yahu memur aniden ?yle deyince kald?ramad?m. Yapmamam gerekirdi asl?nda? dedi. Kahveci Kemal bu kez yar? g?lerek ve biraz da Salim?e tak?larak ?Arkada?lar, Salim?in ikna olmas?n?n ?erefine gelecek ?aylar benden? dedi ve kahkahalar aras?nda yeni ?aylar? getirmek i?in oca?a gitti.
?rfan Erdo?an/Almanya
ÖNCEKİ HABER

aman doktor

SONRAKİ HABER

Yüzlerce geyik öldüren avcıya hapis ve ayda 1 kez Bambi izleme cezası

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa