08 Eylül 2007 00:00

Loach?un son filmi yeni tart??malara gebe

Ken Loach?un Venedik Film Festivali?nde ?d?l alan son filmi ?It?s A Free World?, ?ngiltere?de ya?ayan g??men i??ilerin ?ok k?t? olan ya?am ko?ullar?na dikkat ?ekiyor.

Paylaş

Ken Loach?un Venedik Film Festivali?nde ?d?l alan son filmi ?It?s A Free World?, ?ngiltere?de ya?ayan g??men i??ilerin ?ok k?t? olan ya?am ko?ullar?na dikkat ?ekiyor.
Usta y?netmen Ken Loach?un Britanya h?k?metinin g??men i??ilere uygulad??? anlams?z ticaret yasalar?na ve g??menlerin sahip oldu?u k?s?tl? sa?l?k ve g?venlik olanaklar?na dikkat ?eken son filmi ?It?s A Free World (?zg?r Bir D?nya)?, Venedik Film Festivali?nde Alt?n Aslan ?d?l??ne lay?k g?r?ld?.
The Observer gazetesine verdi?i r?portajda Ken Loach, son filmiyle ?ngiltere?nin ucuz i?g?c?n? olu?turan yabanc? uyruklu i??ilerin ya?am m?cadelelerine dikkat ?ekmek ve zaten zor ko?ullar alt?nda ya?ayan g??menlerin hayat?n? daha da zorla?t?ran baz? Britanya yasalar?n? protesto etmeyi ama?lad???n? s?yl?yor ve ekliyor: ?Biz ?lkemizin ?al??ma altyap?s?n? par?al?yoruz. Fabrikalar?m?zda, s?permarketlerimizde, tar?m ve sanayi sekt?rlerinde ?al??an i??ilerin ne g?venlikleri ne de s?z s?yleme haklar? var. ?nsanl?k iki cephede de g??men i??ileri kaybediyor. Britanya h?k?meti, g??men i??i g?c?n? g?z ard? ederken i??ilerin ana vatanlar? ?retkenliklerinin en fazla oldu?u ?a?da vatanda?lar?ndan faydalanam?yorlar. Bu durumda biz, bir s?permarketten al??veri? yaparken ya da bir bina in?a ettirirken bu vahim tablo hakk?nda d???nmek ve bu durumun d?zelmesi i?in fikirler ?retmek zorunday?z. Umar?m bu film, insanlar? nas?l bir toplum yaratt???m?z hakk?nda d???nmeye iter.?
Film, gen? ve yaln?z bir kad?n olan Angie?nin ya?am?n? merkez alarak Do?u Londra?da ya?ayan g??men i??ilerin ya?ad??? zorluklar? anlat?yor:
Angie, sahip oldu?u bar?n arkas?ndaki bir mekanda i? bulma kurumu a?m??, kendisine ba?vuran g??men i??ileri in?aat ?irketlerine ve giyim fabrikalar?na y?nlendiren, 11 ya??ndaki o?luna tek ba??na bakmaya ?al??an bir i? kad?n?d?r. Ancak bir in?aat firmas? yetkilileri, yapt?rmakta oldu?u bina bitince Angie arac?l??? ile ba?lant? kurdu?u i??ilere ?cretlerini ?demeden izlerini kaybettirirler. Angie, eme?inin kar??l???n? alamam?? k?zg?n i??iler ile tek ba??na m?cadele etmek zorunda kalm??t?r ve kendisi ile o?lunun hayatlar? tehlikededir. Bu olaydan sonra Angie, kendisi ile bir vicdan muhasebesine giri?ir ve daha ?nce i??ilere yapt??? haks?zl?klardan dolay? pi?manl?k duymaya ba?lar. Filmde Angie rol?n? oynayan aktrist Kierson Wareing, performans?yla g?z dolduruyor.
??t?s A Free World?, Loach?un Cannes Film Festivali?nde Alt?n Palmiye ?d?l??n? alan The Wind That Shakes the Barley? filmiyle birlikte, y?netti?i en politik filmlerden biri. Film, bu ay?n sonunda ?ngiltere?de Kanal 4 arac?l??? ile televizyon izleyicisiyle bulu?acak. (K?LT?R SERV?S?)
ÖNCEKİ HABER

SU

SONRAKİ HABER

AB'den İngiltere'ye "Anlaşma yoksa sınır var" baskısı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa