SU

 • D?nyan?n ona y?kledi?i ac?lar? sineye ?ekerek ya?ad?? G??e bakt? can?n?n her yand???nda, y?ld?zlara uzand? ve her uzan?p tuttu?u y?ld?z? koynunda saklad?. Bir bebek gibi sar?p sarmalad?? G?l vaktinde uyand??


  D?nyan?n ona y?kledi?i ac?lar? sineye ?ekerek ya?ad?? G??e bakt? can?n?n her yand???nda, y?ld?zlara uzand? ve her uzan?p tuttu?u y?ld?z? koynunda saklad?. Bir bebek gibi sar?p sarmalad?? G?l vaktinde uyand?? Yaln?zl???n? bir ?arap gibi ya?am?n arka odalar?nda demlendirdi. Yaln?zl???n?n kavurucu alaz?nda g?l i?ledi, da?lardan r?zgar toplad?? ?Ellerim? dedi, ?ellerim, g?zel i?ler i?in yarat?ld??; yaralar? sa?altmak i?in, g?ne?i ve g?l? toplamak i?in? B?t?n bir ?m?r biriktirdiklerini sele vermek, topra?a g?mmek i?in erken dedi, yaralay?m dedi, yaln?z?m... Ah evet ?ok yaln?z?m dedi? Yaral? bir ceylan gibi kaya kovuklar?nda sa?altt? yaras?n? yaraya tuz basmak gibi, yaln?zl???n? karanl?kta bo?mak gibi? Sonra, evet sonra... Yol bitti?

  Ah, bu benim ellerim
  G?l i?lerken bir uyanma vaktine
  R?zgar toplad?m da?lardan
  G?md?m topra?a, senin yerine

  Sevgilim, k?l?? bal???m, gece yar?lar?m
  Ula??lmaz bir ?topya
  Kadar?m. G?zelim. Yaral?y?m?
  Bir yol bitiyor. Bitti!
  Sen barda?a d?k?l?nce...

  ?ar??larda, tezgahlara k?? erken iner, ama babam mahcup bir ?ocuk edas?yla sokulur anneme
  ?Han?m, ?ar??larda, tezgahlarda bahar sat?lsa? derdi. Soban?n etraf?na k?melenmi? biz, d?rt karde? anlamadan bakard?k babam?n g?zlerine, o devam ederdi m?r?lt?l? sesiyle anneme: ?Bu k?? da ?etin ge?iyor?? Babam, ?etin ge?en k?? sabahlar? ellerinde simitlerle girerdi kap?dan, sonra ellerini sobaya uzat?p ?s?t?rken yine seslenirdi anneme: ?Han?m, bahar? sat?n al?p gelece?im sana bir g?n simit?iden.? O zamanlar ?ocuk akl?m?zla, babam?n k??? ?ld?rmeyi neden bu kadar sevdi?ini bilmezdik, bilmezdik ellerindeki nas?rlar?n can?n? ne denli ac?tt???n?. Oysa bilirdim babam bir kar?ncay? bile ?ld?rmeye k?yamazd?? Beni uzun k?? gecelerinde yan?na oturtur derdi ki; ?O?ul, ?ld?rmek h?ner de?ildir, h?ner ya?atmakt?r?? Babam? ?ocuk d??lerimde imledim? Onu kaybettikten sonra? Y?llarca? O benim babamd?; k??lar? sevmeyen, bahara sevdal?; o benim babamd? ve ?benim babam aslan gibi bir adamd?? bak??lar? bize bahar satard?.

  Bahar satar?m dese bir t?ccar
  Sizi sevmemden belli inan?r?m
  Ceketimi d??melerim simit?iler ba??r?rsa
  Tepinse ?st katta bir ?ocuk
  ?ki saat korna ?alsa bir z?ppe
  Ad?m? seslese m?ba?ir. ?nanmasan?z da
  ?ld?rd?m, d?n gece yapt?m bunu
  Nas?l oldu bilmem ?ld?rd?m i?te
  Ko?tum yal?nayak size geldim

  Babam? anlat?n bana?.

  ?iirler, de?erli ?air M. Mahsun Do?an?a aittir. ?imdilerde yay?nlanm?? olan (Boyut Yay?nlar? taraf?ndan) yeni ?iir kitab? ?Sanki Yaln?zd?m? kitab?ndan al?nt?lard?r. Metinlerse onun oylumlu, birbirinden etkileyici ?iirlerini okurken y?re?imden ve kalemimden d?k?lenlerdi?
  Siz de okuyun. Biliyorum seveceksiniz.
  Selma A?abeyo?lu
  www.evrensel.net