Bakan i??ileri ??ld?rtt?

?al??ma Bakan? Faruk ?elik, i? kazalar?n?n ya?and??? 2 tersanede inceleme yapmak ?zere Tuzla?ya geldi. S?z verdi?i halde i??i sendikas?yla g?r??meyen ?elik, in?celemelerde eksiklikler g?rd?klerini belirterek...


?al??ma Bakan? Faruk ?elik, i? kazalar?n?n ya?and??? 2 tersanede inceleme yapmak ?zere Tuzla?ya geldi. S?z verdi?i halde i??i sendikas?yla g?r??meyen ?elik, in?celemelerde eksiklikler g?rd?klerini belirterek ?Bunlar? geli?en T?rkiye ?artlar?nda son derece normal kar??l?yoruz? dedi. Bakan?n bu tavr? o?lunu i? kazas?nda kaybeden tersane i??isinin tepkisini ?ekti.
?elik tersanelerde ilk olarak i? kazas?nda ya?am?n? yitiren i??iler yerine, tersanede ?len ta?eron firma sahibi Subutay Sosyal??n ailesini ziyaret etti. Limter-?? Sendikas??n? ziyaret edece?i s?z?n? veren bakan, bunun yerine en son i? kazas?n?n ya?and??? Desan Tersanesi?ne gitti. ?elik, gazetecilerin izlenimlerini sormas? ?zerine tersaneyi ve ?nlemleri be?endi?ini s?yledi. ?elik daha sonra, Torgem Tersanesi?ne ge?erek incelemelerde bulundu. Ziyaret s?ras?nda gazetecilerin i?eri girmesine izin verilmedi.
Yanl?? y?nlendirme
Bakan?n sendikay? ziyaret etmemesi ?zerine Limter-?? Genel Sekreteri Kamber Sayg?l?, ?elik?in yan?na gelerek ?yanl?? y?nlendirildi?ini, i? kazalar?n?n tamir gemilerinde oldu?unu, gezdi?i yerlerde genelde i? kazas? ya?anmad???n?? s?yledi. Sayg?l?, Bakan ?elik?e i??ilere sigortalar? olup olmad???n? sormas?n? talep ederek ?tersanelerde ta?eronlu?un kanunsuz bir ?ekilde i?ledi?ini? belirtti. Kamber Sayg?l?, ?tersane sahiplerinin, ?l?mlerin i??ilerin cahilli?inden ya?and???n? iddia etti?ini, i??ilerin su?land???n?? dile getirdi.
Bakan Faruk ?elik de ?bir y?nlendirmeden bahsetmenin son derece yanl?? oldu?unu? ileri s?rd?. ?elik, sorunlar?n bakanl?k?a bilindi?ini savundu.
Ta?eronluk sistemi
Faruk ?elik, sorunlar?n en ?nemlisinin ta?eronluk sisteminin getirmi? oldu?u s?k?nt?lardan kaynakland???n? belirterek, i??i-i?veren ve sendikalarla beraber bu sorunun ??z?m?n?n birlikte de?erlendirilece?ini s?yledi.
Hangi sebepten olursa olsun 15 g?n i?inde 5 i??inin hayat?n? kaybetmesinin kar??s?nda herkesin duyarl? olmas? gerekti?ini belirten ?elik, bakanl?k olarak olaylara duyarl?l?klar?n?n devam edece?ini bildirdi.
?elik, ?Torgem Tersanesi?nin AKP Milletvekili Ali Torlak??n karde?ine, Desan Tersanesi?nin de eski Milletvekili Cengiz Kaptano?lu?na ait oldu?unu?nun ifade edilmesi ?zerine, vefat olaylar?n?n ilk ve sonuncusunun bu tersanelerde ya?and???n?, her yere gitmesinin ve herkese u?ramas?n?n m?mk?n olmad???n?, ?nemli olan?n sorunu ??zmek oldu?unu dile getirdi.
Her ?eyi yapm??lar!
Faruk ?elik, Tuzla tersaneler b?lgesinde ya?anan ?l?m olaylar?yla ilgili olarak 2 i? m?fetti?ini g?revlendirdiklerini ve m?fetti?lerin ?al??malar?n? s?rd?rd?klerini bildirdi.
?elik, Gemi ?n?a Sanayicileri Birli?inin (G?SB?R) binas?nda da a??klama yapt?. Bakanl???n?n yetkileri ?er?evesinde, t?m denetim ve e?itim konular?nda yap?lmas? gerekenleri t?m i?letme ve tersanelerde yerine getirdiklerini iddia eden ?elik, s?zlerini ??yle s?rd?rd?: ?Tefti?ler sonucu tespit edilen hususlar var. ?rne?in elektrik, hava bas?nc? ve yang?nla ilgili baz? bulgular var. Bunlar? geli?en T?rkiye ?artlar?nda son derece normal kar??l?yoruz ama bunlar?n ?l?mlere d?n??mesi son derece ?z?c? bir hadisedir.?
???i tepki g?sterdi
?elik?in konu?mas? s?ras?nda salonda bulunan Hakk? Demiral adl? bir tersane i??isi s?z alarak, kendisi gibi tersane i??isi olan 20 ya??ndaki o?lunu 2005 Aral?k ay?nda ya?anan i? kazas?nda kaybetti?ini, ?sistemin aksayan en b?y?k y?n?n?n ta?eronla?ma oldu?unu? s?yledi. Demiral, tersanelerin kendi kadrosundakilere e?itim verdi?ini, ancak kaza ge?irenlerin y?zde 99?unun ta?eron i??i oldu?unu, ??? Kanunu?nun tersane sahipleri taraf?ndan ihlal edildi?ini, gemilerin ana yap?m?n? ta?eronlara vermenin yasalara ayk?r? oldu?unu? belirtti. O?lunun ?l?m?nden sonra a??lan davada sorumlulara 2 y?l hapis cezas? verildi?ini, bunun da 14 bin YTL para cezas?na ?evrildi?ini anlatan Demiral, bu durumun ac?lar?n? daha da b?y?tt???n? kaydetti.
Bunun ?zerine, Bakan ?elik, ?Ate? sizin y?re?inize d??m??, bir anlamda bizim y?re?imize... Onu payla?mak i?in bakanl???m?n ilk seyahatinin size y?nelik oldu?unu, buradaki olumsuzluklara d?n?k bir seyahat oldu?unu bilmenizi istiyorum? iddias?nda bulundu. (???? SEND?KA SERV?S?)
www.evrensel.net