Fotoğraf: Evrensel

Aky?l i??ileri Diyarbak?r?a d?nd?

Diyarbak?r?dan Ankara?ya gelerek sorunlar?na ??z?m arayan Aky?l Tekstil i??ileri, ?nceki gece Diyarbak?r?a d?nd?ler.
Ankara?da milletvekilleri, ?e?itli kurumlar ve kitle ?rg?tleri ile ...


Diyarbak?r?dan Ankara?ya gelerek sorunlar?na ??z?m arayan Aky?l Tekstil i??ileri, ?nceki gece Diyarbak?r?a d?nd?ler.
Ankara?da milletvekilleri, ?e?itli kurumlar ve kitle ?rg?tleri ile g?r??meler yapmak isteyen Aky?l i??ileri, pazar g?n?nden itibaren T?rk-?? Konferans Salonu?nda kal?yorlard?. D?rt g?n s?ren Ankara ziyaretlerinde i??iler, ancak DTP?li milletvekilleriyle g?r??ebildiler. Meclis?te bir g?r??me yapan i??iler, milletvekillerinin, ?Meclis kapan?yor, bir ay boyunca bu a??dan yapacak bir ?ey yok. Hepimiz de se?im b?lgelerimizde olaca??z. Meclis a??l?r a??lmaz, sorunlar?n?z? g?ndeme getirece?iz? s?z?yle kar??la?t?lar.
???iler, ?nceki g?n sabah ise ?al??ma ve Sosyal G?venlik Bakan? Faruk ?elik ile g?r??t?ler. ???iler, bu g?r??meden olumlu ayr?ld?klar?n? belirterek ?Bakan bize sorunlar?m?zla ilgilenece?ini s?yledi. Bakanl???n bu konuda sorumlu?u oldu?unu, bu sorunu ??zmek i?in u?ra?aca??n? s?yledi? dediler.
Bu g?r??melerin ard?ndan i??iler, T?rk-???te bir araya gelerek ne yapacaklar?n? tart??t?lar. Toplant? sonucunda i??iler, Diyarbak?r?dan d?nmeye karar verdiler.
TEKS?F Diyarbak?r ?rtibat B?ro Sorumlusu Aziz B?r??n, siyasilerden s?zler ald?klar?n?, bu s?zlerin takip?isi olacaklar?n? s?yledi. B?r??n, Ankara ziyaretlerinin k?smen olumlu ge?ti?ini, ancak yanl?? bir zamanda ger?ekle?tirildi?ini belirterek, ??n?m?z k??, bayram geliyor, okullar a??l?yor. ???i arkada?larla konu?tuk, ?imdilik d?nmek gerekti?ine karar verdik? dedi. Ancak sorunlar?n?n ??z?m? i?in yetkililere bir bu?uk ayl?k bir s?re tan?d?klar?n? belirten B?r??n, ?E?er bir bu?uk ay i?inde bir ??z?me ula?amazsak, bu sefer t?m i??iler Ankara?ya gelece?iz? dedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net