SE-NA?n?n i?i bo?alt?l?yor

2004 y?l?ndan bu yana m?cadele eden SE-NA Tekstil i??ileri, patron aleyhine i?e iade, alacaklar?n?n ve tazminatlar?n?n ?denmesi i?in a?t?klar? davalar?n t?m?n? kazand?.


2004 y?l?ndan bu yana m?cadele eden SE-NA Tekstil i??ileri, patron aleyhine i?e iade, alacaklar?n?n ve tazminatlar?n?n ?denmesi i?in a?t?klar? davalar?n t?m?n? kazand?. Ancak i?letme sahibi, ?irketin irtibat b?rosu adresini bir markette g?sterince, i??ilerin haklar?na dair noterden ?ektikleri ihtarlar muhatap bulamad?.
Yakla??k 130 i??iyi ilgilendiren bu kanuni t?kan?kl?k s?rerken SE-NA ?irketler Toplulu?u Ba?kan? Ataullah Arvas, el alt?ndan i?letme i?erisindeki makinelere m??teri ar?yor. Fabrika i?erisinde kuma? boyama makinesi olarak bilinen TOR adl? makineyi el alt?ndan sat??a ??karan Arvas, 1.5-2.5 Milyon YTL aras?nda m??teri ar?yor. ?u an ba?ka bir isimle faaliyet g?steren ve kiralanan i?letme i?erisinde ?al??an i??ilerden edindi?imiz bilgiye g?re iki al?c? ile g?r??en Arvas, i??ilerin alaca??n? ?demekten ka??n?rken fabrikada bulunan di?er makineleri ise hurda fiyat?na satmak i?in harekete ge?ti. ???iler h?l? alacaklar?na ili?kin resmi bir muhatap bulamazlarken, i??ilerin avukat? Mehmet Can, arazisi ile birlikte i?letmenin t?m mallar?na ihtiyati tedbir kondu?unu ve ?ikayette bulunduklar?n? belirtti. Aksi bir geli?me halinde i?veren aleyhinde tutuklama karar? al?naca??n? belirten Can, i??i haklar? do?rultusunda kanunun ?ng?rd??? t?m imkanlar? kulland?klar?n? belirtti. T?m giri?imlerimize ra?men a??klama yapmaktan ka??nan Arvas, i??i alacaklar?na y?nelik ?deme konusunda herhangi bir giri?imde de bulunmu? de?il. (Tokat/EVRENSEL)
Murat G?ne?
www.evrensel.net