Kazda?? i?in birle?iyorlar

Kazda???nda siyan?rle yap?lmak istenen alt?n madencili?ine kar?? y?rede ya?ayanlar?n m?cadelesi geli?iyor. Kazda???n?n eteklerindeki k?ylerde ilk olarak alt?n madencili?inin tart???l?p kararlar al?nd??? potla?-imece yeme?i...


Kazda???nda siyan?rle yap?lmak istenen alt?n madencili?ine kar?? y?rede ya?ayanlar?n m?cadelesi geli?iyor. Kazda???n?n eteklerindeki k?ylerde ilk olarak alt?n madencili?inin tart???l?p kararlar al?nd??? potla?-imece yeme?i etkinlikleri birbiri ard? s?ra ger?ekle?tirilmeye devam ediliyor.
?anakkale?nin Ayvac?k il?esi, K???kkuyu, Bah?edere ve ?evre k?ylerinde oturan halk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl????na Bilgi Edinme Yasas??na dayan?larak g?nderecekleri dilek?elerde Bah?edere k?y?nde Global Madencilik taraf?ndan maden arama faaliyetleri kapsam?nda sondaj yap?ld???na dikkat ?ekiyorlar.
Dilek?ede, sondaj faaliyetlerinin ?evre sa?l??? ve canl? ya?am? a??s?ndan ta??d??? riskere vurgu yap?larak; ?Bizler, ?ocuklar?m?z?n gelece?ini yok edecek, topra??m?z?, i?me, kullanma ve yeralt? sular?m?z? kirletecek, b?lgemizin do?as?n? telafisi olanaks?z bi?imde olumsuz y?nde etkileyecek, ya?ad???m?z yerleri ya?anmaz hale getirerek bizi g??e zorlayacak olan maden i?letmecili?inin yap?lmas?na kar?? ??k?yoruz? g?r??leri dile getiriliyor.
Dilek?ede ayr?ca, alt?n madeni ile ilgili arama ve i?letme ruhsat? ile i?letme izninin verilip verilmedi?inin bilgisi sorgulan?rken, verilmi? olan ruhsat ve izinlerin geri al?nmas? isteniyor.
?irketiyle bir araya geldiler
Bah?edere k?y?nde ger?ekle?en imece yeme?inde y?redeki alt?n madencili?i tart???larak etkinli?e gelen pek ?ok ?evreci ile k?yl?ler el ele vererek y?reye sahip ??kmak karar? i?in dava a?ma karar? al?nd?. Yeme?e Marmara ?evre Platformu (MAR?EP),TEMA, Troya-?DA Platformu, Ekolojik Ya?am? Destekleme Derne?i (BU?DAY), K?rfez Aktif Kad?nlar Koop. gibi kurum temsilcilerinin yan? s?ra, turizmciler, zeytinciler ve maden aramas?n? ger?ekle?tiren Global Madencilik sahibi ve ?al??anlar? da kat?ld?.
MAR?EP bile?eni ?mece Evi S?zc?s? ?smail Yenig?n alt?n madencili?i nedeniyle Kazda???n?n tek dal?n?n dahi zarar g?rmesini istemediklerini, iznin hemen iptalini isteyeceklerini dile getirdi.
Emekli avukat Mehmet ?ngen?in ?nerisi ile Bah?edere k?yl?leri, muhtarlar? Ahmet Ergin?in aktif kat?l?m? ile toplu dava dilek?esi olu?turma karar? alk??larla kar??land?.
K???kkuyu Bah?edere K?y? Muhtar? Ahmet Ergin, ?Zeytin Yasas??na g?re zeytinlik s?n?r?na 3 km?den daha yak?n bir alana zeytin ya?? fabrikas? d???nda herhangi bir sanayi kurulu?u kurulamaz, maden ocaklar?na izin yok. K?y?n i?me suyu kayna??n?n ?st k?sm?nda sondaj faaliyetlerini s?rd?r?yor madenci ?irket. ??me ve kullanma suyumuz kirlenecek? dedi.
Alt?n madeninin sahibi Hasan G?la?t? ise hi?bir a?aca zarar vermek istemediklerini ileri s?rerek, zaten kestikleri a?ac?n paras?n? orman i?letmesine ?dediklerini iddia etti.
?te yandan, Kazda???n?n eteklerinde bulunan ?an Belediyesi?nin giri?imleri ile alt?n madencili?ine kar?? m?cadeleyi ?n plana ??karmak ?zere ?Kazda?? Yerel Y?netimler Birli?i? adl? bir olu?um geli?tirme ?abalar?n?n s?rd??? bildirildi. (?zmir/EVRENSEL)

Y?zlerce maden ruhsat?

Kazda???n?n y?zde yetmi?lik b?l?m? ?anakkale s?n?rlar? i?inde kal?yor. Kazda?? ve eteklerinde onlarca ?irkete y?zlerce maden arama ve i?letme ruhsat? verildi?i dile getiriliyor. Orman M?hendisleri Odas? eski Genel Ba?kan? Salih S?nmez???k da,
Kazda???nda 400 ayr? noktada maden arama ruhsat? verildi?ini belirtiyor.
Bal?kesir s?n?rlar? i?inde kalan Kazda???n?n y?zde otuzluk b?l?m? ise milli park ilan edilmi? durumda. Buna ra?men milli park?n 1/3?l?k b?l?m?nde madenciler maden i?letme ruhsat? alm??lar. ?anakkale?de il?eler ve k?yler dahil yakla??k 500 bin ki?i ya??yor ve hemen t?m n?fus i?in i?me kullanma tar?msal su kayna?? Kazda??.
?zer Akdemir
www.evrensel.net