Patronlara ihale ?oku

Medyadaki tekelle?menin ?s?n?rda? oldu?u, Rekabet Kurulu taraf?ndan kabul edildi. Turgay Ciner?in el konulan Merkez grubu ?irketleri Atv, Sabah ve di?er mallar?n sat??? i?in d?zenlenen ihaleye, Do?an grubu ve ?ukurova grubu ...


Medyadaki tekelle?menin ?s?n?rda? oldu?u, Rekabet Kurulu taraf?ndan kabul edildi. Turgay Ciner?in el konulan Merkez grubu ?irketleri Atv, Sabah ve di?er mallar?n sat??? i?in d?zenlenen ihaleye, Do?an grubu ve ?ukurova grubu giremeyecek.
Rekabet Kurulu, Merkez Grubu ?irket, mal, hak ve varl?klar?n?n TMSF taraf?ndan sat???nda, Do?an ve ?ukurova Gruplar?n?n ihalelere girmesine engel getirdi. Kurul, Do?an Grubunun televizyon, reklam yeri, prod?ksiyon, gazete, dergilerle ilgili, ?ukurova Grubunun ise ATV ve reklam yeri sat??? hizmetlerine ili?kin ihalelere girmesini sak?ncal? buldu. Ayr?ca, Do?an ve ?ukurova Grubu ?irketlerde ortakl??? bulunan di?er giri?imlerin ise ihaleyi kazanmalar? durumunda ortakl?k ili?kisine son vermesi gerekiyor.
TMSF, Din? Bilgin grubunun Merkez Grubu ?irket ve varl?klar?n?n sat???na ili?kin Rekabet Kurumu?na ba?vurarak, g?r?? istemi?ti. Rekabet Kurumu 2. Dairesi taraf?ndan haz?rlanan g?r??, Rekabet Kurulu taraf?ndan aynen benimsendi.
Rekabet Kurulu Ba?kan vekili Tuncay Song?r, bir gazetecinin, ?Rekabet Kurulunun ?n g?r???ne g?re, ?ukurova Grubu bir b?l?me teklife verebiliyor iken, bir tarafa teklif veremiyor, ancak ihale bir b?t?n olarak yap?lacak? diyerek, bunun ihalenin mevcut yap?s?na ayk?r? oldu?unu hat?rlatmas? ?zerine, ?Bizim dedi?imiz o kadar net ve a??k ki, herhalde ilgili otoritenin bunu dikkate almas? laz?m? dedi.
Bu arada TMSF?nin yapaca?? ATV-Sabah iktisadi b?t?nl??? sat???nda 1,1 milyar dolar muhammen bedel a??klan?rken, son tekliflerin 6 Kas?m, ihalesinin ise 7 Kas?m 2007?de yap?lmas? kararla?t?r?lm??t?. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net