08 Eylül 2007 04:00

Ankara?n?n resepsiyon gelene?i 3

Kamunun zirvesindeki iki kurum olan Genelkurmay ve ?ankaya, kendi ?kamusal alan? tariflerine uygun isimleri resepsiyonlar?na ?a??rd?lar

Paylaş

T?rkiye?de devletin zirvesini temsil eden kurumlarca ger?ekle?tirilen resepsiyonlar?n ?nemli bir ?zelli?i davet edilen ve edilmeyenlerin se?ili?indeki ?me?rula?t?rma? ve ?cezaland?rma? anlay???d?r.
Genelkurmay??n kriterleri
Genelkurmay Ba?kanl????n?n gerek askeri tesislere giri? izni, gerekse de resepsiyonlara davet a??s?ndan, k??la i?indeki askeri kurallar? ?a?r??t?ran uygulamalarla g?ndeme gelmi?tir. Bunlardan birisi, Nokta dergisinin kapa??na ta??d??? ve derginin kapat?lmas?na neden olan ?yeni and??? haberiyle tart???ld?. 8 Mart 2007 tarihli Nokta?n?n yay?mlad??? haberde, Genelkurmay?a ait oldu?u ?ne s?r?len bir ?akredite? listesine yer verildi. Habere g?re medya kurulu?lar? ve gazeteciler, TSK hakk?nda yazd?klar? ?eylere g?re ?g?venilir? ve ?g?venilmez? ?eklinde s?n?fland?r?ld?. Genelkurmay ?kinci Ba?kanl????na Kas?m 2006?da sunulan, hangi medya kurulu?lar? ile hangi gazetecilerin TSK ile ilgili haberleri izleyebilece?ini belirleyen, medya kurulu?lar? hakk?nda ayr?nt?l? de?erlendirmeler yapan ?ANDI?? ba?l?kl? belgede, bu ?me?rula?t?rma? ve ?cezaland?rma? anlay???, ?icazet verme? ve ?uygun g?rme? kavramlar? etraf?ndan tan?mlan?yordu: ?Akreditasyon kelimesi ?itimatname vermek?, ?g?venilir s?fat? vermek? anlamlar?na gelen Latince ?acreditus? kelimesinden t?remi?tir. Anlam?; ?resmi olarak yetkilendirmek, icazet vermek, uygun g?rmek?tir. Ayn? k?kten t?reyen ?credentials? kelimesi, ?kimlik kart?, itimatname, referans, ruhsat? gibi anlamlara gelmekte olup, ?press credentials? ibaresi de ?gazeteci kart?? anlam?nda kullan?lmaktad?r.? T?rk Silahl? Kuvvetleri?nde 28 ?ubat s?reciyle birlikte ba?lat?lan ve 10 y?ld?r d?zenli olarak s?rd?r?len medya kurulu?lar?na ili?kin ?g?venilirlik? de?erlendirmesinde, bas?n kurumlar? ve k??e yazarlar?na dair ayr?nt?lara yer veriliyordu.
Genelkurmay taraf?ndan yalanlanan bu belgenin izlerini ?a?r??t?ran uygulamalar yak?n tarihte de s?rd?. ?Yeni and???ta ad? ?TSK kar??t? gazeteciler? s?n?f?nda an?lan Sabah Gazetesi?nin Genel Yay?n Y?netmeni Ergun Babahan, Genelkurmay taraf?ndan bu y?l d?zenlenen 30 A?ustos resepsiyonuna davet edilmezken, AKP iktidar? ile uyumlu bir ?izgi izleyen eski Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Hilmi ?zk?k d?neminde, askerin d?zenledi?i resepsiyonlara ?a?r?lmayan Emin ??la?an, bu y?lki 30 A?ustos resepsiyonuna ?a?r?lanlar aras?ndayd?. Babahan??n ?a?r?lmamas?nda, and??ta kendisiyle ilgili d???len ?olumsuz? nota ek olarak, gazetesinin h?k?meti destekleyen yay?nlar?, ??la?an??n ?a?r?lmas?nda ise, ?h?k?met yanl?s? medyan?n ma?duru olan bir Mehmet?ik k??e yazar?? olarak alg?lanmas?n?n etkili oldu?u a??kt?.
G?l??n ve askerin resepsiyon tavr?
Genelkurmay ile ?nceki Cumhurba?kan? Sezer?in rezervlerine ra?men ?ankaya?ya ??kan AKP?li Abdullah G?l de, ayn? s?n?fland?rmay? kendisi a??s?ndan i?letti. Sezer?in, Nobel Edebiyat ?d?l? kazanm?? olmas?na ra?men Ermeni sorununa dair bir demeci nedeniyle K??k kap?s?n? kapatt??? Orhan Pamuk?un, G?l??n davetliler listesinde yer almas? bunun g?stergelerinden biriydi. Ayr?ca, Genelkurmay??n liste d??? b?rakt??? ?slami gazetelerin tamam? da G?l taraf?ndan K??k?teki resepsiyona davet edilenler aras?ndayd?. Genelkurmay Ba?kan? ve kuvvet komutanlar?n?n K??k?teki davetine kat?lmamalar?, genel olarak bir tav?r bi?iminde okundu. Cumhurba?kanl??? Bas?n B?rosu taraf?ndan resepsiyondan bir g?n ?nce yap?lan a??klamada, komutanlar?n resepsiyon g?n?, ?nceden belirlenmi? programlar?na ba?l? olarak Ankara d???nda olacaklar?n?n, ?Say?n Cumhurba?kan??na bildirilmi? oldu?u? belirtilse de, komutanlar?n program?nda yeni bir d?zenleme yaparak K??k?e gelmeyi tercih etmemi? olmas? da bir mesaj olarak alg?land?. K??k?teki davete gelenler aras?ndaki en ?st r?tbeli generalin, 28 ?ubat?ta Sincan?da tanklar? y?r?ten pa?a olmas? da ayr?ca manidard?.
Sezer?in, ?ankaya?daki resepsiyonlar?, ?kamusal alan? olarak adland?r?p, ?kamusal alanda t?rban olmaz? diyerek, ?e?li? ve ?e?siz? davetiyeler g?ndermesi, Ankara?da devletin zirvesindeki resepsiyonlar?n en temel ?zelli?ini ele veriyordu. Sezer?in bu yakla??m? da an?msanarak, G?l??n ve Genelkurmay??n resepsiyon tercihlerine bak?ld???nda, kamunun zirvesindeki iki kurumun da kendi a??lar?ndan subjektif ?kamusal alan? tarifi yapt?klar?, bu tarifi yaparken de asl?nda iki anlay???n birbiriyle dolayla bir m?cadele halinde olduklar? rahatl?kla s?ylenebilir. Her ikisinin ortak y?n? ise, davet listelerinin se?kin isimlerden olu?mas?, halka nispeten daha yak?n ki?i ve kurumlar?n bu liste hiyerar?isinde ?ayak tak?m?? stat?s?nde g?r?l?yor olmas?yd?. Devletin zirvesindeki iki kanad?n ?kamusal alan?lar?na ?cumhur? ancak, temsilcileri arac?l???yla dahil olabildi.

F?kra gibi bir an?

28 ?ubat 1997 m?dahalesiyle iktidardan d???r?len d?nemin Ba?bakan? Necmettin Erbakan, 28 ?ubat kararlar?n? imzalamamak i?in k?sa bir s?re diren? g?sterir. D?nemin ?silahs?z kuvveti? gibi ?al??an gazeteler de, 2 Mart g?n? ?Erbakan imzalam?yor? man?etleriyle ??karlar. Bu gerilim sonraki g?n de s?rer.
Ayn? g?n?n ak?am? bir resepsiyonda gazetecilerin, ?Bu muht?ra size kar??? dedikleri Erbakan, o bilindik ?slubuyla ?askerlerle uyum i?erisindeyiz? kar??l???n? verir.
D?nemin en sert pa?as? Orgeneral ?evik Bir, elinde kadehle Erbakan??n yan?na gelerek, ?Say?n Erbakan, her zaman askerlerle ayn? fikirdeyiz diyorsunuz. Ben arkada?lar?mla, bu resepsiyona gelmeden de g?r??t?m, biz sizinle hi?bir zaman hemfikir de?iliz? der. Erbakan da ?evik Bir?e d?nerek, ?Bu konuda da ayn? fikirdeyiz? yan?t?n? verir. (www.milligorus-forum.com)
(Bitti)
Haz?rlayan : Fatih Polat
Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
ÖNCEKİ HABER

D?nya i?gal bitsin istiyor

SONRAKİ HABER

Londra'da 1 milyon kişi Brexit'e karşı yürüdü

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa