D?nya i?gal bitsin istiyor

?ngiliz Yay?n Kurulu?u BBC?nin 22 ?lkede 23 bin ki?inin kat?l?m?yla yapt??? dev anketin sonu?lar?, d?nya n?fusunun y?zde 67?lik ?o?unlu?unun ABD liderli?indeki i?gal g?c?n?n bir y?l i?inde Irak?tan ?ekilmesini istedi?ini ortaya koydu.


?ngiliz Yay?n Kurulu?u BBC?nin 22 ?lkede 23 bin ki?inin kat?l?m?yla yapt??? dev anketin sonu?lar?, d?nya n?fusunun y?zde 67?lik ?o?unlu?unun ABD liderli?indeki i?gal g?c?n?n bir y?l i?inde Irak?tan ?ekilmesini istedi?ini ortaya koydu.
Anket sonu?lar?, ?yabanc? askerin g?venlik ?artlar? olgunla??ncaya kadar Irak?ta kalmas?n?? savunanlar?n d?nya genelindeki oran?n?n y?zde 23 oldu?unu g?sterdi. Kat?l?mc?lar?n y?zde 49?u ?ABD?nin Irak?ta s?rekli askeri ?sler bulundurmak niyetinde oldu?unu? d???n?rken, y?zde 36?s? ise ?Irak?ta istikrar?n sa?lanmas?n?n ard?ndan b?t?n kuvvetlerini ?ekece?ini? inan?yor.
Anketin sonu?lar?na ra?men Irak?taki Amerikan askerlerinin komutan? Orgeneral David Patraeus ise, gelecek y?l da Irak?taki asker say?s?n?n muhafaza edilmesinden yana oldu?u, ocaktan itibarense sadece 4 bin askerin ?ekilmeye ba?lamas?n? kabul edebilece?i ileri s?r?ld?.
ABD?li New York Times gazetesi, ?Amerikan Kongresi?ne bu pazartesi ile sal? Irak?taki askeri durum konusunda bilgi verecek Petraeus, Kongre?deki brifing s?ras?nda ocaktan sonraki d?nemde de Irak?taki Amerikan askeri say?s?n? 130 bin civar?na indirilebilmesi olas?l???n? g?r??ece?ini, ancak kendilerini baharda asker ?ekmeye zorlayacak bir tarihin alt?na imza atmak konusunda da ?ekinceli oldu?unu? yazd?.
Amerikal?lar da ?ekilme istiyor
ABD?de vatanda?lar?n y?zde 61?lik kesimi ise, ?askerlerinin bir y?l i?inde ?ekilmesini? istiyor. Y?zde 24?? hemen ?ekilmekten, y?zde 37?si bir y?ll?k bir takvim ?er?evesinde ?ekilmekten yana oldu?unu g?sterdi.
Irak?taki i?gal ?koalisyonu?nu olu?turan di?er ?lkelerden ?ngiltere?de halk?n y?zde 65?i, G?ney Kore ve Avustralya?da y?zde 63?? askerlerinin bir y?l i?inde Irak?tan ?ekilmesinden yana g?r?? bildirdi.
Sonu?lar ?zellikle M?sl?man ?o?unluklu ?lkelerin, ABD?nin Irak?tan ?ekilmesi konusunda ?son derece istekli? oldu?unu g?sterdi. ABD?nin hemen ?ekilmesini isteyen ?lkeler aras?nda y?zde 65 ile Endonezya, y?zde 64 ile T?rkiye ve y?zde 58 ile M?s?r ?ne ??kt?.
Latin Amerika ?lkelerinden Brezilya (y?zde 54) ve Meksika da (y?zde 68) hemen ?ekilmeyi destekleyen ?lkeler aras?nda. ABD?nin derhal ?ekilmesi fikri Fransa?da y?zde 34, Almanya?da y?zde 33, ?ngiltere?de y?zde 27 ve ?talya?da y?zde 28 oranlar?nda destek buldu. ?spanya?da ise bu oran y?zde 47?ye ??k?yor.
Ara?t?rmac?lar, d?nyada ABD?nin Irak?ta s?rekli ?sler tutmay? d???nd???ne ve planlad???na dair yayg?n bir g?r???n bulundu?unu a??klad?. ABD?nin t?m?yle ?ekilme plan?na ?o?unlukla inanan ?lke say?s?n?n ise 5 (?in, ?ngiltere, Kenya, Avustralya ve Nijerya) oldu?u ??renildi. (DI? HABERLER)

Rakamlarla T?rkiye ve i?gal

BBC?nin d?zenledi?i anketin T?rkiye?de uygulanmas? s?ras?nda kat?l?mc?lara ABD ve i?gal askerlerinin Irak?tan ?ekilmesi i?in hangi zamanlamay? uygun bulduklar? soruldu. Kat?l?mc?lar?n y?zde 64?? ABD?nin hemen ?ekilmesini isterken, bir y?l i?inde ?ekilmeyi destekleyenler y?zde 15 oldu. Halk?n y?zde 9?luk b?l?m? bu konuda fikir beyan etmedi.
ABD ve AB kar??tl??? art??ta
Bu arada Alman ?Marshall Fonu?nca ABD ve Avrupa?da her y?l ger?ekle?tirilen ??Transatlantik E?ilimler?? ara?t?rmas?n?n 2007 y?l? sonu?lar?, T?rkiye?nin ABD ve AB kar??tl???n?n artt???n? da g?z ?n?ne serdi. Transatlantik E?ilimler 2007 Raporu, T?rkiye?deki Amerikan kar??tl???n?n y?kselmeye devam etti?ini g?steriyor.
?kili ili?kilerdeki y?pranman?n esas sorumlusu olarak da Bush g?sterildi. Ara?t?rmaya g?re, T?rkiye ?srail?den de uzakla?t?. T?rklerin AB kar??tl??? da t?rman??ta. Ara?t?rman?n k?resel sonu?lar?na gelince, Amerikal?lar?n y?zde 88?i enerji ba??ml?l???ndan, Avrupal?lar?n y?zde 85?i k?resel ?s?nmadan kayg?l?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net