ZEUS SUNA?I

 • Ba?tanr? Zeus; art?k Kazda???n?n doruklar?na konu?lan?p kar?s? Hera ve k?z? Atena?dan uzak, oradan g?nl?nce y?nlendirmeye ba?lad? Troya sava?lar?n?. Sava? g?c?yle ?nl? komutan Ahilleus da, Yunanistanl? ordular?n ba?? Agamemnon?a ...


  Ba?tanr? Zeus; art?k Kazda???n?n doruklar?na konu?lan?p kar?s? Hera ve k?z? Atena?dan uzak, oradan g?nl?nce y?nlendirmeye ba?lad? Troya sava?lar?n?. Sava? g?c?yle ?nl? komutan Ahilleus da, Yunanistanl? ordular?n ba?? Agamemnon?a ?ok ?fkelenip sava?tan ?ekilmi?ti. ??nk? g?z? doymaz diye tan?mlad??? Agamemnon; sevgilisi g?zel Briseis?i elinden alm??t?. Bu y?zden anas? tanr??a g?zel Tetis?i Zeus?un yan?na g?nderdi ve kendisi sava?? kat?lmad?k?a Yunanl?lar? hep yenilgiye u?ratmas?n? istedi. Ba?tanr? da eski g?za?r?s?, aya?? g?m?? halhall? Tetis?i k?ramad?; bu y?zden Troyalar?n Yunanl?lar kar??s?nda hep yengi ?st?ne yengi kazanmalar?na ?nayak olmaya ba?lad?... Tanr?lar?n bir k?sm? Troyal?lar?n, bir k?sm? da Yunanl?lar?n taraf?n? tutuyordu. Hepsi de tuttuklar? taraf?n askerlerini, birbirleriyle k?yas?ya vuru?malar? i?in habire k??k?rt?yorlard?. Sava? s?ras?nda ba?? dara d??en se?kin komutanlar? gerekti?inde kurtarmaya ?al???yorlard?. Ama en ate?li k??k?rt?c? tanr?lar, Zeus?un kar?s? tanr??a Hera ile k?z? Atena?yd?. Troyal?lar?n yokedilmesi i?in ellerinden geleni esirgemiyorlard?...
  ??te gene Yunanistanl?lar?n zor duruma d??t??? bir ??le vakti Hera?yla Atena, Kazda???ndan sava?? y?nlendiren Zeus?tan gizli olarak, alt?n yeleli atlar?n u?urdu?u sava? arabalar?na bindiler. Y?ld?zlar?n aras?ndan d?rtnala Troya?ya do?ru yola koyuldular. Onlar? ossaat g?ren Ba?tanr? Zeus, haberci tanr??a ?ris?le hemen Olimpos?a geri d?nmeleri buyru?unu g?nderdi. Buyru?u alan Hera, kocas? Zeus?un ?fkesini bildi?inden, hemen k?z? Atena?ya d?n?p; ?Aman k?z?m, ?u ?l?ml? insanlar i?in Zeus?la kanl? b??akl? olmaya de?mez! ?len ?ls?n, kalan kals?n! Boyun e?sinler kaderlerine!. .Zaten Zeus?un istedi?i de o de?il mi? B?rakal?m g?nl?nce saltanat?n? s?rd?rs?n. Hem bizim ?st?m?zde, hem ?l?ml?ler ?st?nde...? dedi bir ??rp?da ve alt?n yeleli atlar?n? gerisingeri, Olimpos?a do?ru ?evirdi...
  Zeus baba ?ok i?erledi k?z?yla kar?s?n?n bu davran???na... Hemen atl? arabas?na atlay?p Kazda???n?n Gargaros tepesinden do?ruca Ba?tanr?l?k saray?na vard?... Atena?yla Hera kar?? kar??ya, saray?n alt?n kemerli tavan?n?n alt?nda, sessiz soluksuz ?ylece oturuyorlard?... Zeus gelip p?rlanta taht?na kuruldu. Elindeki bastonuyla saray?n?n i?ine bir g?z att?... Ka?lar?n? ?atar ?atmaz da b?t?n Olimpos tirtir titredi heybetinden...
  Bu s?rada g?ne?i her g?n g?ky?z?nde ko?turan atlar; y?kan?p dinlenmek ?zere Okeyanos?a dalmadan ?nce, Troya ovas?n?n ve denizin ?st?ne, ba?tan sona yay?lan karanl?k bir ?rt? serdiler. Troyal?lar?n hi? ho?una gitmedi bu. Ne var ki Yunanistanl? Akhalar i?inse bulunmaz bir nimetti. ??nk? Troyal?lar, Akhalar? s?k??t?rm??, neredeyse gemilerini yak?p onlar? Troya?da toptan yokedecek kertede s?k??t?rm??t?... G?ne?in ?ekip gitmesiyle gecenin geli?i, Akhalar i?in bir kurtulu? olmu?tu... Hemen Troyal? Hektor ordusunun ileri gelenlerini; ?l?lerin serilip yatmad??? ve kan selciklerinin akmad??? temiz bir yere g?t?rd?. Zeus?un sevdi?i Hektor, elindeki ucu sivri temrenli karg?s?na dayan?p, ??imdi beni iyi dinleyin, Troyal?lar,? dedi dingin bir sesle. ? Bug?n tekmil Akhalar? yok edip evimize d?nece?iz sanm??t?m. Ama karanl?k bas?nca y?llard?r bekledi?imiz bu sonu? ger?ekle?medi. G?z? ya?l? e?lerimizin, ana-babalar?m?z?n, ?ocuklar?m?z?n yan?na d?nebilseydik ne g?zel olurdu. Art?k sava?lara veda diyecektik... Bundan b?yle de hem Troyal?lara hem de kendi askerlerine kan ve g?zya?? getiren sava?lar son bulacakt?. Ama her?ey yar?na kald?... Gelin ?imdi karanl??a boyun e?elim. G?zel yeleli yorgun atlar? ??z?n arabalardan...?nlerine yem koyun. Sonra kentten semiz koyunlar, s???rlar, bal gibi tatl? ?araplar getirin. Yemeklerimizi yiyelim. Sonra kucak kucak odunlar getirin. G?n a?arana dek ate?ler yakal?m. Olimpos?a dek vursun ayd?nl?k. Troyal?lara da haber sal?n: Ergin ?ocuklar, ?akaklar? a?arm?? ya?l?lar; kenti ?eviren surlar?n ?st?nde otursunlar. G?z kulak olsunlar sa?a sola Evde kalan kad?nlar k?zlar da ate?ler yaks?nlar sabaha dek. Sabah olunca da ?l?m sa?an i?galcileri kovar?z buralardan!.. Biz bar?? istedik hep. Sava??n nedeni Helena dediler. Madem ?yle, al?n Helena?y? da ?eyizlerini de dedik. ?stelik biz de biraz alt?n ziynet verelim... Olmaz dediler; ??nk? onlar?n g?z? Troya?n?n b?t?n hazinelerinde; k?le olarak g?t?recekleri kar?lar?m?zda, k?zlar?m?zda...?
  Hektor yar? sevin?li, yar? h?z?nl? bunlar? s?ylerken, Olimpos?ta da tanr?lar toplanm??; Troyal?lar?n ve Akhalar?n yazg?s? ?st?ne ?e?it ?e?it d?zenler kuruyorlard?. Ne var ki Zeus?un Troyal?lar? desteklemesi, ?zellikle Hera?yla Atena?y? haliyle ?ileden ??kar?yordu. Hera?n?n buncas?na s?n?rs?z ?fkesi, bir zamanlar kendisini de?il de Afrodit?i evren g?zeli se?en Troyal? P?ris?ten kaynaklan?yordu! ??te o gece Hera; ?Bak korkun? g?zl? Zeus!? dedi. ? Biliyoruz, senin g?c?ne eri?ilmez. Ama Yunanistanl?lar ?l?p ?l?p gidiyorlar ac?lar i?inde. Buyurdu?un gibi Atena?yla ikimiz sava?tan elimizi ete?imizi ?ekelim. Ama biz de biraz ???t verelim Yunanl?lara. Senin sakal?n? ok?ayan alt?n sa?l? Tetis?in cilvelerine kan?p onun isteklerine uyman y?z?nden, Yunanl?lar k?r?l?p k?r?l?p gitmesinler!? Zeus gene b?y?k bir ?fkeyle; ? Ey inek g?zl? ulu Hera!? diye g?rledi. ?Hele g?n a?ars?n da ben Yunanistanl?lar?n ordusunu nas?l peri?an edece?im, bir g?r! Hektor sava?a devam edecek! Daha sonralar? da Ahilleus, ?len can dostu Patroklos?un ?c?n? almak i?in b?t?n h?z?yla sava?? s?rd?recek. Ben b?yle buyuruyorum i?te. Senin ?fken de umurumda de?il!...?
  Art?k ??yle ya da b?yle, sava?lar hep s?r?p gidecekti. Saltanatlar? gere?i ?yle istiyordu tanr?lar...
  Ya?ar Atan
  www.evrensel.net